Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 160

protokols Nr. 5, 35. punkts

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Jūrmalas kapi” 2015.gada pārskata apstiprināšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumu Nr.307 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” pārveidi par iestādi” tika nolemts pārveidot pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” (reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā līdz 2015.gada 31.decembrim ar vienoto reģistrācijas numuru 40003316576; turpmāk - Kapitālsabiedrība), par iestādi bez likvidācijas, nosakot to par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi.

Ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.449 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” pārveidi par iestādi pabeigšanu” nosacījumus, 2015.gada 31.decembrī pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas kapi” tika izslēgta no komercreģistra un 2016.gada 1.janvārī darbu sāka Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi”, kas ir Kapitālsabiedrības tiesību un pienākumu pārņēmēja.

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu un Komerclikuma 174.pantu, Kapitālsabiedrības valde sagatavojusi un 2015.gada 31.decembrī parakstījusi Kapitālsabiedrības finanšu pārskatu par 2015.gadu, kas ir arī darbības slēguma pārskats. Par Kapitālsabiedrības 2015.gada darbības slēguma finanšu pārskatu 2016.gada 31.martā saņemts ieceltā neatkarīgā revidenta SIA “Auditorfirma Inspekcija” atzinums, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Kapitālsabiedrības finanšu stāvokli 2015.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2015.gadā saskaņā ar Gada pārskatu likumu.

Pašvaldības kapitālsabiedrības gada pārskatu saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu un Komerclikuma 179.pantu apstiprina dalībnieku sapulce līdz attiecīgā gada 30.aprīlim (ieskaitot). Tā kā Kapitālsabiedrība ir izslēgta no komercreģistra (beigusi pastāvēt), Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšana, lai apstiprinātu Kapitālsabiedrības gada pārskatu, minētajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav īstenojama.

Ņemot vērā minēto un to, ka publiskas personas vārdā lēmumus pieņem publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija, p amatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 27.punktu, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1.panta pirmās daļas 14.punkta b. apakšpunktā, 5., 162. un 163.pantā noteikto kapitālsabiedrības dalībnieka kompetenci, Revīzijas un kontroles jautājumu komitejas 2016.gada 13.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-23/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas kapi”, vienotais reģistrācijas numurs 40003316576, 2015.gada (darbības slēguma) finanšu pārskatu saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei ,,Jūrmalas kapi” iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos ar šo lēmumu apstiprināto pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas kapi” 2015.gada (darbības slēguma) finanšu pārskatu.

3. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF