Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 23.novembra 21.nolikumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 23.marta 8.nolikumu

2016.gada 16.decembrīNr. 63

protokols Nr. 19, 77. punkts

Jūrmalas pilsētas domes radošā darba
stipendijas piešķiršanas nolikums 2017.gadam

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas nolikums 2017.gadam (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, novērtēti un izskatīti pieteikumi par Jūrmalas pilsētas domes radošās stipendijas, tai skaitā uzturēšanās izdevumu kompensācijas (turpmāk – stipendija) piešķiršanu.

2. Stipendijas piešķiršanas mērķis ir veicināt kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu Jūrmalas pilsētā, finansēt fizisko personu jaunrades (radošos) un pētniecības projektus kultūras jomā, popularizēt Jūrmalas pilsētas vārdu valsts un starptautiskā mērogā, veicot radošo darbu Dubultu rakstnieku namā, Jūrmalā.

3. Pretendēt uz stipendijas saņemšanu var fiziskas personas, kuras darbojas kultūras un mākslas jomā un kuru īstenotais projekts veicinās Latvijas kultūras un mākslas attīstību, starptautisku sakaru attīstību un popularizēs Jūrmalas pilsētas vārdu starptautiskā mērogā.

4. Pretendentu pieteikumu iesniegšanu izsludina un organizē Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa (turpmāk – Nodaļa).

5. Pretendentu iesniegtos pieteikumus vērtē ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidotā stipendijas piešķiršanas komisija (turpmāk - Komisija).

5.1 Papildināts ar domes 2017.gada 23.marta 8.nolikumu

II. Pretendentu pieteikumu iesniegšanas kārtība

6. Informācija par pieteikumu iesniegšanu tiek publicēta Jūrmalas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv līdz 2017.gada 4. janvārim. Svītrots ar domes 2017.gada 23.marta 8.nolikumu

7. Aizpildītu pieteikumu (1.pielikums), kas jāsagatavo saskaņā ar šī Nolikuma prasībām, pretendentam jāiesniedz personīgi kādā no Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centriem, jānosūta pa pastu vai elektroniskā formātā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektronisko pasta adresi pasts@jurmala.lv

8. Pieteikumi jāiesniedz līdz tīmekļa vietnē www.jurmala.lv norādītajam pieteikuma iesniegšanas termiņam, norādīto datumu ieskaitot. Grozīts ar domes 2017.gada 23.marta 8.nolikumu

III. Stipendijas apmērs un piešķiršanas kārtība

9. Stipendija tiek piešķirta jaunrades procesa veicināšanai, aktuālu pētījumu sekmēšanai sociālajās un humanitārajās zinātnēs, nozīmīgu kultūras un mākslas pasākumu radošo koncepciju teorētiskai un praktiskai izstrādei kultūras nozarēs.

10.  Kopējais vienas stipendijas apmērs ir 500,00 EUR, tai skaitā uzturēšanās izmaksu kompensācija Dubultu Rakstnieku namā, Jūrmalā saskaņā ar pieteikumā norādīto uzturēšanas periodu atbilstoši apstiprinātam Latvijas Rakstnieku savienības cenrādim. Stipendija tiek piešķirta un ir izmantojama noteiktā laikā, bet ne ilgākā par 3 (trīs) mēnešiem no tās saņemšanas brīža.

11. Stipendijas piešķiršanai tiek ņemti vērā, šādi kritēriji:

11.1. pretendenta līdzšinējais ieguldījums Latvijas kultūras un mākslas attīstībā: pretendents ir vismaz vienas izdotas grāmatas autors vai profesionālajos/amatierteātros iestudētas lugas autors, uzņemtas filmas scenārists u.tml.;

11.2. pretendenta radošie sasniegumi;

11.3. pretendenta iecerētā darba apraksts (ne vairāk kā uz 2.lpp.);

11.4. darba apraksta saprotamība – skaidri formulēta ideja, mērķis, uzdevumi, izklāstīta realizācijas gaita un sasniedzamais rezultāts;

11.5. pozitīva Latvijas Rakstnieku savienības rekomendācija.

12. Stipendijas saņēmēja uzturēšanās laiks Dubultu rakstnieku namā ne mazāks par 3 (trīs) nedēļām un ne ilgāks par 3 (trīs) mēnešiem laika posmā no 2017.gada februāra līdz aprīļa mēnesim (ieskaitot) un no 2017.gada septembra līdz novembra mēnesim (ieskaitot).

IV. Komisijas tiesības un pienākumi

13. Komisijas darbojas saskaņā ar šo Nolikumu.

14. Komisijā darbojas 5 (pieci) locekļi, tai skaitā Komisijas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks.

15. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā 4 (četri) locekļi.

16. Komisija kā ekspertu pieaicina vismaz vienu biedrības “Latvijas Rakstnieku savienība” valdes pilnvarotu pārstāvi bez balss tiesībām.

17. Komisijas kompetencē ir:

17.1. 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa izskatīt iesniegtos pieteikumus un lemt par stipendijas piešķiršanu un tās apjomu, atsevišķi norādot uzturēšanas izmaksu kompensācijas apjomu un stipendijas apjomu;

17.2. pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt finansējumu, norādot pamatojumu;

17.3. pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem;

17.4. pagarināt vai mainīt pieteikumu iesniegšanas un citus termiņus;

17.5. izvērtēt un saskaņot stipendijas saņēmēja iesniegto atskaiti (Nolikuma 3.pielikums), kuru paraksta Komisijas priekšsēdētājs.

18. Ja Komisijas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā projekta izskatīšanā, viņš par to informē pārējos Komisijas locekļus un nepiedalās šī projekta vērtēšanā.

19. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja pienākumus veic Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas lēmumi tiek pieņemti Komisijas sēdes laikā, atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to balsojis Komisijas locekļu vairākums. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

20. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi klātesošie Komisijas locekļi un Komisijas sekretārs, kurš nav Komisijas loceklis.

21. Lēmumu par Stipendijas piešķiršanu Komisija pieņem šim mērķim piešķirtā pašvaldības budžeta ietvaros.

V. Noslēguma jautājums

22. Par piešķirto stipendiju stipendijas saņēmējam ir jānoslēdz trīspusējs līgums (2.pielikums), kuru Jūrmalas pilsētas domes vārdā paraksta pašvaldības izpilddirektors.

23. Ar šī Nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē domes 2016.gada 25.februāra nolikums Nr.9 „Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums 2016.gadam”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


1.pielikums - Pieteikums DOC Grozīts ar domes 2017.gada 23.marta 8.nolikumu

2.pielikums - Līgums DOC

3.pielikums - Atskaite DOC


Lejupielāde: DOC un PDF