Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 143

protokols Nr. 5, 11. punkts

Par dalību Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam projektu konkursa 1.kārtā prioritārajā
virzienā „Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide”

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, un Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.7. „Atbalsts uzņēmējdarbības iniciatīvām un uzņēmēju sadarbības veicināšana” rīcības virzienu R3.7.3. „Uzņēmumu izveides, darbības un sadarbības motivācija”, kā arī ievērojot Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības 2014.-2020.gadam projektu konkursa nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību kā vadošajam partnerim Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu konkursa 1.kārtā prioritārajā virzienā „Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide” projektā ar nosaukumu „Tūrisma un kurortoloģijas uzņēmumu attīstības laboratorijas izveide” (Tourism and balneology venture development lab).

2. Noteikt projekta mērķi – atbilstoši Jūrmalas pilsētas ekonomiskajai specializācijai, veicināt jaunu tūrisma un kurortoloģijas un ar šīm nozarēm saistītu produktu izstrādes un testēšanas vidi, veicināt jaunu biznesa ideju rašanos un veiksmīgo biznesa ideju komercializāciju, tādejādi radot jaunas darba vietas un veicinot uzņēmējdarbības aktivitāti Jūrmalā .

3. Noteikt projekta ieguvumu – jaunu sadarbības projektu veidošana ar Saulkrastu pašvaldību, Haapsalas dūņu centrs un Pērnavas pašavaldību un biznesa inkubatoru, kā arī ar biznesa inkubāciju saistīto papildu pakalpojumu struktūras un metodoloģijas izveidi Jūrmalas veidojamajam biznesa inkubatoram.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta vadošā partnera projekta kopējās indikatīvās izmaksas 200 000,00 EUR (divi simti tūkstoši euro un 00 centi), no kurām:

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 85% jeb 170 000,00 EUR (viens simts septiņdesmit tūkstoši euro un 00 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 15% jeb 30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro un 00 centi).

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai sadarbībā ar Projektu ieviešanas nodaļu līdz 2016.gada 22.aprīlim nodrošināt projekta idejas iesniegšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu atbilstoši projektu konkursa nosacījumiem un iesniegšanu Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam sekretariātā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF