Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 147

protokols Nr. 5, 17. punkts

Par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā
“Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma
izmantošana”

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Tūrisma likuma 8.pantu, ievērojot Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.-2018.gadam uzdevumu Nr.5. “Tūrisma infrastruktūras radīšana, uzlabošana un kvalitātes paaugstināšana” un uzdevumu Nr.10 “Kultūras tūrisma attīstība”, kā arī Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P 1.7. “Kultūras tūrisma attīstība” rīcības virzienu R1.7.1 “Kultūras tūrisma piedāvājuma attīstība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” ar projekta pieteikumu „Kultūrvēsturiskā mantojuma maršruti mazās pilsētās Igaunijā un Latvijā” (turpmāk – projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri – Igaunijas Vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzības departaments.

2. Noteikt projekta mērķi – veicināt kultūras tūrisma attīstību un radīt jaunus tūrisma produktus Jūrmalā.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana Jūrmalas viesu un tūristu vidū, piedāvājot jaunu tūrisma produktu (Interneta aplikāciju), kā arī mārketinga aktivitātes, kas popularizē kultūras tūrismu Jūrmalā.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim (36 mēneši).

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera kopējās indikatīvās izmaksas 120 000,00 EUR (viens simts divdesmit tūkstoši euro un 00 centi), no kurām:

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 102 000,00 EUR (viens simts un divi tūkstoši euro un 00 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 18 000,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši euro un 00 centi).

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļai sagatavot un iesniegt projekta vadošajam partnerim projekta pieteikuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju līdz 2016.gada 22.aprīlim.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF