Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 146

protokols Nr. 5, 16. punkts

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes
„Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” projekta „Jūrmalas
pilsētas dalība izstādē IMEX Frankfurt 2015” noslēgumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.582 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām”, Jūrmalas pilsētas domes un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2015.gada 21.decembrī noslēgto Vienošanos par projekta īstenošanu Nr. L-ĀTA-15-3761, pamatojoties uz 2016.gada 6.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes Kūrortu un tūrisma jautājumu komitejas sēdes protokolu Nr.1.2-24/2, kā arī uz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vēstuli par atbalsta finansējuma izmaksu Nr.9.6-1.3/1255 SF (14.03.2016.), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Reģionālās attīstības fonda ( ERAF) darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” projekta “Jūrmalas pilsētas dalība izstādē IMEX Frankfurt 2015” (turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar pielikumu „Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt Projekta kopējās faktiskās izmaksas 2 763,78 EUR (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit trīs euro un 78 centi), t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 2 753,78 EUR (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit trīs euro un 78 centi), kur:

2.1.1. ERAF finansējums ir 70% jeb 1 927,64 EUR (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit septiņi euro un 64 centi;

2.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 30% jeb 826,14 EUR (astoņi simti divdesmit seši euro un 14 centi);

2.2. neattiecināmo izmaksu summa, kura segta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta sastāda 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi).

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.aprīļa lēmumam Nr.146

(protokols Nr.5, 16.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Projekta nosaukums

“Jūrmalas pilsētas dalība izstādē IMEX Frankfurt 2015”, ĀTA/2.3.1.1.1/15/78/087

Līguma/vienošanās Nr.

L-ĀTA-15-3761

Darbības programmas nosaukums:

Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas". 2.3. prioritāte "Uzņēmējdarbības veicināšana" 2.3.1. pasākums "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes"

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

2.3.1.1. aktivitāte "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.1. apakšaktivitāte "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings"

Pamata informācija

Projekta mērķis

Veicināt darījumu tūrisma attīstību Jūrmalā un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalā, paredzot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta finansējumu īstenotajām aktivitātēm.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti

(to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Dalība starptautiskā darījumu tūrisma izstādē

“IMEX Frankfurt 2015”

Izstādes apmeklētāju informētība par Jūrmalas konferenču rīkošanas iespējām. Galvenokārt šo izstādi apmeklē darījumu tūrisma profesionāļi.

Informēti 200 profesionālie apmeklētāji.

Izvirzītais mērķis ir sasniegts.

Projekta ieviešanas laiks

Plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

20.03.2015 – 20.06.2015

20.03.2015 – 20.06.2015

Atbilstoši 2015.gada 21.decembra Vienošanās par projekta īstenošanu starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Jūrmalas pilsētas domi Nr L-ĀTA-15-3761

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Gunta Ušpele, Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas vadītāja;

Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede;

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta pieteikuma sagatavošana tika veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.582 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 13.augusta lēmumam Nr.338 „Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings ar projektu “Jūrmalas pilsētas dalība izstādē IMEX Frankfurt 2015””.

Projekta pieteikums tika iesniegts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (turpmāk – LIAA) 2015.gada 27.augustā, un tam tika piešķirts identifikācijas numurs ĀTA/2.3.1.1.1/15/78/087. Kopā ar projekta pieteikumu LIAA tika iesniegts Maksājuma pieprasījums, deklarējot faktiskās vienošanās paredzēto aktivitāšu īstenošanas izmaksas, pielikumā pievienojot izdevumus pamatojošo dokumentu kopijas.

Saskaņā ar LIAA 2015.gada 30.septembra lēmumu Nr.9.2-1.1/6766SF “Par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma noraidīšanu”, Projekta pieteikums tika noraidīts, sakarā ar dotajā atlases kārtā pietiekamā finansējuma nepieejamību. Lēmumā tika minēts, ka Projekta iesniegums tiks vērtēts nākamajā projektu iesniegumu atlases kārtā.

Saskaņā ar LIAA 2015.gada 20.novembra lēmumu Nr.9.2-1.1/8149SF “Par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu”, tika pieprasīta papildus informācija Projekta pieteikuma izvērtēšanai. Jūrmalas pilsētas dome ir iesniegusi papildus informāciju 2015.gada 27.novembrī ar vēstuli Nr.1.1-28/5435. Pamatojoties uz LIAA 2015.gada 3.decembra atzinumu Nr.9.2-1.1/8747SF, 2015 gada 21.decembrī starp LIAA un Jūrmalas pilsētas domi tika parakstīta vienošanās Nr.L-ĀTA-15-3761 par projekta “Jūrmalas pilsētas dalība izstādē IMEX Frankfurt 2015” īstenošanu.

2016.gada 1.februārī LIAA elektroniski pieprasīja papildus informāciju Maksājuma pieprasījuma izvērtēšanai, ko Jūrmalas pilsētas dome nodrošināja 2015.gada 16.februārī ar vēstuli Nr.1.1-28/914. Sakarā ar to, ka Maksājuma pieprasījumā pie attiecināmām izmaksām tika norādīts arī pievienotās vērtības nodoklis (PVN), 2016.gada 2.martā Jūrmalas pilsētas domē notika Valsts Ieņēmumu dienesta pārbaude ar mērķi pārliecināties, ka deklarētais PVN netiek kā citādāk atgūts atpakaļ. 2016.gada 9.martā tika saņemts VID atzinums, ka, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.952 “Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās”, Jūrmalas pilsētas domei nav tiesību atskaitīt deklarēto PVN summu kā priekšnodokli, kas nozīmē, ka to drīkst deklarēt kā attiecināmo izmaksu.

Atbilstoši LIAA 2016.gada 14.marta vēstulei Nr.9.6-1.3/1255SF “Par atbalsta finansējuma izmaksu”, Maksājuma pieprasījumā dekatētas izmaksas tika apstiprinātas pilnā apmērā un 2016.gada 30.martā tika saņemta Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta (turpmāk – ERAF) summa 1 927,64 EUR jeb 70% apmērā no kopējām attiecināmām izmaksām, attiecīgi samazinot Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – JPD) pārskata perioda izmaksas.

Projekta izmaksu sadalījums:

1) Starptautiskās izstādes organizatora noteiktā nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu – kopsumma 1 815,00 EUR, t.sk. ERAF 1 270,50 EUR un JPD 544,50 EUR;

2) Dienas nauda – kopsumma 184,00 EUR, t.sk. ERAF 128,80 EUR un JPD 55,20 EUR;

3) Viesnīcas izdevumi – kopsumma 450,00 EUR, t.sk. ERAF 315,00 EUR un JPD 135,00 EUR;

4) Bagāžas transportēšanas izdevumi – kopsumma 49,98 EUR, t.sk. ERAF 34,98 EUR un JPD 15,00 EUR;

5) Ekonomiskās klases sabiedriskais transports – kopsumma 254,80 EUR, t.sk. ERAF 178,36 EUR un JPD 76,44 EUR.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 2 753,78 EUR, t.sk. ERAF 1 927,64 EUR (70%) un JPD 826,14 EUR (30%). Projekta kopējās izmaksas ir 2 763,78 EUR, jo papildus aktivitāšu īstenošanai tika veikti izdevumi 10,00 EUR apmērā (t.sk. avio rezervēšanas maksa), kas ir projekta neattiecināmās izmaksas.


Lejupielāde: DOC un PDF