Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījums ar domes 2017.gada 23.marta 10.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 18.augustāNr. 35

protokols Nr. 10, 17. punkts

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra
NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs (turpmāk - Centrs) ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas, veic interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību un veic darbu ar jaunatni Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība).

2. Centra darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Jaunatnes likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.

3. Centrs ir pastarpinātas pārvaldes iestāde. Tam ir sava simbolika, norēķinu konti bankā un noteikta parauga veidlapas. Centrs lieto Jūrmalas pilsētas ģerboņa attēlu centra veidlapās. Centrs var lietot nosaukuma saīsinājumu - Jūrmalas BJIC.

4. Centra juridiskā adrese ir Zemgales iela 4, Jūrmala, LV-2008, Latvija.

5. Dibinātāja juridiskā adrese ir Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, Latvija.

6. Centram ir struktūrvienība – Jaunatnes Iniciatīvu centrs (saīsinājums JIC), kas var veidot savu simboliku.

7. Centrs izmanto pašvaldības izglītības iestāžu telpas izglītības programmu īstenošanai.

II. Centra darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

8. Centra darbības mērķi ir:

8.1. izglītojamo prasmju, spēju attīstīšana un talantu izkopšana, atbilstoši viņu vecumam, interesēm un individuālajām vajadzībām un vēlmēm neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības;

8.2. veicināt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstot darbības, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos pilsētā.

9. Centra darbības pamatvirziens ir interešu izglītība un darbs ar jaunatni, Centra jauniešu izglītojošā, radošā un audzinošā darbība.

10. Centra uzdevumi ir:

10.1. izstrādāt un īstenot interešu izglītības programmas;

10.2. organizēt bērnu un jauniešu interešu izglītību, radot optimālus apstākļus viņu intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, karjeras izvēlei;

10.3. nodrošināt mērķtiecīgu brīvā laika un atpūtas organizēšanu nometnēs, sporta un kultūras pasākumos;

10.4. sniegt priekšstatu par atsevišķām tehnisko specialitāšu profesijām, rast iespēju tās apgūt, kā arī nodrošināt praktisku iemaņu apgūšanas iespējas atbilstoši izvēlētajai programmai;

10.5. Jaunatnes Iniciatīvu centra uzdevums ir –

10.5.1. īstenot darbu ar jaunatni Jūrmalas pilsētā, sadarboties ar jauniešu nevalstiskajām organizācijām, izglītojamo pašpārvaldēm, Jūrmalas jauniešu domi:

10.5.2. sekmēt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas;

10.5.3. sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas;

10.5.4. sekmēt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām;

10.5.5. sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā;

10.5.6. sekmēt piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai;

10.5.7. sekmēt starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā;

10.5.8. organizēt jauniešu individuālās un grupu konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām;

10.5.9. veicināt sadarbību starp Centru un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā, informēt sabiedrību par Centra darbību;

10.5.10. sekmēt pašvaldības jauniešu iesaistīšanos vietējā, reģionālā, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā.

10.6. sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskām organizācijām, bērnu un jauniešu interešu centriem valstī un ārvalstīs;

10.7. veikt interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību Jūrmalas pilsētā;

10.8. veicināt interešu izglītības programmās iesaistīto pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi;

10.9. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai aizbildņiem, lai nodrošinātu interešu izglītības programmu apguvi;

10.10. plānot un nodrošināt atbilstoši apstiprinātajam budžetam nepieciešamos resursus interešu izglītības un jaunatnes jomas darbībai, izstrādāt un īstenot izglītības projektus papildu finansējuma saņemšanai.

III. Īstenojamās izglītības programmas

11. Centrs īsteno interešu izglītības programmas, kas saskaņotas ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi (turpmāk – Izglītības pārvalde) un dibinātāju.

12. Centrs, pamatojoties uz bērnu un jauniešu, un viņu vecāku interesēm un pieprasījumu, pastāvīgi izstrādā interešu izglītības programmas, ko apstiprina Centra direktors (turpmāk – direktors). Interešu izglītības programmas īstenošanai nepieciešama dibinātāja piekrišana.

13. Centrs īsteno šādas interešu izglītības programmas:

13.1. kultūrizglītības programmu;

13.2. tehniskās jaunrades programmu;

13.3. lietišķās un vizuālās mākslas programmu;

13.4. sporta izglītības programmu;

13.5. vides izglītības programmu.

14. Centrs īsteno transporta līdzekļu vadītāju apmācību, kas licencēta atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem un Ceļu satiksmes drošības direkcijas apstiprinātajām programmām. Svītrots ar domes 2017.gada 23.marta 10.nolikumu

15. Centrs ir tiesīgs izsniegt savu apliecību par attiecīgu zināšanu un iemaņu apguvi.

16. Pēc valsts, darba dēvēju un vecāku ierosinājuma, Centrs drīkst īstenot personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas un personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas, kas pēc Izglītības pārvaldes atzinuma sniegšanas saskaņotas ar dibinātāju.

IV. Izglītības procesa organizācija

17. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, interešu izglītības programmas, iekšējās kārtības noteikumi un citi Centra iekšējie normatīvie akti.

18. Izglītības process iestādē ietver izglītības programmu īstenošanu, izglītojamo audzināšanu un metodisko darbu.

19. Izglītojamo uzņemšana Centrā notiek, pamatojoties uz izglītojamo, ja ir sasniedzis 18 gadu vecumu, vai viņu vecāku, vai aizbildņu iesniegumu. Izglītojamo uzņemšana interešu izglītības programmās notiek visu gadu.

20. Centra mērķauditorija ir bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 25 gadiem.

21. Centra pamatdarbības forma ir pulciņu (grupu) nodarbības un individuālās nodarbības, kas notiek:

21.1. saskaņā ar direktora apstiprinātām interešu izglītības programmām un nodarbību sarakstu, ar kuru tiek iepazīstināti pedagogi, izglītojamie un vecāki; Nodarbību saraksts tiek apstiprināts mācību gada vienam semestrim, ņemot vērā pedagogu un izglītojamo intereses un iespējas;

21.2. 40 minūtes, un starpbrīdis, ko ieskaita nodarbību laikā.

22. Centrs darbu var organizēt 7 (septiņas) dienas nedēļā. Centrs var organizēt darbu visu kalendāro gadu. Brīvdienās un brīvlaikā Centrs organizē darbu ar jaunu vai mainīgu izglītojamo sastāvu pēc atsevišķa nodarbību saraksta.

23. Interešu izglītības ieguves ilgumu un izglītības saturu nosaka atbilstīgi darbības jomai, attiecīgās interešu izglītības programmas saturam un normatīvajiem aktiem.

24. Centrs drīkst organizēt nodarbības arī citās Jūrmalas izglītības iestādēs.

25. Pedagogs patstāvīgi nosaka nodarbību formas un metodes atbilstoši attiecīgās interešu izglītības programmas saturam, un ir pilnībā atbildīgs par sava darba rezultātiem.

26. Centra struktūru un mācību materiāltehnisko bāzi izveido, ievērojot interešu izglītības programmu saturu un īstenošanas specifiku.

27. Centrs īsteno un var piedalīties vietēja, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, projektos un programmās interešu izglītības un jaunatnes jomā.

28. Centram ir tiesības ārpus valsts finansējuma piedāvāt atsevišķas vai kompleksas maksas izglītības programmas, tās iepriekš saskaņojot ar dibinātāju.

29. Jaunatnes Iniciatīvu Centra darbības organizācija noteikta Jaunatnes Iniciatīvu Centra iekšējās kārtības noteikumos, kurus izstrādā struktūrvienība un apstiprina direktors.

V. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

30. Centru vada direktors, kuru ieceļ un atbrīvo no amata dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

31. Par direktoru ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

32. Direktora tiesības, pienākumi un atbilstība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos.

33. Papildu šī nolikuma 32. punktā minētajos normatīvajos aktos noteiktajam, direktoram ir šādas tiesības:

33.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Centru valsts, pašvaldību, privātajās un nevalstiskajās institūcijās;

33.2. savas kompetences un apstiprinātā Centra budžeta ietvaros lemt par iestādes finansu un materiālo līdzekļu racionālu izlietojumu;

33.3. saņemt no Izglītības pārvaldes un citām valsts un pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām konsultācijas un informāciju par izglītības procesa un izglītības vadības jautājumiem;

33.4. iesniegt dibinātajam priekšlikumus darba problēmu risināšanai;

33.5. prombūtnes laikā, saskaņojot ar Izglītības pārvaldi, norīkot direktora vietnieku direktora pienākumu pildīšanai;

33.6. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par savā kompetencē esošajiem jautājumiem apstiprinātā Centra budžeta ietvaros;

33.7. saskaņojot ar pašvaldības izpilddirektoru un Izglītības pārvaldes vadītāju, apbalvot un ieteikt apbalvošanai, kā arī prēmēt pedagogus u.c. darbiniekus, savas kompetences un apstiprinātā Centra budžeta ietvaros;

33.8. uzņemt un atskaitīt no iestādes izglītojamos Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

33.9. apstiprināt izglītības programmas, pedagogu tarifikācijas, darba plānus un izdot citus iestādes darbību reglamentējošos dokumentus.

34. Papildu šī nolikuma 32.punktā minētajos normatīvajos aktos noteiktajam, direktoram ir šādi pienākumi:

34.1. nodrošināt Izglītības likuma, Ministru kabineta noteikumu, citu normatīvo aktu, tai skaitā Izglītības un zinātnes ministrijas un dibinātāja izstrādāto, un šī nolikuma ievērošanu un izpildi;

34.2. vadīt Centra darbu un būt atbildīgam par tā rezultātiem;

34.3. organizēt un vadīt Centra darbību reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu un kontrolēt to izpildi;

34.4. atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināt lietvedības, grāmatvedības un arhīva darbu;

34.5. nodrošināt Centru ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba pedagogus un darbiniekus saskaņā ar Darba likumu un atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām;

34.6. noteikt katra pedagoga un darbinieka tiesības un pienākumus;

34.7. sniegt priekšlikumus dibinātājam par izmaiņām darbinieku skaita (darbavietu) sarakstā;

34.8. vadīt Pedagoģiskās padomes darbu, informēt to par iesniegtajiem priekšlikumiem attiecībā par šī nolikuma grozījumiem;

34.9. organizēt un vadīt Centra gada budžeta tāmes izstrādi;

34.10. būt atbildīgam par pašvaldības budžeta līdzekļu racionālu un lietderīgu izlietošanu, atbilstoši apstiprinātajai Centra gada budžeta tāmei;

34.11. būt līdzatbildīgam par izglītojamo veselību un dzīvību laikā, kad izglītojamais atrodas Centrā vai ārpus tā organizētajos pasākumos;

34.12. nodrošināt savlaicīgu un precīzu pārskatu, atskaišu un informācijas iesniegšanu Izglītības pārvaldei, dibinātājam, Izglītības un zinātnes ministrijai, u.c. Centra darbību kontrolējošām institūcijām, saskaņā ar dibinātāja noteikto kārtību un normatīvajiem aktiem, kas saistoši Centram;

34.13. būt atbildīgam par Centra datorizētas datu bāzes pastāvīgu aktualizāciju un datu saglabāšanu;

34.14. organizēt un nodrošināt darba aizsardzības, personas datu aizsardzības, ugunsdrošības un sanitāro normu ievēršanu Centrā.

35. Direktora un direktora vietnieka tiesības pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

36. Direktora vietnieku, pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo direktors normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.

37. Centra darbinieku, tai skaitā pedagogu un metodiķu, tiesības, pienākumi un atbildība ir noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, un citos normatīvajos aktos. Minēto darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

38. Centra metodiķi koordinē interešu izglītības darbu noteiktā jomā, organizē un vada pasākumus, koordinē Jūrmalas pilsētas dalībnieku piedalīšanos valsts pasākumos, vada pedagogu metodisko darbu.

39. Jaunatnes lietu speciālists vada struktūrvienību – Jaunatnes iniciatīvu centru, koordinē jaunatnes darbu pilsētā, saskaņojot ar dibinātāju, organizē un vada pasākumus, iesaistot pašvaldības izglītības iestādes un citas organizācijas.

40. Jaunatnes lietu speciālistam ir tiesības izteikt priekšlikumus Centra direktoram, citu izglītības iestāžu direktoriem, Izglītības pārvaldei un dibinātājam par jaunatnes jomas jautājumiem.

41. Centra pedagoga pienākumi ir reizi trīs gados pilnveidot profesionālo kvalifikāciju, apmeklējot attiecīgus profesionālās kompetences pilnveides kursus atbilstoši Izglītības likumā noteiktajai kārtībai.

42. Centra pedagoga darba slodzi nosaka, pamatojoties uz dibinātāja saskaņotās atbilstošās interešu izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo stundu skaitu un nokomplektēto grupu skaitu, veicot tarifikāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi

43. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un Centra iekšējās kārtības noteikumos.

44. Papildu šī nolikuma 43.punktā minētajos normatīvajos aktos noteiktajam, izglītojamajam ir šādas tiesības:

44.1. izvēlēties sev atbilstošu un interesējošu nodarbību veidu, un iesaistīties vienā vai vairākās interešu izglītības programmās;

44.2. saņemt bezmaksas apmācību valsts vai pašvaldības apmaksāto interešu izglītības programmā paredzēto stundu apjomā;

44.3. saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem;

44.4. izglītības procesā brīvi izteikt savas domas un uzskatus, kas neaizskar personas godu un cieņu;

44.5. sniegt priekšlikumus interešu izglītības darbības pilnveidei un veidot pašpārvaldes;

44.6. pārstāvēt Centru dažādos pasākumos atbilstoši savām spējām un interesēm;

44.7. ierosināt un īstenot jauniešu pasākumus, projektus un programmas Centrā.

45. Papildu šī nolikuma 43.punktā minētajos normatīvajos aktos noteiktajam, izglītojamajam ir šādi pienākumi:

45.1. ar cieņu izturēties pret valsti, ģimeni un sabiedrību, dažādām tautām un to pārstāvjiem, ar vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to izskatu, rasi, tautību, reliģisko pārliecību, uzskatiem;

45.2. uzvesties un rīkoties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām, ar cieņu izturēties pret pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem;

45.3. uzturēt kārtību Centra telpās, rūpēties par inventāra saglabāšanu, saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi;

45.4. ievērot šo nolikumu un Centra iekšējās kārtības noteikumu prasības.

VII. Centra padomes izveidošanas kārtība, tās kompetence

46. Centrā darbojas pedagoģiskā padome, kas risina dažādus ar mācību un audzināšanas procesu saistītus jautājumus.

47. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ir visi Centrā strādājošie pedagogi.

48. Pedagoģiskās padomes uzdevumi:

48.1. Centra interešu izglītības programmu, nolikuma un interešu izglītības programmu apspriešana;

48.2. veidot vienotu pozīciju pedagoģiskā procesa organizēšanas jautājumos;

48.3. pedagogu radošās darbības stimulēšana, atbalsts un veicināšana, tālākizglītība;

48.4. rekomendācijas apbalvojumiem, iestādes sadarbība ar nevalstiskām organizācijām, citām izglītības iestādēm un sabiedriskajām institūcijām;

48.5. izvērtēt interešu izglītības programmu darba rezultātus, pedagogu darba rezultātus, izstrādāt priekšlikumus darba uzlabošanai;

48.6. apspriest citus ar Centra darbu saistītus jautājumus.

49. Pedagoģiskās padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi pusgadā, to norisi protokolē un lēmumus pieņem ar klātesošo balsu vairākumu.

50. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Centrā un līdzdarbotos Centra darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, ar Centra direktora un pedagogu atbalstu izglītojamie pēc savas iniciatīvas ir tiesīgi veidot izglītojamo pašpārvaldi.

51. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko, apstiprina direktors.

52. Pedagoģiskajai padomei un izglītojamo pašpārvaldei ir konsultatīvs raksturs.

VIII. Centra iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

53. Centrs patstāvīgi izstrādā Centra iekšējo kārtību reglamentējošos normatīvos aktus, kurus apstiprina direktors bez saskaņošanas ar dibinātāju, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

IX. Centra saimnieciskā darbība

54. Centrs ir patstāvīgs finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Centra nolikumā noteikto.

55. Atbilstoši normatīvajos noteiktajam direktors, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs slēgt ar fiziskām un juridiskām personām līgumus par dažādu Centram nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem, ja tas netraucē programmu īstenošanai.

56. Centra saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta Centra telpu un teritorijas apsaimniekošana.

57. Centra saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi, kā arī citi pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru.

58. Centra pārvaldīšanā vai lietošanā esošo ēku, to daļu vai zemes nodošana lietošanā trešajām personām pieļaujama tikai ar dibinātāja piekrišanu.

59. Kontroli pār Centra finansiāli saimniecisko darbību veic Izglītības pārvalde un dibinātājs.

X. Centra finansēšanas avoti un kārtība

60. Centru finansē tā dibinātājs. Centra finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums un citi normatīvie akti.

61. Centra finansēšanas līdzekļus veido:

61.1. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai;

61.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;

61.3. citi finanšu līdzekļi.

62. Pedagogu darba apmaksu interešu izglītības programmu īstenošanai nodrošina no valsts mērķdotācijas interešu izglītībai un dibinātāja budžeta.

63. Centrs normatīvajos aktos un dibinātāja noteiktajā kārtībā var saņemt papildu finanšu līdzekļus:

63.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;

63.2. sniedzot maksas pakalpojumus, saskaņā ar dibinātāja lēmumu un Centra direktora apstiprināto kārtību;

63.3. ieņēmumi citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;

63.4. projektu finansēšanas konkursos iegūtie līdzekļi;

63.5. līdzekļi, kas iegūti piedaloties izsludinātajos iepirkumu konkursos atbilstoši Centra darbības mērķiem.

64. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi Centra attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:

64.1. Centra attīstībai;

64.2. mācību līdzekļu attīstībai;

64.3. pedagogu materiālajai stimulēšanai;

64.4. ziedojuma vai dāvinājuma norādītajam mērķim.

65. Papildu finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka direktors, saskaņojot ar dibinātāju.

XI. Centra reorganizācijas un likvidācijas kārtība

66. Centru reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

XII. Centra nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

67. Centrs, pamatojoties uz Izglītības likumu, izstrādā Centra nolikumu. Centra nolikumu apstiprina dibinātājs.

68. Grozījumus Centra nolikumā var izdarīt pēc dibinātāja, Izglītības pārvaldes, pedagoģiskās padomes iniciatīvas vai direktora priekšlikuma.

69. Grozījumus nolikumā izstrādā Centrs un apstiprina dibinātājs.

XIII. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem

70. Centra izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dibinātājam (Jūrmalas pilsētas dome, adrese: Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV 2015).

71. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību Centrs veic dokumentu un arhīvu pārvaldību.

72. Centrs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu, kā arī aktualizē informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai Valsts izglītības informācijas sistēmas uzturēšanas un aktualizēšanas kārtībai.

73. Centrs veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, tostarp veic fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

74. Centrs sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību Centrā un tā organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:

74.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;

74.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

75. Centrs atbilstoši savas darbības un interešu izglītības programmu īstenošanas mērķiem un uzdevumiem ir tiesīgs sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, tostarp organizējot izglītojamo un pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņas braucienus un uzaicināt citu izglītības iestāžu pedagogus/speciālistus atsevišķu nodarbību vadīšanai.

XIV. Noslēguma jautājumi

76. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 1.septembri.

77. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikums Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF