Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 153

protokols Nr. 5, 28. punkts

Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”
atklātajā projektu iesniegumu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, atbilstoši biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” publicētajam paziņojumam par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 2.rīcībā “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”, ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumu Nr.605. “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” nosacījumus un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.6. “Aktīvā un dabas tūrisma attīstība” rīcības virzienu R1.6.2. “Peldvietu infrastruktūras attīstība” Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 2.rīcības “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” atklātajā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – veicināt ietekmes uz vidi un klimata pārmaiņām mazināšanu izmantojot vides resursus, uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali, nodrošinot apmeklētāju plūsmu optimizēšanu krasta kāpās un sezonalitātes ietekmes samazināšanu jūras pludmales apmeklējumiem”.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – labiekārtotu un izgaismotu izeju uz jūras pludmali izveide Pumpuros (Līgatnes ielas galā), Mellužos (Rožu ielas galā), Vaivaros (Vēju ielas galā), Kauguros (Kapteiņa Zolta ielas galā), Jaunķemeros (Brīzes ielas galā).

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2016.gada 10.oktobra līdz 2017.gada 31.decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 100 000,00 EUR (simts tūkstoši euro un 00 centi), no kurām:

5.1. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums ir 90% jeb 90 000,00 EUR (deviņdesmit tūkstoši euro un 00 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 10% jeb 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi).

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 80% jeb 72 000,00 EUR (septiņdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi) apmērā no šī lēmuma 5.1.punktā noteiktās summa paredzēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetā.

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai līdz 2016.gada 2.jūnijam sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu dalībai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 2.rīcības “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” atklātajā projektu iesniegumu konkursā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF