Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


INSTRUKCIJA
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 1

protokols Nr. 5, 13. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijā Nr.1
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas,
izpildes un kontroles kārtība”

Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72., 73.pantu, Likumu par budžetu un finanšu vadību,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijā Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” (turpmāk – instrukcija) šādus grozījumus:

1. Papildināt instrukciju ar 34.9. un 34.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

“34.9. tiek apstiprinātas papildus apropriācijas izdevumiem, kas nepieciešami priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai no programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” budžeta finansētām institūcijām Eiropas Savienības, citu ārējo finanšu instrumentu un pašvaldības līdzfinansētu projektu īstenošanai;

34.10. tiek apstiprinātas papildus apropriācijas izdevumiem, kas nepieciešami konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanai, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.13 “Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu” (turpmāk – Nolikums Nr.13) noteikto kārtību no programmas “Līdzfinansējuma nodrošināšana konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu īstenošanai”;”.

2. Aizstāt instrukcijas 1.pielikumu ar šīs instrukcijas 1.pielikumu.

3. Aizstāt instrukcijas 2.pielikumu ar šīs instrukcijas 2.pielikumu.

4. Papildināt instrukciju ar 3.pielikumu, kas ir šīs instrukcijas 3.pielikums.

5. Izteikt instrukcijas 35.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“35.2. ja budžeta grozījumi ietver grozījumus budžeta atšifrējumos, tad, atbilstoši to būtībai, izmaiņu pieprasījumam pievienojama 2. vai 3.pielikumā norādītā veidlapa;”.

6. Papildināt instrukciju ar 43.1 un 43.2 punktu šādā redakcijā:

“43.1 No programmas “Līdzfinansējuma nodrošināšana konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu īstenošanai” līdzekļi var tikt piešķirti Nolikumā Nr.13 noteikto izdevumu segšanai, ievērojot Nolikumā Nr.13 noteiktās komisijas lēmumu;

43.2 No programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” līdzekļi var tikt piešķirti budžeta finansētām institūcijām Eiropas Savienības, citu ārējo finanšu instrumentu un pašvaldības līdzfinansētu projektu īstenošanai;”.

7. Izteikt instrukcijas 44.2.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“44.2. par izmaiņu veikšanu budžeta finansētai institūcijai apstiprinātās apropriācijas ietvaros starp programmas aktivitātēm programmas ietvaros, starp programmām vai funkcionālajām kategorijām šādu ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros:”.

8. Izteikt instrukcijas 44.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“44.3. par izmaiņu veikšanu budžeta finansētai institūcijai starp aktivitātēm programmas ietvaros, starp programmām vai funkcionālajām kategorijām, ja grozījumu summa vienā ekonomiskās klasifikācijas kodā nepārsniedz EUR 15 000. Šis apakšpunkts nav piemērojams gadījumos, ja izmaiņas tiek veiktas, pārkārtojot apropriāciju no kapitālajiem izdevumiem uz uzturēšanas izdevumiem;”.

9. Papildināt instrukciju ar 44.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

“44.7. par līdzekļu piešķiršanu līdzfinansējuma nodrošināšanai no programmas “Līdzfinansējuma nodrošināšana konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu īstenošanai” atbilstoši Nolikumā Nr.13 noteiktās komisijas pieņemtajam lēmumam;”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 XLSX

Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLSX


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF