Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 144

protokols Nr. 5, 14. punkts

Par kustamās mantas atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā atrodas transportlīdzeklis VW Caravelle, reģistrācijas Nr. ER6141 (turpmāk – Transportlīdzeklis), pirmā reģistrācija 27.01.2003.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 39.panta pirmā daļa noteic, ka publiskas personas kustamo mantu var atsavināt, nododot to piegādātāja īpašumā un izdarot ieskaitu, ja šī kustamā manta tiek iepirkta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Minēto atsavināšanas veidu var izmantot, neveicot pārdošanu izsolē vai pārdošanu par brīvu cenu.

Atbilstoši Atsavināšanas likuma otrajai un trešajai daļai nododamā manta jānovērtē un jānosaka nosacītā cena, nosacījumu par kustamās mantas nodošanu piegādātāja īpašumā un ieskaitu iekļaujot konkursa nolikumā par jaunas mantas iegādi un ieskaitu izdarot nododamās mantas nosacītās cenas apmērā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes grāmatvedības datiem Transportlīdzekļa bilances vērtība uz 2016.gada 31.martu ir 0,00 EUR.

Saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta Guntara Ungura novērtējuma aktu Nr.6263 Transportlīdzekļa tirgus vērtība 2016.gada 26.februārī ir noteikta 2400,00 EUR (divi tūkstoši četri simti euro, 00 centi) apmērā, t.sk. PVN 416,53 EUR (četri simti sešpadsmit euro, 53 centi).

Izvērtējot Transportlīdzekļa nolietojumu un augstās nepieciešamās remonta izmaksas, kā arī lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu pašvaldības kustamās mantas apsaimniekošanu, kuru vairs nav lietderīgi turpmāk izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 39.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt Transportlīdzekli, nododot to jauna transportlīdzekļa piegādātāja īpašumā un izdarot ieskaitu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes organizētam publiskam iepirkumam.

2. Apstiprināt Transportlīdzekļa nosacīto cenu 2400,00 EUR (divi tūkstoši četri simti euro, 00 centi) apmērā, t.sk. PVN 416,53 EUR (četri simti sešpadsmit euro, 53 centi), atbilstoši sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta novērtējumam.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Saimniecības nodaļai organizēt iepirkumu par jauna transportlīdzekļa iegādi Jūrmalas pilsētas domes vajadzībām, iekļaujot Transportlīdzekli kā ieskaitu tā nosacītās cenas apmērā, un mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas iepirkuma dokumentus iesniegt izsludināšanai Jūrmalas pilsētas domes Iepirkumu birojam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF