Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 157

protokols Nr. 5, 32. punkts

Par dalību Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas
2014.-2020.gadam 3.5.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā
„Videi nekaitīga mobilitāte pilsētās”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.9. “Kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana” rīcības virzienu R1.9.2.: “Informācijas pieejamības nodrošināšana”, un ievērojot Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību kā vadošajam partnerim Eiropas Komisijas iniciatīvas Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.5.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Videi nekaitīga mobilitāte pilsētās” ar projekta pieteikumu “Viedā parkošanās”/„Smart Parking” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – mazināt gaisa piesārņotību un satiksmes plūsmu, ieviešot brīvo autostāvvietu meklēšanas rīku autovadītājiem, izmantojot mobilo aplikāciju.

3. Noteikt projekta ieguvumu – izveidots un uzstādīts viedās parkošanās risinājums, kā arī mazināta gaisa piesārņotība un satiksmes plūsma.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 31.maijam.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta vadošā partnera projekta kopējās indikatīvās izmaksas 400 000,00 EUR (četri simti tūkstoši euro un 00 centi), no kurām:

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 340 000,00 EUR (trīs simti četrdesmit tūkstoši euro un 00 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 15% jeb 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši euro un 00 centi).

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai līdz 2016.gada 1.jūnijam koordinēt projekta īstenošanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.5.apakšsadaļas „Videi nekaitīga mobilitāte pilsētās” atklātajā projektu konkursā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF