Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 145

protokols Nr. 5, 15. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes ceļveža “Another Travel Guide Jūrmala”
izplatīšanu un atgūstamās vērtības noteikšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) iepirkuma Nr. JPD 2014/146 “Zīmola “Another Travel Guide” piemērošana Jūrmalas pilsētas tēla popularizēšanai” rezultātiem starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “P.R.A.E. SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS”, reģistrācijas Nr.40003453747, 2014.gada 19.decembrī tika noslēgts Pakalpojumu līgums Nr. 1.2-16.4.3/1644 par zīmola “Another Travel Guide” piemērošanu Jūrmalas pilsētas tēla popularizēšanai, kā rezultātā tika izstrādāts ceļveža “Another Travel Guide Jūrmala” radošā koncepta saturs latviešu, krievu un angļu valodā un dizains.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes iepirkuma Nr. JPD 2015/103 “Ceļveža “Another Travel Guide Jūrmala” druka un piegāde Jūrmalas pilsētas pašvaldībai” rezultātiem starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “Zelta Rudens Printing”, reģistrācijas Nr.40103645998, 2015.gada 19.oktobrī tika noslēgts Piegādes līgums Nr. 1.2-16.4.1/1507, kā rezultātā tika izgatavoti un piegādāti 5000 gab. ceļveža “Another Travel Guide Jūrmala” eksemplāri Jūrmalas pilsētas domes reprezentācijas nolūkiem: 1000 gab. latviešu valodā, 2000 gab. krievu valodā, 2000 gab. angļu valodā. Minētā līguma termiņa ietvaros papildus tiks saražoti vēl 2000 gab. eksemplāru.

Ceļvedis “Another Travel Guide Jūrmala” izmantojams ne tikai Jūrmalas pilsētas reprezentācijas nolūkos, bet ir arī praktiski lietojams kā tūrisma ceļvedis, Jūrmalas pilsētas tēla popularizēšanas un tūrisma veicināšanas produkts, kurā iekļauta informācija par Jūrmalas pilsētas dabas kapitālu, kultūrvēsturisko mantojumu, populārākajiem tūrisma apskates objektiem, vietām, rajoniem un kultūras pieturpunktiem.

Ceļveža “Another Travel Guide Jūrmala” 7000 gab. kopējās izmaksas ir 55 000,00 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, tai skaitā:

1) zīmola “Another Travel Guide” piemērošana Jūrmalas pilsētas tēla popularizēšanai par kopējo summu 26 000,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši euro, 00 centi);

2) ceļveža “Another Travel Guide Jūrmala” druka un piegāde par kopējo summu 29 000,00 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši euro, 00 centi).

Ceļveža “Another Travel Guide Jūrmala” 1 gab. eksemplāra pašizmaksa, rēķinot uz 7000 gab. eksemplāru, ir 7,85 EUR (septiņi euro, 85 euro centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības finanšu līdzekļu un materiālo vērtību lietderīgu izmantošanu un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot ceļveža “Another Travel Guide Jūrmala” 3900 eksemplārus izplatīšanai un pārdošanai.

2. Noteikt ceļveža “Another Travel Guide Jūrmala” atgūstamās vērtības cenu 9,50 EUR (deviņi euro, 50 centi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, saskaņā ar pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Mārketinga nodaļai organizēt ceļveža “Another Travel Guide Jūrmala” izplatīšanu un pārdošanu atbilstoši šī lēmuma 2.punktā noteiktajiem nosacījumiem .

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.aprīļa lēmumam Nr.145

(protokols Nr.5, 15.punkts)

Viena eksemplāra izcenojums:

EUR

Koncepta izstrāde (bez PVN)

3,71

Drukas izmaksas (bez PVN)

4,14

Kopā (bez PVN)

7,85

PVN 21%

1,65

Kopā ar PVN:

9,50


Lejupielāde: DOC un PDF