Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 162

protokols Nr. 5, 37. punkts

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-10 – 51, Jūrmalā,
īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Starp Namu pārvaldi ,,Kauguri” (nodibināta ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 9.februāra lēmumu Nr.112 ,,Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma ,,Namu pārvalde ,,Kauguri”” dibināšanu”, reģistrācijas Nr.000325295, reorganizēta atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 10.decembra Nr.1224 ,,Par bezpeļņas organizācijas Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Jūrmalas namsaimnieks” statūtiem”) un Tatjanu Kalantirevu, personas kods 281048-11495, 1995.gada 11.jūlijā noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.22783 par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-10 - 51, Jūrmalā, īri uz laiku bez termiņa, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas valdes 1991.gada 28.marta lēmumu Nr.80.

Jūrmalas pilsētas dome saņēmusi Vārds Uzvārds, personas kods – Tatjanas Kalantirevas radinieka, 2016.gada 5.februāra iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē ar Nr.8.1-12.20/85) ar lūgumu pārslēgt dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-10 - 51, Jūrmalā, īres līgumu sakarā ar radinieces nāvi. Vārds Uzvārds uz universālpilnvaras, kas izdota 2016.gada 2.februārī un iereģistrēta zvērinātas notāres Renātes Rones aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.381, pamata pārstāv Vārds Uzvārds, personas kods.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datu bāzē iekļautajām ziņām Tatjana Kalantireva mirusi 2014.gada 8.novembrī. Uz šī lēmuma sagatavošanas brīdi adresē: Talsu šoseja 31 k-10 – 51, Jūrmala, dzīvesvietu deklarējis Vārds Uzvārds.

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtā daļa noteic, ka īrnieka nāves gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 14.panta ceturto daļu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 9.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar Vārds Uzvārds līgumu par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-10 - 51, Jūrmalā, īri uz nenoteiktu laiku.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā noteikto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

4. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF