Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 20

protokols Nr. 5, 46. punkts

Jūrmalas pilsētas domes Konkursa “Reiz sensenos laikos” nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas domes konkursa „Reiz sensenos laikos” (turpmāk - konkurss) nolikums (turpmāk - nolikums) nosaka personas, kuras piedalās konkursā, pasaku (turpmāk - darbi) iesniegšanas kārtību, tehniskās prasības, kuras jāievēro, iesniedzot darbus, darbu vērtēšanas kritērijus, kā arī izvērtēšanas un apbalvošanas kārtību.

2. Konkursu organizē Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes (turpmāk – Labklājības pārvalde) Sabiedrības integrācijas nodaļa (turpmāk - Sabiedrības integrācijas nodaļa).

3. Konkursa mērķis ir iesaistīt Jūrmalas pašvaldības dibināto mazākumtautību izglītības iestāžu - Kauguru vidusskolas, Mežmalas vidusskolas, Jaundubultu vidusskolas (turpmāk - skolas) audzēkņus latviskā vidē, piedāvājot veidot pašiem savu pasaku latviešu valodā, tādējādi attīstot latviešu valodas pielietojumu.

4. Konkursā piedalās skolu 5.klašu audzēkņi (turpmāk - dalībnieki).

5. Konkursa norises laiks ir no 2016.gada 22.aprīļa līdz 2016.gada 2.maijam.

6. Visi konkursam iesniegtie darbi paliek organizatoru īpašumā un, atsaucoties uz autoru, var tikt izmantoti publikācijās.

II. Konkursam iesniegto darbu prasības

7. Viens dalībnieks konkursam iesniedz 1 (vienu) patstāvīgi izstrādātu darbu.

8. Konkursam iesūtīto darbu noformējums:

8.1. Darba nosaukums ir “Reiz sensenos laikos”;

8.2. Pirms darba nosaukuma dalībniekam ir jānorāda savs vārds, uzvārds, skolas nosaukums un klase;

8.3. Darbā ir jāizmanto šādi atslēgas vārdi - meitene, grāmata, mugursoma, Sniegbaltīte, Runcis zābakos, vilks – kuri tika izvēlēti, balstoties uz Starptautiskās bērnu grāmatu dienas 2016.gada izsludināto brazīliešu autoru vēstījumu;

8.4.  Darba apjoms ir no 200 (divi simti) līdz 300 (trīs simti) vārdiem.

9. Pirms darbu iesniegšanas Sabiedrības integrācijas nodaļai, darbu ortogrāfiju, interpunkciju un atbilstošu vārdu krājuma pārbaudi veic skolas latviešu valodas pedagogi, piešķirot vērtējumu atbilstoši 5.klases izglītības programmā noteiktajam.

10. Dalībnieks tiek diskvalificēts no dalības konkursā, ja tiek konstatēts Autortiesību likuma vai citu spēkā esošu normatīvo aktu pārkāpums.

III. Konkursa darbu vērtēšanas komisija

11. Šī nolikuma 9.punktā noteiktajā kārtībā novērtētus darbus izvērtē ar Labklājības pārvaldes vadītājas rīkojumu apstiprināta Vērtēšanas komisija (turpmāk - Komisija), pēc 14.punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

12. Komisija darbojas 5 (piecu) locekļu sastāvā.

13. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kas ir attiecīgās jomas pārstāvji. Pieaicinātajiem ekspertiem nav balsstiesību, sniegtajai informācijai ir rekomendējošs raksturs

IV. Konkursam iesniegto darbu vērtēšanas kritēriji

14. Darbus, kuri atbilst nolikuma nosacījumiem, Komisija vērtē no 0 (nulles) līdz 10 (desmit) punktiem, sniedzot vērtējumu, katrā no šīm pozīcijām: darba saturs, idejas oriģinalitāte, izpildījums (glītraksts), uztveramība (turpmāk – vērtēšanas kritēriji).

15. Konkursa godalgoto vietu (pirmo, otro un trešo vietu) ieguvēji katrā no trim skolām tiek noteikti, summējot iegūto punktu skaitu, kurš tiek ierakstīts vērtējuma tabulā (Pielikums).

16. Dalībnieku iesūtītie darbi, kuri neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, netiek vērtēti.

V. Konkursam iesūtīto darbu izvērtēšanas termiņi un apbalvošanas kārtība

17. Pedagogu novērtētos darbus jāiesniedz Sabiedrības integrācijas nodaļā Jūrmalā, Nometņu ielā 2a, 115.kabinetā, no plkst.10.00 līdz plkst.15.00 līdz šī gada 2.maijam.

18. Sabiedrības integrācijas nodaļas pārstāvji iesniedz darbus Komisijai tālākajam izvērtēšanas procesam.

19. Komisija iesniegtos darbus izvērtē līdz 2016.gada 10.maijam.

20. Konkursam iesniegtie darbi, kuri ir iesūtīti pēc nolikuma 5.punktā norādītā termiņa, netiek pieņemti un izskatīti.

21. 2016.gada 10.maijā ar Komisijas lēmumu tiek noteikti 3 (trīs) godalgoto vietu ieguvēji katrā no šī nolikuma 3.punktā minēto skolu 5.klasēm, kopā apbalvojot 18 dalībniekus.

22. Godalgoto vietu ieguvējiem tiks pasniegtas grāmatnīcas “Jāņa Rozes grāmatnīca” dāvanu kartes šādā vērtībā: pirmā vieta 25 (divdesmit pieci) EUR, otrā vieta 15 (piecpadsmit) EUR, trešā vieta 10 (desmit) EUR.

23. Apbalvošana norisināsies konkursa noslēguma pasākumā 2016.gada 11.maijā Kauguru kultūras namā Jūrmalā, Raiņa ielā 110.

24. Informācija par konkursa norisi un rezultātiem tiks publicēta Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.aprīļa nolikumam Nr.20

(protokols Nr 5, 46.punkts)

Komisijas loceklis: _________________________________

Datums: ______________________

Jūrmalas pilsētas domes

Jūrmalas pilsētas domes Konkursa “Reiz sensenos laikos”

vērtējuma tabula

NPK

Skolēna vārds, uzvārds

Skolas nosaukums

Darba saturs (0-10 punkti)

Idejas oriģinalitāte (0-10 punkti)

Izpildījums (0-10 punkti)

Uztveramība

 (0-10 punkti)

Kopā (maksimālais punktu skaits 40 punkti)

Piezīmes

Paraksts un paraksta atšifrējums: ______________________

Saskaņots: Labklājības pārvaldes vadītāja L.Grobiņa

Sagatavoja: Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Sabiedrības integrācijas nodaļas projektu koordinatore Sabīne Salmane 67731953


Lejupielāde: DOC un PDF