Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 152

protokols Nr. 5, 27. punkts

Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta
“Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma
produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās” noslēgumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktu, atbilstoši 2014.gada 4.septembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumam Nr.418 “Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta “Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās” īstenošanu” un 2014.gada 16.septembra partnerības līgumam Nr.1.2-16/1193/EEZ04/2014 par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “Nevalstisko organizāciju projektu programmas” projekta “Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās” īstenošanu, kas noslēgts starp nodibinājumu “Fonds – Jūrmala cilvēkam”, kā projekta vadošo partneri, un Jūrmalas pilsētas domi, kā projekta partneri, saskaņā ar programmas apsaimniekotāja - Sabiedrības integrācijas fonda 2016.gada 30.marta vēstuli Nr.2-15.2/320 “Par noslēguma pārskatu līgums Nr.2013.EEZ/PP/1/MEC/041/055”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta “Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās” (turpmāk – projekts) īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes, kā projekta partnera, projekta kopējās faktiskās izmaksas 2 848,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro un 00 centi) (2.pielikums “Projekta “Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās” budžeta kopsavilkums (EUR)” un 3.pielikums “Pārskata par projekta “Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

2.1. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 848,00 EUR (astoņi simti četrdesmit astoņi euro un 00 centi) jeb 29,78%;

2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 2 000,00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi) jeb 70,22%.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.aprīļa lēmumam Nr.152

(protokols Nr.5, 27.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

“Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās”

Projekta Nr.

2013.EEZ/PP/1/MEC/041/055

Līguma/vienošanās Nr.

1.2-16/1193/EEZ/04/2014

Programmas nosaukums:

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programma “NVO fonds”

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

“Nevalstisko organizāciju projektu programmas”

Projekta mērķis

Veicināt personu ar pārvietošanās grūtībām sociālo iekļaušanu sabiedrībā, tādejādi mazinot sociālo nevienlīdzību un attīstot pieejamu vidi Latvijā.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti

(to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti

( to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Maršrutu testēšana.

1 pilotizmeiģinājuma brauciens 2 dienu garumā uz kādu no projekta partneru pašvaldībām

(Tukuma novada pašvaldība vai Alūksnes novada pašvaldība).

1 pilotizmeiģinājuma brauciens no 26.09.2015. līdz 27.09.2015. uz Tukuma novada pašvaldību.

Brauciena mērķis -veikt pilotizmaiģinājumu projekta ietvaros izstrādātajiem tūrisma maršrutiem, iesaistot cilvēkus ar pārvietošanās grūtībām.

Apmācību semināri/pasākumi pārstāvjiem no tūrisma sektora un ieinteresētajām pusēm.

Jūrmalas pilsētas pašvaldībā organizēts 1 dienas seminārs tūrisma objektu pārstāvjiem, darbiniekiem un īpašniekiem.

Jūrmalas pilsētas pašvaldībā 04.09.2015. organizēts 1 dienas seminārs tūrisma objektu pārstāvjiem, darbiniekiem un īpašniekiem.

Semināra mērķis – informēt tūrisma nozares pārstāvjus informēt ar cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām un to vajadzībām.

Publicitātes pasākumu īstenošana.

Tiek veidotas 2 preses relīzes, sākot un beidzot projekta aktivitāšu īstenošanu.

Publicētas 2 preses relīzes pašvaldības laikrakstā, 4 preses relīzes pašvaldības tīmekļa vietnē un izveidots video materiāls par vides pieejamību Jūrmalā.

Publicitātes pasākumu mērķis - informēt sabiedrību par tās ieguvumu no projekta aktivitāšu īstenošanas Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

Objektu uzlabošanas pasākumu īstenošana.

Trīs Jūrmalas pilsētas pašvaldībā esošu tūrisma objektu pielāgošana cilvēku ar pārvietošanās grūtībām vajadzībām.

Izveidotas trīs specializētas - cilvēku ar pārvietošanās grūtībām vajadzībām pielāgotas autostāvvietas (Majoros, Dubultos, Mellužos), uzstādīta informācijas zīme pie vides objekta “Raiņa priedes”, kurā informācija atspoguļota latviešu, angļu, krievu valodās un braila rakstā.

Aktivitātes īstenošanas mērķis - padarīt Jūrmalas pilsētas tūrisma infrastruktūru pieejamāku cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām.

Projektā veiktie grozījumi

Projekta īstenošanas laikā ir veikta finansējuma pārdale starp izdevumu pozīcijām, semināra telpu nomai paredzētos izdevumus (48,00EUR) novirzot publicitātes pasākumu īstenošanai (300,00EUR + 48,00EUR).

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.09.2014. – 30.11.2015.

01.09.2014. – 30.11.2015.

n/a

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes nosau­kums

Projekta īstenošanas laiks pa ceturkšņiem

projekta

īstenošanas pirmais

gads (2014)

projekta

īstenošanas otrais

gads (2015)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Maršrutu testēšana

X

X

Apmācību semināri/pasākumi pārstāvjiem no tūrisma sektora un ieinteresētajām pusēm

X

Publicitātes pasākumu īstenošana

X

X

X

X

X

X

X

X

Objektu uzlabošanas pasākumu īstenošana

X

X

X

Projekta laika grafikā veiktie grozījumi

n/a

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes nosau­kums

Projekta īstenošanas laiks pa ceturkšņiem

projekta

īstenošanas pirmais

gads (2014)

projekta

īstenošanas otrais

gads (2015)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Maršrutu testēšana

X

X

Apmācību semināri/pasākumi pārstāvjiem no tūrisma sektora un ieinteresētajām pusēm

X

Publicitātes pasākumu īstenošana

X

X

X

X

X

X

X

X

Objektu uzlabošanas pasākumu īstenošana

X

X

X

Projekta komanda

Projekta vadītāja – līdz 2015.gada 31.martam – Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i. Ieva Strazdiņa.

Projekta vadītāja – no 2015.gada 1.aprīļa Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i. Baiba Birzniece.

Projekta grāmatvede – Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede Ināra Kundziņa.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta īstenošana tika veikta saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 4.septembra lēmumu Nr.418 “Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta “Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās” īstenošanu” un 2014.gada 16.septembrī starp nodibinājumu “Fonds – Jūrmala cilvēkam” (projekta vadošais partneris) un Jūrmalas pilsētas domi (projekta partneris) noslēgtajam partnerības līgumam Nr.EEZ/04/2014/1.2-16/1193.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības ieguvumi no projekta īstenošanas:

1. Projekta ietvaros organizētās apmācības – semināru “Vides pieejamības veicināšana tūrisma sektorā” apmeklēja vairāk kā 80 Jūrmalas pilsētas domes iestāžu un Jūrmalas pilsētas pašvaldībā esošu uzņēmumu pārstāvji. Apmācības norisinājās Jūrmalas pilsētas domes telpās, Jomas ielā 1/5, 2015.gada 4.septembrī.

2. Projekta publicitātes pasākumu ietvaros tika izveidots 2,29 min ilgs video materiāls “Vides pieejamība Jūrmalā”, kurā Jūrmala tiek atspoguļota kā pieejama pilsēta ikvienam, tai skaitā personām ar pārvietošanās grūtībām. Video materiāls ir publicēts pašvaldības mājas lapā un tīmekļa vietnē www.youtube.com.

3. Objektu uzlabošanas pasākumu ietvaros tika identificēti 23 nozīmīgi Jūrmalas pilsētas pašvaldībā esoši tūrisma objekti, kurus apsekoja vides pieejamības speciālisti, atzinumos norādot nepieciešamās veicamās darbības šo objektu pieejamības uzlabošanai. No visiem apsekotajiem objektiem tika izvēlēti trīs funkcionāli un tūristu pieprasīti objekti, pie kuriem, projekta ietvaros, tika izveidotas autostāvvietas, kas pielāgotas personām ar pārvietošanās grūtībām. Pārējiem objektiem sniegtās rekomendācijas tiks ņemtas vērā nākotnē, veicot šo objektu atjaunošana vai pilnveidi. Objekti pie kuriem izveidotas invalīdiem paredzētas autostāvvietas:

3.1. Omnibusa ielā, Majoros, pie Jūrmalas Kultūras centra un Horna dārza;

3.2. Zigfrīda Meierovica prospektā18/20, Dubultos, pie Jūrmalas pilsētas muzeja filiāle – Aspazijas māja;

3.3. Mellužu prospektā 15, Mellužos, pie Mellužu brīvdabas estrādes un parka.

Papildus, projekta ietvaros, pie vides objekta Raiņa Priedes ir izveidota unikāla informācijas zīme, kurā informācija ir norādīta, latviešu, angļu un krievu valodās, kā arī braila rakstā. Šī informācijas zīme ir pirmā informācijas zīme Jūrmalā, kuras dizains un tehniskais izpildījums ietver sevī funkcionālus risinājums, kā rezultātā informācijas par konkrēto vides objektu ir ērti pieejama cilvēkiem ratiņkrēslos, kā arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Informācijas zīmes uzstādīšana papildināja Raiņa un Aspazijas jubilejas gada ietvaros īstenotās aktivitātes un ir veikta atbilstoši 2015.gada 7.oktoba Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumā sniegtajām norādēm (protokols Nr.1.2-21/16).

4. Papildus iepriekš uzskaitītajām aktivitātēm, projekta ietvaros nodibinājums “Fonds - Jūrmala cilvēkam” izstrādāja tūrisma ceļvedi “Pieejama tūrisma ceļvedis Jūrmalā” kurā ir identificēti 29 Jūrmalā esoši tūrisma objekti, tai skaitā apskates, ēšanas un nakšņošanas vietas, kas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējamiem. Tūrisma ceļvedis ir izstrādāts sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļu un ir pieejams Tūrisma informācijas centrā, Lienes ielā 5, Majoros, kā arī pašvaldības mājas lapā.

5. Līdzīgi pieejama tūrisma ceļveži tika izstrādāti arī pārējām projekta partneru pašvaldībām – Tukuma novada pašvaldībai un Alūksnes novada pašvaldībai. Projekta ietvaros tika veikta ceļvežos iekļauto maršrutu – objektu testēšana, ar mērķi gūt pārliecību, ka maršrutā iekļautie tūrisma objekti ir pieejami personām ar kustību traucējumiem. Maršrutu testēšanā piedalījās pašvaldību pārstāvji piesaistot personas ar kustību traucējumiem, galvenokārt dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Jūrmalas pilsētas pašvaldības pārstāvji sadarbībā ar biedrību “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” laika posmā no 2015.gada 26.septembra līdz 27.septembrim, pilotbrauciena ietvaros, veica Tukuma novada pašvaldībai izstrādātā tūrisma ceļvedī “Pieejama tūrisma ceļvedis Tukuma novadā” iekļauto objektu testēšanu. Pilotbrauciena rezultātā tika veikts objektu praktisks izvērtējums un sniegti praktiski ieteikumi objektu pieejamības pilnveidei. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai izstrādāto “Pieejama tūrisma ceļvedi Jūrmalā” testēja Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji, sniedzot pozitīvu atzinumu par visiem ceļvedī iekļautajiem objektiem.

Projekts ir uzskatām par veiksmīgi īstenotu - projekta aktivitātes ir īstenotas sākotnēji noteiktajos termiņos, budžeta līdzekļu ietvaros, sasniedzot projekta izvirzīto mērķi.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF