Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 62

protokols Nr. 19, 13. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.36
“Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta otrās daļas 3.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.36 “Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums” šādu grozījumu:

Izteikt 3.1.punktu šādā redakcijā:

“3.1. Komisija darbojas 18 locekļu sastāvā, tajā skaitā Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas sastāvu apstiprina ar Domes lēmumu”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF