Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 60

protokols Nr. 19, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19
„Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo
daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 19.februāra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Iestāde ir pastarpinātas pārvaldes iestāde. Tai ir sava simbolika, grāmatvedība, norēķinu konti bankā un noteikta parauga veidlapas. Iestāde lieto Jūrmalas pilsētas ģerboņa attēlu Iestādes veidlapās un zīmogos un valsts lielā ģerboņa attēlu valstiski atzītos izglītību apliecinošos dokumentos”.

2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Iestādes juridiskā adrese: Rūpniecības iela 13, Jūrmala, LV – 2016, Latvija”.

3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Iestādes dibinātāja, Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome), juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, Latvija ”.

4. Papildināt ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

„ 5.1Izglītības programmas Iestāde īsteno savā juridiskajā adresē ”.

5. Izteikt 10.2.punktu šādā redakcijā:

„10.2. Pamatizglītības mazākumtautību programmu (kods 21011121) ”.

6. Izteikt 10.5. punktu šādā redakcijā:

„10.5. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu (kods 31011022)”.

7. Svītrot 59.2. apakšpunktu.

8. Papildināt ar 76.1 punktu šādā redakcijā:

„76.1 Iestādē darbojas arodbiedrība un iestādes vadības noslēgtais koplīgums, kas Domes apstiprinātā budžeta ietvaros, ir vienošanās starp darbiniekiem un iestādes direktoru par darba, tā samaksas un sociālo garantiju nosacījumiem.”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF