Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 34

protokols Nr. 10, 16. punkts

Vaivaru pamatskolas NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo
daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Vaivaru pamatskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dibinātājs) dibināta un tās pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un interešu izglītības programmas.

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums (turpmāk – Nolikums).

3. Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde. Tai ir sava simbolika, norēķinu konti bankā un noteikta parauga veidlapas. Skola lieto Jūrmalas pilsētas ģerboņa attēlu skolas veidlapās un zīmogos un valsts lielā ģerboņa attēlu valstiski atzītos izglītību apliecinošos dokumentos.

4. Skolas juridiskā adrese ir Skautu iela 2, Jūrmala, LV – 2008, Latvija.

5. Dibinātāja juridiskā adrese ir Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV – 2015, Latvija.

II. Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

6. Skolas mērķis ir organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu un sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, valsti, demokrātijas un morāles vērtībām.

7. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītošana un audzināšana.

8. Skolas uzdevumi ir:

8.1. īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas izglītības programmas, organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošināt izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos un veselības stiprināšanu;

8.2. nodrošināt izglītojamajam iespējas iegūt zināšanas un attīstīt prasmes, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālai integrācijai un izglītības turpināšanai;

8.3. veicināt izglītojamā pašapziņas veidošanos, pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;

8.4. sekmēt izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmes, sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību;

8.5. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei;

8.6. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītības programmu apguvi;

8.7. racionāli izmantot izglītības ieguvei piešķirtos finanšu, materiālos un personāla resursus, nodrošinot izglītības programmu īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus;

8.8. izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītošanu organizēt atbilstoši attiecīgās speciālās izglītības programmas prasībām, ievērojot šādus galvenos darbības principus:

8.8.1. organizēt skolas mācību un audzināšanas darbu tā, lai izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām dotu iespēju samazināt vai kompensēt attīstības traucējumus un pēc iespējas pilnvērtīgāk un daudzpusīgāk iekļauties skolas dzīvē;

8.8.2. nodrošināt mācību procesu ar nepieciešamajiem palīglīdzekļiem izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītošanai un apmācīt pedagogus to izmantošanā;

8.8.3. inženiertehniski pielāgot skolas telpas izglītojamajiem ar smagiem fiziskās attīstības traucējumiem.

8.9. sadarboties ar valsts, pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

III. Skolā īstenojamās izglītības programmas

9. Skola īsteno šādas izglītības programmas:

9.1. pirmsskolas izglītības programmu (izglītības programmas kods 01011111);

9.2. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 01015611);

9.3. pamatizglītības programmu (izglītības programmas kods 21011111);

9.4. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (izglītības programmas kods 21015111);

9.5. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015611);

9.6. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811);

9.7. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015911).

10. Skola ir tiesīga izstrādāt un īstenot interešu izglītības programmas, kuras apstiprina Skolas direktors. Interešu izglītības programmas īstenošanai nepieciešama dibinātāja piekrišana.

11. Pedagogi ir tiesīgi atbilstoši mācību priekšmeta standartam izstrādāt savas mācību priekšmetu programmas, kuras izvērtē Skolas metodiskā komisija un apstiprina Skolas direktors.

12. Skolas direktors saskaņā ar Skolas pedagoģiskās padomes ieteikumu mācību gada sākumā (līdz pirmā semestra beigām) ir tiesīgs noteikt mācību gada nobeiguma pārbaudījumus 5. – 8.klasēm ne vairāk kā divos mācību priekšmetos. Mācību gada nobeiguma pārbaudījumu saturam un apjomam jāatbilst kārtējā mācību gadā apgūtajai mācību priekšmeta programmai.

13. Mācības Skolā notiek latviešu valodā.

IV. Izglītības procesa organizācija

14. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi ārējie normatīvie akti, Skolas nolikums, darba kārtības noteikumi, iekšējās kārtības noteikumi, Skolas padomes nolikums, Skolas pedagoģiskās padomes reglaments un citi Skolas iekšējie normatīvie akti.

15. Izglītības process Skolā ietver izglītības programmu īstenošanu, izglītojamo audzināšanu un metodisko darbu.

16. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets.

17. Izglītojamo uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs un saskaņā ar dibinātāja noteikto kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Skolas 1. klasē, un to pieņemšanas termiņiem.

18. Mācību darba organizācijas un uzskaites pamatvienība ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums 1. – 9.klasē ir 40 minūtes.

19. Mācību priekšmetu stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības programmā un speciālās pamatizglītības programmās paredzētos mācību priekšmetus un klases stundu. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir pastāvīgs visu semestri, operatīvas izmaiņas sarakstā var veikt Skolas direktors vai Skolas direktora vietnieks.

20. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas. Skola strādā vienā maiņā. Mācību stundu skaitu dienā izglītojamajiem nosaka mācību priekšmetu stundu saraksts, kuru apstiprina Skolas direktors.

21. Fakultatīvās un interešu izglītības nodarbības organizē ārpus mācību stundu laika pēc brīvprātības principa, pamatojoties uz izglītojamo vecāku rakstiskiem iesniegumiem. Nodarbības ilgums ir 40 minūtes.

22. Skola ir tiesīga organizēt pagarinātās dienas grupu, kas darbojas saskaņā ar Skolas izstrādāto kārtību.

23. Interešu izglītības pulciņos, fakultatīvajās nodarbībās, pagarinātās dienas grupās izglītojamos ieskaita un atskaita ar Skolas direktora rīkojumu.

24. Mācību gada laikā Skola ir tiesīga organizēt mācību ekskursijas, mācību priekšmetu olimpiādes, projektu darbu, sporta pasākumus un citus ar mācību un audzināšanas procesu saistītus pasākumus atbilstoši mācību plāniem vai Skolas darba plānam.

25. Ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošana ārpus Skolas notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

26. Izglītības ieguve izglītojamiem ar speciālām izglītības vajadzībām notiek, integrējot/ iekļaujot viņus vispārējās izglītības klasē vai atverot atsevišķu klasi tikai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (speciālās izglītības klasi).

27. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar Valsts vispārējās pamatizglītības standarta prasībām un Skolas direktora izdoto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.

28. Atbalsta funkcijas izglītojamajiem sniedz Skolas atbalsta personāls.

29. Valsts pārbaudes darbi Skolā notiek atbilstoši Ministra kabineta noteiktajām prasībām.

30.  9.klašu izglītojamie, kuri apguvuši vispārējās pamatizglītības programmu vai speciālās pamatizglītības programmas, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu.

31. 1.-9.klašu izglītojamie katra semestra pēdējā mācību dienā saņem noteikta parauga liecību. Izglītojamo pārcelšanu uz nākamo klasi, pēcpārbaudījumu noteikšanu vai izglītojamo atstāšanu uz otru gadu nosaka Ministru kabineta noteikumi un Skolas direktora rīkojums.

V. Skolas vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

32. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

33. Skolas direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Skolas direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

34. Skolas direktors vada Skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu. Skolas direktors savu pilnvaru ietvaros lemj par Skolas intelektuālo, finanšu un materiālo resursu izlietošanu. Skolas direktors atbild par racionālu un lietderīgu materiālo un finanšu līdzekļu izlietošanu apstiprinātā budžeta ietvaros.

35. Skolas direktora vietniekus, pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Skolas direktors normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Skolas direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.

36. Skolas direktors nosaka pedagogu, kuru darba samaksa tiek finansēta no valsts budžeta mērķdotācijas, skaitu un darba samaksu. Citu darbinieku skaitu un darba samaksu nosaka dibinātājs.

37. Skolas pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

38. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

VI. Izglītojamo pienākumi un tiesības

39. Izglītojamo tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un skolas iekšējos normatīvajos aktos.

40. Papildu Nolikuma 39.punktā minētajos normatīvajos aktos noteiktajam, izglītojamajam ir šādas tiesības:

40.1. uz valsts un Jūrmalas pilsētas pašvaldības apmaksātu pamatizglītības ieguvi;

40.2. izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus;

40.3. izglītošanās procesā, apgūstot pamatizglītības programmu, izmantot Skolas telpas, bibliotēku un citas informācijas krātuves, mācību līdzekļus bez maksas;

40.4. saņemt valsts un Jūrmalas pilsētas pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību;

40.5. izveidot skolēnu pašpārvaldi Skolā, darboties tajā. Skolēnam ir tiesības uz līdzdalību Skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā;

40.6. piedalīties sabiedriskajā darbībā;

40.7. saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem;

40.8. uz skolēna personiskās mantas aizsardzību Skolā;

40.9. saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu;

40.10. saņemt pedagoga palīdzību mācību vielas apguvē.

41. Papildu Nolikuma 39.punktā minētajos normatīvajos aktos noteiktajam, izglītojamajam ir šādi pienākumi:

41.1. mācīties, lai iegūtu pamatizglītību;

41.2. izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus;

41.3. ar cieņu izturēties pret valsts un Skolas simboliku;

41.4. ar cieņu izturēties pret valsti, ģimeni un sabiedrību, dažādām tautām un to pārstāvjiem, ar vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to izskatu, rasi, tautību, reliģisko pārliecību, uzskatiem;

41.5. ar cieņu izturēties pret pedagogiem, darbiniekiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem;

41.6. ievērot Nolikuma un Skolas iekšējās kārtības noteikumu prasības;

41.7. uzvesties un rīkoties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām;

41.8. neņemt uz Skolu mācību procesam nepiederošas lietas;

41.9. rūpēties par Skolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas, atbilstoši savām spējām un interesēm pārstāvēt iestādi olimpiādēs un sacensībās;

41.10. rūpēties par Skolas vidi, inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību.

42. Izglītojamā pienākums ir ievērot normatīvajos aktos noteikto.

VII. Skolas padome

43. Skolas direktoram saskaņā ar Izglītības likumu ir pienākums nodrošināt Skolas padomes izveidošanu un darbību.

44. Skolas padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem un sabiedrību. Tās izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka Izglītības likums un Skolas padomes nolikums, ko, saskaņojot ar Skolas direktoru, izdod pati Skolas padome.

45. Skolas padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

VIII. Skolas pedagoģiskā padome, konsīliji un komisijas

46. Atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam, Skolas direktors izveido Skolas pedagoģisko padomi.

47. Skolas pedagoģiskās padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un Skolas pedagoģiskās padomes reglaments, ko izdod Skolas direktors.

48. Skolas pedagoģisko padomi vada Skolas direktors – tās sastāvā ietilpst visi pedagogi, Skolas direktora vietnieki un atbalsta personāls.

49. Skolas pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

50. Izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku, 1.klases adaptāciju, individuālo pieeju izglītojamajiem, turpmāko darbības stratēģiju jautājumu risināšanā apspriež un analizē Skolas konsīlijs. Skolas konsīlijā piedalās visi attiecīgās klases vai klašu grupas mācību priekšmetu pedagogi, atbalsta personāls, direktora vietnieki un direktors. Skolas konsīlijs darbojas saskaņā ar Skolas pedagoģisko konsīliju kārtību, ko izdod Skolas direktors.

51. Valsts pamatizglītības standartā, mācību priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei, mācību priekšmetu un pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un projektu īstenošanai Skola izveido radniecīgo mācību priekšmetu metodiskās komisijas. Skolas metodiskās komisijas darbu organizē tās vadītājs un tās darbojas saskaņā ar Skolas metodisko komisiju darba kārtību, kuru apstiprina Skolas direktors.

IX. Izglītojamo pašpārvalde

52. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos iestādes darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, Skolas izglītojamie ir tiesīgi veidot izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta Skolas direktors un pedagogi.

53. Izglītojamo pašpārvalde darbojas saskaņā ar Skolēnu pašpārvaldes nolikumu, kuru apstiprina Skolas direktors.

X. Skolas finansēšanas avoti un kārtība

54. Skolas finansēšanas avotus nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

55. Skolas finanšu līdzekļus veido:

55.1. valsts finansējums;

55.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļi;

55.3. citi finanšu līdzekļi.

56. Valsts un Jūrmalas pilsētas pašvaldība piedalās iestādes finansēšanā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

57. Skola ir tiesīga saņemt papildu finanšu līdzekļus:

57.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;

57.2. ieņēmumu no maksas pakalpojumiem veidā, kas saskaņoti ar dibinātāju;

57.3. no citiem ieņēmumiem.

58. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi Skolas attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:

58.1. iestādes attīstībai;

58.2. mācību līdzekļu iegādei;

58.3. iestādes aprīkojuma iegādei;

58.4. finansētāja noteiktajam mērķim.

59. Interešu izglītības programmas finansēšanas kārtību un apmēru nosaka Skolas dibinātājs.

60. Finanšu līdzekļu uzskaiti un apriti Skola organizē decentralizēti ar savu grāmatvedību.

XI. Skolas saimnieciskā darbība

61. Skola ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Nolikumā noteikto.

62. Atbilstoši normatīvajiem aktiem Skolas direktors ir tiesīgs slēgt saimnieciska rakstura līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par dažādu Skolai nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu un preču piegādi apstiprinātā budžeta ietvaros, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

63. Kontroli par Skolas finansiāli saimniecisko darbību veic dibinātājs.

64. Skolas pārvaldīšanā vai lietošanā esošo ēku, to daļu vai zemes nodošana lietošanā trešajām personām pieļaujama tikai ar dibinātāja atļauju.

XII. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

65. Skola saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Skolas Nolikumā noteikto, patstāvīgi izstrādā un izdod Skolas iekšējos normatīvos aktus, kurus apstiprina Skolas direktors.

66. Skolas direktors ir tiesīgs izdod un apstiprina iekšējos normatīvos aktus saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu bez saskaņošanas ar dibinātāju, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

XIII. Skolas izdota administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

67. Skolas direktors pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto Skolas darbinieku faktisko rīcību.

68. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Skolas dibinātājam (Jūrmalas pilsētas dome, adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015).

XIV. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

69. Skola, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Skolas nolikumu. Skolas nolikumu apstiprina dibinātājs.

70. Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt pēc Skolas dibinātāja, Skolas direktora vai Skolas padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina dibinātājs.

XV. Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

71. Skolu reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju un paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

XVI. Noslēguma jautājumi

72. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem Skola veic dokumentu pārvaldību un kārto Skolas arhīvu.

73. Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites (statistikas atskaites, gada pārskatu u.c.) un pašnovērtējuma ziņojumu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

74. Skola uztur elektroniskos reģistrus un informāciju par Skolas izglītojamajiem, darbiniekiem un citu iestāžu un pašvaldību pieprasīto informāciju, ievērojot fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

75. Skola veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, tostarp veic fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

76. Skola savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus attiecībā uz higiēnas normu, ugunsdrošības, darba drošības un aizsardzības normu un noteikumu ievērošanu.

77. Šis nolikums stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī.

78. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra nolikumu Nr.19 „Vaivaru pamatskolas nolikums”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF