Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījums ar domes 2018.gada 15.marta 15.nolikumu
Grozījums ar domes 2016.gada 16.decembra 62.nolikumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2016.gada 18.augustāNr. 36

protokols Nr. 10, 18. punkts

Jūrmalas pilsētas domes
Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta otrās daļas 3.punktu

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija (turpmāk – Komisija) ir konsultatīva un koordinējoša padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, veicinot jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

1.2. Komisija darbojas saskaņā ar likumu „Par Pašvaldībām”, Jaunatnes likumu, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas pamatnostādnēm, šo nolikumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.3. Komisijas darbību reglamentē Komisijas nolikums, kuru apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

1.4. Komisijas sastāvu apstiprina ar Domes lēmumu. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi.

1.5. Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

2. Komisijas uzdevumi un tiesības

2.1. Komisijai ir šādi uzdevumi:

2.1.1. nodrošināt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sadarbību jautājumos, kas attiecās uz jauniešiem;

2.1.2. apkopot un analizēt informāciju par jauniešu problēmām, vajadzībām un interesēm pašvaldībā;

2.1.3. izstrādāt priekšlikumus pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanai un valsts jaunatnes politikas pilnveidei;

2.1.4. izstrādāt priekšlikumus jauniešu iesaistīšanai politiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras dzīves aktivitātēs;

2.1.5. izstrādāt priekšlikumus jauniešu līdzdalības un iniciatīvu nodrošināšanai;

2.1.6. sniegt priekšlikumus pašvaldības vadībai finansu plānošanai darbam ar jaunatni.

2.2. Komisijai ir šādas tiesības:

2.2.1. lūgt un saņemt no valsts un pašvaldības iestādēm Komisijas uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

2.2.2. uzaicināt piedalīties uz Komisijas sēdēm ar padomdevēja tiesībām ekspertus (attiecīgās jomas pārstāvjus, konsultatīvās padomes, nevalstiskās organizācijas un citus) konsultāciju sniegšanai un ieteikumu sagatavošanai ar darbu ar jaunatni pašvaldībā saistītajos jautājumos. Pieaicinātajiem ekspertiem nav balsstiesību, sniegtajai informācijai ir rekomendējošs raksturs;

2.2.3. konkrētu jautājumu risināšanai izveidot darba grupas no Komisijas locekļiem, ja nepieciešams, pieaicināt ekspertus;

2.2.4. ieteikt Domei tēmas pētījumiem jaunatnes jomā;

2.2.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai, kas nodrošina vienotas valsts politikas izstrādi jaunatnes jomā un tās koordinētu īstenošanu, priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentos.

3. Komisijas darba organizācija

3.1. Komisija darbojas 17 locekļu sastāvā, tajā skaitā Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas sastāvu apstiprina ar Domes lēmumu. Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 15.nolikumu

3.2. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā, Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs. Komisijas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru Komisija ievēl no Komisijas locekļiem.

3.3. Komisijas priekšsēdētājs:

3.3.1. plāno un organizē komisijas darbu;

3.3.2. sagatavo un apstiprina komisijas sēžu darba kārtību;

3.3.3. sasauc un vada komisijas sēdes;

3.3.4. paraksta sēžu protokolus un citus Komisijā sagatavotus dokumentus.

3.4. Komisijas priekšsēdētājs Komisijas sēdes sasauc ne retāk kā četras reizes gadā.

Komisijas priekšsēdētājs sasauc Komisijas ārkārtas sēdi, vismaz dienu iepriekš, ja to ierosina vismaz trīs Komisijas locekļi.

3.5. Komisijas priekšsēdētājs nosaka Komisijas sēdes laiku un datumu un ne vēlāk kā 15 darba dienas pirms Komisijas sēdes nosūta (elektroniski vai papīra formā pēc Komisijas locekļu pieprasījuma) Komisijas locekļiem informāciju par Komisijas sēdes sasaukšanu un darba kārtībā izskatāmajiem jautājumiem.

3.6. Komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram Komisijas loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

3.7. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie Komisijas locekļi un sēdes protokolētājs.

3.7.1. Komisijas sēdes protokolā ieraksta:

3.7.1.1. kad sēdi atklāj un slēdz;

3.7.1.2. sēdes darba kārtību;

3.7.1.3. sēdes vadītāja un sēdes protokolētāja vārdu un uzvārdu;

3.7.1.4. sēdē piedalījušos un klāt neesošo Komisijas locekļu vārdu un uzvārdu;

3.7.1.6. sēdē pieaicināto personu vārdu, uzvārdu un organizāciju, ko pārstāv;

3.7.1.7. priekšlikumus un sēdes vadītāja rīkojumus;

3.7.1.8. pieņemtos lēmumus, norādot, cik Komisijas locekļi balsoja par, cik pret un cik atturējās.

3.7.2. Sēdes protokolu sagatavo 10 darbdienu laikā pēc Komisijas sēdes un elektroniski nosūta visiem padomes locekļiem.

3.8. Komisija ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības un fizisko personu datu aizsardzību.

3.9. Komisijas locekļi:

3.9.1. informē Komisiju par viņu pārstāvētās iestādes, struktūrvienības vai organizācijas viedokli Komisijas sēdē izskatāmajā jautājumā;

3.9.2. informē viņu pārstāvēto iestādi, struktūrvienību vai organizāciju par Komisijas sagatavotajiem dokumentiem un lēmumu projektiem;

3.9.3. piedalās Komisijas izveidotajās darba grupās, kā arī ieteikumu sagatavošanā.

3.10. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Komisijas locekļiem.

3.11. Ja trīs reizes pēc kārtas nenotiek Komisijas sēdes Komisijas locekļu neierašanās dēļ, pēc Komisijas priekšsēdētāja ierosinājuma, Dome lemj par Komisijas locekļu maiņu.

3.12. Komisija par pieņemtajiem lēmumiem informē Domi.

4. Noslēguma jautājums

4.1. Grozījumus šajā nolikumā var izdarīt pēc Komisijas vai Domes deputātu priekšlikuma.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis