Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 164

protokols Nr. 5, 39. punkts

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 18/20-6, Jūrmalā,
īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Starp Namu pārvaldi ,,Sloka” (nodibināta ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 9.februāra lēmumu Nr.113 ,,Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma ,,Namu pārvalde ,,Sloka”” dibināšanu”, reģistrācijas Nr.000325074, reorganizēta atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 10.decembra lēmumam Nr.1224 ,,Par bezpeļņas organizācijas Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Jūrmalas namsaimnieks” statūtiem”) un Anastasiju Bogdanovu, personas kods: 080826-11493, 2001.gada 23.aprīlī noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 18-6, Jūrmalā, īri uz nenoteiktu laiku, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 22.februāra lēmumu Nr.161 ,,Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu”.

Jūrmalas pilsētas dome saņēmusi Vārds Uzvārds, personas kods, – Anastasijas Bogdanovas radinieces, 2016.gada 15.februāra iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē ar Nr.8.1-12.20/110) ar lūgumu pārslēgt dzīvojamās telpas Raiņa ielā 18/20-6, Jūrmalā, īres līgumu sakarā ar radinieces nāvi.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datu bāzē iekļautajām ziņām Anastasija Bogdanova mirusi 2009.gada 9.aprīlī. Uz šī lēmuma sagatavošanas brīdi adresē: Raiņa iela 18/20-6, Jūrmala, dzīvesvieta deklarēta Vārds Uzvārds, viņas radiniekam Vārds Uzvārds, personas kods, un radiniecei Vārds Uzvārds, personas kods ar radinieku Vārds Uzvārds, personas kods.

Pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi: Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds , piekrīt dzīvojamās telpas Raiņa iela 18/20-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanai ar Vārds Uzvārds .

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtā daļa noteic, ka īrnieka nāves gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1997.gada 5.decembra lēmumu Nr.1515 ,,Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Raiņa ielā 18/20” izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Raiņa ielā 18/20, saglabājot pie namīpašumiem esošās adreses, tostarp Raiņa ielā 18. Savukārt ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra lēmumu Nr.117 ,,Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Raiņa ielā 18/20” dzīvojamā ēkā ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6506 003 Jūrmalā, Raiņa ielā 18/20 esošajai dzīvojamo telpu grupai 006 noteikta adrese Jūrmalā, Raiņa ielā 18/20, dzīvoklis 6 (Raiņa ielā 18/20-6).

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 14.panta ceturto daļu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 9.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar Vārds Uzvārds līgumu par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 18/20-6, Jūrmalā, īri uz nenoteiktu laiku.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā noteikto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

4. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF