Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 19.maijāNr. 23

protokols Nr. 6, 27. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.22
“Pilsētplānošanas nodaļas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas
1.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.22 “Pilsētplānošanas nodaļas nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.6. sagatavot lēmumu projektus par adreses piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu, kā arī pieraksta formas precizēšanu zemes vienībām, ēkām/būvēm, telpu grupām;”

2. Izteikt 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.4. pieņemt lēmumus par adrešu piešķiršanu, maiņu, un likvidēšanu, kā arī pieraksta formas precizēšanu zemes vienībām, ēkām/būvēm, telpu grupām;”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF