Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 151

protokols Nr. 5, 22. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta lēmumā Nr.116
“Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “17.starptautiskais
akadēmiskās mūzikas konkurss "Jūrmala 2016" klavieru specialitātē” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 2016.gada 10.martā noslēgto finansēšanas līgumu Nr. 2016-1-MDM070 starp Valsts kultūrkapitāla fondu un Jūrmalas Mūzikas vidusskolu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta lēmumā Nr.116 “Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “17.starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss "Jūrmala 2016" klavieru specialitātē” īstenošanu” (turpmāk – lēmums), šādus grozījumus:

izteikt lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta kopējās izmaksas 18 418 EUR saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, kur:

4.1. Valsts kultūrkapitāla fonda līdzfinansējums ir 4 000 EUR (21,72%),

4.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 13 798 EUR (74,92%)

4.3. Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Atbalsta fonda līdzfinansējums ir 620 EUR (3,37%)”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.aprīļa lēmumam Nr.151

(protokols Nr.5, 22.punkts)

Projekta “17. starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss "JŪRMALA 2016" klavieru specialitātē”

 Tāme

Nr.

Izdevumi

Izdevumi kopumā EUR

Jūrmalas pilsētas domes finansējums

EUR

Valsts kultūrkap. fonda finansējums

EUR

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Atbalsta fonda finansējums

EUR

1.

Atlīdzība orķestrim par uzstāšanos konkursa 2. kārtā un noslēguma koncertā. (38 cilv.)

5000

1000

4000

2.

Atlīdzība 5 žūrijas komisijas locekļiem par uzstāšanos konkursa atklāšanas un noslēguma koncertos

4000

4000

3.

Atlīdzība par konkursa koncertu koncepcijas un norises izstrādāšanu

600

600

4.

Atlīdzība par konkursa kārtu koncertu programmas sastādīšanu un vadīšanu

400

400

5.

Atlīdzība par klavieru skaņošanu – 4 dienas (iesk.nod.)

360

360

6.

Viesnīca ārvalstu žūrijai (Igaunija, Krievija, Francija)

400

400

7.

Tipogrāfijas izdevumi (afišas, bukleti, flajeri, ielūgumi, diplomi, baneris)

770

770

8.

Balvu fonds

3000

3000

9.

Transporta izdevumi – autobuss orķestrim maršrutā Rīga – Jūrmala – Rīga 3 dienas

655

240

415

10.

Dzintaru koncertzāles Mazās zāles īre 4.maijā (Materiālais nodrošinājums)

2968

2968

11.

Žūrijas un žūrijas sekretāru ēdināšana konkursa dienās

265

60

205

Kopā

18418

13798

4000

620


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF