Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 77

protokols Nr. 2, 52. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas
un izsoļu komisijas sastāvu

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro, trešo un septīto daļu, 9.panta otro daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 9. oktobra nolikuma Nr.22 „Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums” 4.1. un 4.2.punktu un nepieciešamību noteikt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu novērtēšanas un atsavināšanas procesus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisiju (turpmāk – Novērtēšanas komisija) šādā sastāvā:

1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors;

1.2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs;

1.3. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs;

1.4. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītājs;

1.5. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs;

1.6. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram veikt Novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja pienākumus un Jūrmalas pilsētas domes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājam veikt Novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.

3. Gadījumā, ja lēmuma 1.punktā minētais Novērtēšanas komisijas loceklis ir prombūtnē, tad viņa pienākumus Novērtēšanas komisijā ar balss tiesībām pilda darbinieks, kas aizvieto attiecīgo Novērtēšanas komisijas locekli.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 9. oktobra lēmums Nr.478 „Par Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF