Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 148

protokols Nr. 5, 18. punkts

Par Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas
„Jaunatnes demokrātijas projekti” projekta „Solis ilgtspējīgā
uzņēmējdarbībā” noslēgumu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmumu Nr.310 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.1 „Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā” un saskaņā ar 2013.gada 15.maijā noslēgto Finanšu līgumu Nr. LV-13-E2-2013-R1 starp Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas „Jaunatnes demokrātijas projekti” projekta „Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā” (turpmāk – Projekts) īstenošanu, saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu „Projekta „Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā” noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt Projekta kopējās izmaksas 33 931,59 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit viens euro un 59 centi) saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu „Projekta „Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā” budžeta kopsavilkums” un 3.pielikumu „Pārskats par projekta „Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā” finanšu līdzekļu apguvi”, tajā skaitā:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 32 684,50 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši seši simti astoņdesmit četri euro un 50 centi), kur:

2.1.1. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums ir 75% jeb 24 513,38 EUR (divdesmit četri tūkstoši pieci simti trīspadsmit euro un 38 centi);

2.1.2. Jūrmalas pilsētas domes finansējums ir 12.18% jeb 3 981,47 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens euro un 47 centi);

2.1.3. Zviedrijas partnera biedrības „IKMA” finansējums ir 12.82% jeb 4 189,65 EUR (četri tūkstoši viens simts astoņdesmit deviņi euro un 65 centi);

2.2. neattiecināmo izmaksu summa ir EUR 1 247,09 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit septiņi euro un 09 centi), kur:

2.2.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izmaksu summa sastāda 33.12% jeb 412,99 EUR (četri simti divpadsmit euro un 99 centi);

2.2.2.Zviedrijas partnera biedrības „IKMA” budžeta izmaksu summa sastāda 66.88% jeb 834,10 EUR (astoņi simti trīsdesmit četri euro un 10 centi).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.aprīļa lēmumam Nr.148

(protokols Nr.5, 18.punkts)

Projekta „Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā” noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā

Līguma/vienošanās Nr.

LV-13-E2-2013-R1

Darbības programmas nosaukums:

Jaunatne darbībā

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Jaunatnes demokrātijas projekti

Projekta mērķis

Attīstīt uzņēmējdarbības prasmes un zināšanas jauniešiem , nodrošināt jaunu pieredzi un iespēju strādāt kopā ar jauniešiem no citas valsts , lai labāk iepazītu viņu pieredzi un kultūru , kā arī attīstītu turpmākas jauniešu uzņēmējdarbību veicinošas aktivitātes un ilgtspējīgu sadarbību.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Plānošanas vizīte

Projekta aktivitāšu datumu precizēšana, norises vietu, apmācības programmu precizēšana, darba kārtību, drošības noteikumu un finansējuma plūsmas pārskatīšana, 3 dienu seminārs 2013.g.jūlijā Latvijā.

2013.gada 2.-4.jūlijā Latvijā, Jūrmalā norisinājās 3 dienu seminārs, kurā piedalījās 2 organizāciju pārstāvji no Latvijas un vienas organizācijas pārstāvis no Zviedrijas - 2 jaunieši no katras valsts. Tika veikta projekta aktivitāšu datumu precizēšana, norises vietu un apmācības programmu precizēšana, darba kārtību, drošības noteikumu, finansējuma plūsmas pārskatīšana

Izvirzītais mērķis tika sasniegts

Atklāšanas seminārs

Apmācību pirmais posms par uzņēmīgumu un radošumu, tā nozīmīgumu, pieredzes vizītes vai tikšanās ar uzņēmējiem Jūrmalā, kurus uzaicinājuši Jūrmalas jaunieši, jauniešu ideju ģenerēšana, starpkultūru vakari un saburzīšanās, semināra izvērtēšana, 6 dienu seminārs 2013.g.augustā Jūrmalā.

No 2013.gada 27.oktobra līdz 1.novembrim Latvijā, Jūrmalā, tikās 25 projekta dalībnieki (no tiem 21 jaunietis, 2 partnerorganizāciju pārstāvji, 2 apmācību treneri). 6 dienu garumā norisinājās apmācību pirmais posms par uzņēmīgumu un radošumu, tā nozīmīgumu. Tika organizētas pieredzes vizītes jeb tikšanās uzņēmējiem Jūrmalā, kurus uzaicināja Jūrmalas jaunieši, jauniešu ideju ģenerēšana, starpkultūru vakari un saburzīšanās, semināra izvērtēšana, facebook un/vai twitter konta izveide jauniešu savstarpējai komunikācijai, foruma veidošanai, mājas lapas sadaļas izveidošana un uzturēšana projekta laikā.

Tika mainīts faktiskais norises datums, pielāgojoties partneru iespējām

Seminārs

Apmācību otrais posms, jauniešu uzņēmīguma veicināšana no idejas līdz realitātei, Zviedrijas jauniešu izvēlēto uzņēmumu, biedrību iepazīšana, projekta darbības turpmākais plāns un personisko mērķu sasniegšana tajā, semināra izvērtēšana, 5 dienu seminārs 2013.g. oktobrī Orebro.

No 2013.gada 28.novembra līdz 1.decembrim Zviedrijā, Orebro, 27 dalībnieki (21 jaunietis, 4 partnerorganizāciju pārstāvji, 2 apmācību treneri), tikās 4 dienu apmācību otrajā posmā. Tika veikta jauniešu uzņēmīguma veicināšana no idejas līdz realitātei, Zviedrijas jauniešu izvēlēto uzņēmumu, biedrību iepazīšana, projekta darbības turpmākā plāna izvērtēšana un personisko mērķu sasniegšana tajā, semināra izvērtēšana, iepriekšējo informāciju pārskatīšana un aktualizēšana sabiedriskajos tīklos.

Tikamainīts faktiskais norises datums, pielāgojoties partneru iespējām

Jauniešu aktivitātes

Jaunieši izstrādā savas personiskās idejas (var uzsākt tās realizēt) individuāli vai grupās, konsultējas ar projekta konsultantiem un citiem atbalstītājiem, saņem regulāru atbalstu ar personisko un ideju kaučingu un mentoringu, veido papildus seminārus un/vai apmācības, brauc pieredzes vizītēs savas valsts robežās, veido citas aktivitātes ar mērķi apgūtās semināru idejas pielietot praksē savu personisko mērķu sasniegšanai, 2013.g.novembris – 2014.g. maijs abās valstīs.

No 2013.gada decembra - 2014.gada maijam, abās valstīs, jaunieši izstrādāja savas personiskās idejas (vai tās uzsāka realizēt) individuāli vai grupās, konsultējās ar projekta konsultantiem un citiem atbalstītājiem, saņēma regulāru atbalstu ar personisko un ideju kaučingu un mentoringu, veidoja papildus seminārus un/vai apmācības, veidoja citas aktivitātes ar mērķi apgūtās semināru idejas pielietot praksē savu personisko mērķu sasniegšanai, aktivitātes tika publicētas sabiedriskajos tīklos.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts

Rezultātu pasākums

Jaunieši iepazīstina apkārtējo sabiedrību ar savu ideju plāniem un to virzību projekta ietvaros, prezentē padarīto vietējai sabiedrībai, lēmumpieņēmējiem, citiem interesentiem, 2014.g. maijs- jūnijs, abās valstīs.

No 2014.gada maija līdz jūnijam, abās valstīs jaunieši iepazīstināja apkārtējo sabiedrību ar savu ideju plāniem un to virzību projekta ietvaros, prezentēja padarīto vietējai sabiedrībai, lēmumpieņēmējiem, citiem interesentiem, prezentācijas veidus un norisi katras valsts dalībnieki plānoja paši.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts

Noslēguma pasākums

Jauniešu izstrādāto ideju, sasniegto rezultātu prezentācijas, pieredzes stāsti, Youthpass, projekta iespējamie turpinājumi, izvērtējums, 2014.g. jūlijs, uz Tallink prāmja.

2014. gada jūlijā, 18 dalībnieki (14 jaunieši, 4 partnerorganizāciju pārstāvji), tikās 4 dienu seminārā, uz prāmja Baltijas jūrā, lai veidotu jauniešu izstrādāto ideju un sasniegto rezultātu prezentācijas, pieredzes stāstus, Youthpass, apkopotu izstrādāto ideju attīstības iespējas un plānotu projekta iespējamo turpinājumu. Tika veikts semināra izvērtējums, kā arī sniegta projekta rezultātu prezentācija prāmja pasažieriem.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts

Izvērtējuma pasākums

Dalībnieki izvērtē visā projekta laikā iegūtās prasmes, zināšanas un kompetences, 2014.g. augusts abās valstīs.

No 2014.gada jūlija līdz augustam, abās valstīs norisinājās vienas dienas pasākumi - dalībnieki izvērtēja

visā projekta laikā iegūtās prasmes un zināšanas, kompetences. Tika veikta projekta izvērtēšana, kā arī tika izvērtēta iespēja turpināt projekta gaitā uzsāktās aktivitātes.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts

Izvērtējuma vizīte

Projekta aktivitāšu izvērtējums, kopsavilkums, atskaišu sagatavošana, 2014g.augusts Latvija.

2014.gada 18.-19.oktobrī Zviedrijā, Orebro norisinājās 2 dienu seminārs, no katras valsts piedalījās 2 organizāciju pārstāvji. Tika veikts projekta aktivitāšu izvērtējums, kopsavilkums, projekta atskaišu sagatavošana, finanšu atskaites pārbaude, projekta attīstības perspektīvu izvirzīšana.

Tika mainīti faktiskie norises datumi, pielāgojoties partneru iespējām

Publicitāte un vadība

Projekta partneri un jaunieši veido un uztur informāciju par projektu sociālajos tīklos, organizāciju mājas lapās, visu projekta laiku.

Visu projekta laiku visi projekta partneri, jaunieši veidoja un uzturēja informāciju sociālajos tīklos, organizāciju mājas lapās un Jūrmalas BJIC jaunieši, pēc savas iniciatīvas, veidoja jaunu lapu centram Facebook lapā, un tās ietvaros paredzēja arī informāciju par projektu un citām jauniešu aktivitātēm.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts

Projektā veiktie grozījumi

Projekta gaitā tika veikti grozījumi laika grafikā, piemērojot to partneru organizāciju noslodzei. Projekta aktivitāšu norisē saturiski netika veikti grozījumi. Projekta saturiskās aktivitātes realizētas pilnā apmērā.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

15.05.2013.-16.09.2014.

15.05.2013.-30.10.2014.

Projekta faktiskais ieviešanas laiks tika pagarināts, precizējot norises datumus pasākumiem

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem)

2013. gads

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem)

2014.

2

3

4

1

2

3

4

Plānošanas vizīte

x

Atklāšanas seminārs

x

Seminārs

x

Jauniešu aktivitātes

x

x

x

Rezultātu pasākums

x

Noslēguma pasākums

x

Izvērtējuma pasākums

x

Izvērtējuma vizīte

x

Publicitāte un vadība

x

x

x

x

x

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Pasākumu datumu un norises saskaņošana starp valstīm un partneriem.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem)

2013. gads

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem)

2014.

2

3

4

1

2

3

4

Plānošanas vizīte

x

Atklāšanas seminārs

x

Seminārs

x

Jauniešu aktivitātes

x

x

Rezultātu pasākums

x

Noslēguma pasākums

x

Izvērtējuma pasākums

x

Izvērtējuma vizīte

x

Publicitāte un vadība

x

x

x

x

x

x

x

Projekta komanda

Evija Majore - Jūrmalas BJIC direktore – projekta vadītāja, 26324186

Alma Brinkmane – Jūrmalas BJIC jaunatnes darbiniece, 26182041

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis – jauniešu uzņēmējdarbības spēju, prasmju attīstīšana tika realizēts. Tika iegūta informācija un jaunas zināšanas, sadarbībā ar citas valsts jauniešiem iepazīta viņu pieredze un kultūra. Projekts veicinājis jauniešu pilsonisko apziņu.

Jūrmalas jauniešu vidū izveidota biedrība “Jaunietis jaunietim” (2 dalībnieces) un tā saņēmusi pašvaldības finansējumu projektam. Izveidots viens (viens dalībnieks) uzņēmums “JC INVESTMENTS, KOST”, kas sniedzēdināšanas pakalpojumus un veic galantērijas izstrādājumu ražošanu.

Orebro jaunieši izveidojuši uzņēmumu mājas lapu programmēšanai un dizainēšanai (divi dalībnieki), T-kreklu dizainēšanas uzņēmums (3 dalībnieki). Vēl 3 dalībnieki kopā izmēģinājuši spēkus kafejnīcai, kurā piedāvā kūkas bez glutēna, taču lielo higiēnas un citu prasību dēļ uzņēmuma darbību nav turpinājuši. Visi pārējie dalībnieki ir izmēģinājuši savus spēkus uzņēmējdarbībā, bet šobrīd nav gatavi to reģistrēt personīgu vai finansiālu apsvērumu dēļ.

Vislielāko ietekmi radīja Zviedrijas partneru līdzfinansējuma apjoma nenoteiktība, jo Zviedrijas partneru pašvaldība neatbalstīja ar līdzfinansējumu, kā tas sākotnēji tika plānots. Finansējumu projektam piešķīra pašas partnerorganizācijas IKMA un Globulen, kā arī IKMAs sadarbības partneris Ekowes.

Izskatot projekta kopējo finansējumu, projekta partneri pieņēma lēmumu projektu realizēt mazākā apmērā, saglabājot galvenās aktivitātes, bet samazinot izdevumus projekta publicitātes izdevumiem un citām pozīcijām. Zviedrijas partneru puses problēmas ar līdzfinansējumu visu projekta laiku bija faktors, ar kuru bija jārēķinās plānojot kopējos projekta izdevumus. Tā kā Zviedrijas partneru finansējums tika piesaistīts konkrētajām aktivitātēm, tad tas netika ieskaitīts kopējā projekta kontā, bet partneri centās maksimāli informēt un uzrādīt apliecinošus dokumentus par izdevumiem.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, saņemot projekta atskaiti, neattaisnoja daļu izdevumu, kuru izdevumu pamatojošos dokumentus iesniedza Zviedrijas partneri – par summu EUR 834.10. Attiecīgi samazinājās netiešo izmaksu summa, kas projektā tika paredzēta 7% apmērā no tiešajām izmaksām un tika izlietota projekta koordinēšanai Jūrmalas BJIC. Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļas 2015.gada 8.septembra ziņojumā Nr.7-2/5 tika norādītas veicamās darbības, t.sk., projekta noslēgumam papildus piešķirts Jūrmalas domes finansējums EUR 817.56 apmērā , lai segtu starpību, kas radās JSPA neattaisnoto izmaksu segšanai. Minētais lēmums pieņemts, lai būtu iespēja savlaicīgi veikt norēķinus ar finansētāju – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru. Savukārt Jūrmalas BJIC regresa kārtībā vērsās pie zviedru projekta partneriem finansējuma atgūšanai. Zviedrijas partneri atmaksāja pieprasīto summu.

Projektā kopumā apgūts finansējums 65% apmērā no sākotnēji plānotā.

Tuprmāk plānojot un realizējot projektus partneru sadarbības līgumos iekļaut punktus par atbildību finansējuma atmaksā, savastarpējās saistībās. Projekta aktivitāšu saskaņošanu ar finansētāju veikt tikai rakstiski.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF