Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 156

protokols Nr. 5, 31. punkts

Par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā
“Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras
mantojuma izmantošana”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.8. “Publiskās telpas labiekārtošanas” rīcības virzienu R2.8.1.: “Publiskās telpas pilnveide”, un ievērojot Igaunijas– Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” ar projekta pieteikumu „Zaļais maršruts – pilsētu dārzi un parki”/ The Green Route - living gardens and parks” (turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri Tartu Universitātes Pērnavas koledžu Igaunijā (Parnu kolledž).

2. Noteikt projekta mērķi – izveidot pilsētu dārzu un parku maršrutu, kā arī uzstādīt Igaunijas un Latvijas, tai skaitā Jūrmalas, populārākajos parkos un dārzos informācijas zīmes, ļaujot vietējiem iedzīvotājiem un viesiem gūt informāciju par objektu un augiem, kurus var aplūkot esošajā parkā vai dārzā.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – veicināta tūristu piesaiste, pateicoties izveidotajam pilsētu parku un dārzu maršrutam Igaunijā un Latvijā; uzstādītas informācijas zīmes pilsētas parkos un dārzos; popularizētas igauņu un latviešu dārzniecības tradīcijas.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.februāra līdz 2019.gada 31.janvārim.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera projekta kopējās indikatīvās izmaksas 55 000,00 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi), no kurām:

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 85% jeb 46 750,00 EUR (četrdesmit seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 15% jeb 8 250,00 EUR (astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit euro un 00 centi).

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai līdz 2016.gada 22.aprīlim sagatavot un iesniegt projekta vadošajam partnerim Tartu Universitātes Pērnavas koledžai projekta pieteikuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF