Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 161

protokols Nr. 5, 36. punkts

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti
pagaidu sabiedriskie darbi” noslēgumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumam Nr.46 „Par aktīvās nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt aktīvās nodarbinātības pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt aktīvās nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” kopējās faktiskās izmaksas 48 669,43 EUR (2.pielikums „ Projekta „ Algoti pagaidu sabiedriskie darbi ” budžeta kopsavilkums (euro) ” un 3.pielikums „Pārskats par projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” finanšu līdzekļu apguvi”), tai skaitā:

2.1. attiecināmo izmaksu summu 27 093,02 EUR, kas 100% apmērā ir finansēta no Valsts nodarbinātības programmas speciālā budžeta līdzekļiem;

2.2. neattiecināmo izmaksu summa 21 576,41 EUR, kas 100% apmērā ir finansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOCX

Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF