Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 150

protokols Nr. 5, 21. punkts

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas dalību Valsts
kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam rīcības virzienu R3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” un 2016.gada 22.februārī izsludināto mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklāto projektu konkursu un ņemot vērā 2016.gada 12.aprīļa Izglītības jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-22/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Mūzikas vidusskolas dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas projektu konkursā ar projektu “Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – attīstīt kolektīvo muzicēšanu, pilnveidojot Jūrmalas Mūzikas vidusskolas materiālo bāzi.

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2016.gada 1.maija līdz 2016.gada 1.oktobrim (5 mēneši).

4. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 13 421,00 EUR, kur Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums ir 13 421,00 EUR (100%).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF