Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 165

protokols Nr. 5, 40. punkts

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-1 - 18, Jūrmalā,
īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Starp SIA ,,Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas Nr.40003426429) Klientu apkalpošanas centru ,,Dubulti” un Birutu Liepkalpu, personas kods: 100532-11493, 2011.gada 27.septembrī noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.149 par dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-1 - 18, Jūrmalā, īri bez termiņa ierobežojuma, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 15.septembra lēmumu Nr.386 ,,Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu”.

Jūrmalas pilsētas dome saņēmusi Vārds Uzvārds, personas kods – Birutas Liepkalnas radinieka, 2016.gada 8.februāra iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē ar Nr.8.1-12.20/96) ar lūgumu pārslēgt dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-1 - 18, Jūrmalā, īres līgumu sakarā ar radinieces nāvi.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datu bāzē iekļautajām ziņām Biruta Liepkalna mirusi 2015.gada 16.decembrī. Uz šī lēmuma sagatavošanas brīdi adresē: Slokas iela 65 k-1 – 18, Jūrmala, dzīvesvieta deklarēta Vārds Uzvārds.

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtā daļa noteic, ka īrnieka nāves gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 14.panta ceturto daļu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 9.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar Vārds Uzvārds līgumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-1 – 18, Jūrmalā, īri uz nenoteiktu laiku.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā noteikto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

4. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF