Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 155

protokols Nr. 5, 30. punkts

Par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā
“Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras
mantojuma izmantošana”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.7. “Kultūras tūrisma attīstība” rīcības virzienu R1.7.2.: “Kultūras tūrisma infrastruktūras attīstība”, un ievērojot Igaunijas– Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas muzeja dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā “ V airāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” ar projekta pieteikumu „Livonija - dažādas kultūras, saistīta vēsture/ Livonia - different cultures, connected history” (turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri Veru Institūtu Igaunijā (Voro Institute).

2. Noteikt projekta mērķi – veikt Igaunijas un Latvijas brīvdabas muzeju, tai skaitā Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles - Brīvdabas muzeja, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, celt brīvdabas muzeju starptautisko konkurētspēju un piesaistīt jaunus apmeklētājus .

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas - veikta sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Latvijas un kaimiņvalstu brīvdabas muzejiem; izmantojot mārketinga elementus, popularizēts Jūrmalas iedzīvotāju senākais nodarbošanās veids – zvejniecība; veicināta Jūrmalas brīvdabas muzeja - nozīmīgas Jūrmalas un Latvijas kultūrvēstures daļas attīstība, un celta tradicionālo ikgadējo muzeja pasākumu norises kvalitāte, atjaunojot muzeja eksponātu, kuģi “Undīne”.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.februāra līdz 2019.gada 31.janvārim.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas muzeja kā projekta partnera projekta kopējās indikatīvās izmaksas 50 000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi), no kurām:

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 42 500,00 EUR (četrdesmit divi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 7 500,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas muzeja filiāli - Brīvdabas muzeju līdz 2016.gada 22.aprīlim sagatavot un iesniegt projekta vadošajam partnerim Veru Institūtam projekta pieteikuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF