Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 14.04.2015. Stājas spēkā 15.04.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2016.gada 20.oktobra 40.saistošajiem noteikumiem

2015.gada 26.martāNr. 16

protokols Nr. 7, 15. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta otro daļu,
7.panta sesto daļu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu un astoto daļu, 15.pantu, 24.panta pirmo daļu
un likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

„8. Personām neatliekami sniedzama Palīdzība, izīrējot tai dzīvojamo telpu vai nodrošinot to ar pagaidu dzīvojamo telpu, ja terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, kurā tā deklarējusi savu dzīvesvietu, ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un nav atjaunojama”.

1.2. Izteikt 18.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„18.1. dokuments, kas apliecina terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas faktu (Noteikumu 11.punkts)”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.16
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļu jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošos noteikumus Nr.6 „Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļu jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” un ir pieņēmusi tos zināšanai (pozitīvs atzinums). Vienlaikus ministrija lūdz papildināt saistošo noteikumu 8.punktu un 18.apakšpunktu ar atsauci uz terora aktu un katastrofu, atbilstoši likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā“ 13.panta pirmās daļas 1.punktam.

2.Īss projekta satura izklāsts

2.1.saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām„ 43.panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta otro daļu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu un astoto daļu, 15.pantu, 24.panta pirmo daļu un likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām„ 5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu;

2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļu jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” 18.punkts un 18.1.apakšpunkts izteikti jaunā redakcijā, iekļaujot atsauci uz terora aktu un citu katastrofu

3.Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi. Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4.Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi tika izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF