Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 163

protokols Nr. 5, 38. punkts

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-3 - 32, Jūrmalā,
īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Starp Namu pārvaldi ,,Sloka” un Vilmu Birznieci, personas kods 180526-11491, 1967.gada 30.oktobrī noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvokļa Nr.32, Talsu šosejā 31, korpuss 3, Jūrmalā, īri. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas 1967.gada 9.janvāra lēmumu Nr.1, 1967.gada 20.janvārī izdots orderis Nr.65, kas izsniegts Vilmai Birzniecei ar ģimeni un dod tiesības lietot dzīvojamo telpu Nr.32, Jūrmalā, Talsu šosejā 31, korpuss 3, bez termiņa ierobežojuma. Kā arī 1974.gada 15.martā un 1994.gada 6.janvārī noslēgti līgumi par dzīvojamās telpas Nr.32, Talsu šosejā 31 korpuss 3, Jūrmalā, īri, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas 1967.gada 9.janvāra lēmumu Nr.1 un 1967.gada 20.janvāra orderi Nr.65.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmums ,,Namu pārvalde ,,Sloka”” nodibināts ar Jūrmalas pilsētas valdes 1992.gada 23.janvāra lēmumu Nr.20/4, reorganizēts ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 9.februāra lēmumu Nr.113 ,,Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma ,,Namu pārvalde ,,Sloka”” dibināšanu”, reģistrācijas Nr.000325074, un reorganizēts atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 10.decembra lēmumam Nr.1224 ,,Par bezpeļņas organizācijas Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Jūrmalas namsaimnieks” statūtiem”.

Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi Vārds Uzvārds , personas kods – Vilmas Birznieces radinieka, 2016.gada 4.marta iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/1102-K) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas Nr.32, Talsu šosejā 31, korpuss 3, Jūrmalā, īres līgumu ar viņu iepriekšējās īrnieces vietā.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datu bāzē iekļautajām ziņām Vilma Birzniece mirusi 2015.gada 4.augustā. Uz šī lēmuma sagatavošanas brīdi adresē: Talsu šoseja 31 k-3 - 32, Jūrmala, dzīvesvieta deklarēta Vārds Uzvārds . Citu ģimenes locekļu nav.

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtā daļa noteic, ka īrnieka nāves gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 14.panta ceturto daļu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 13.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar Vārds Uzvārds līgumu par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31, korpuss 3, dzīvoklis 32, Jūrmalā, īri uz nenoteiktu laiku.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā noteikto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts, šis lēmums zaudē spēku.

4. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF