Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 167

protokols Nr. 5, 42. punkts

Par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 – 12,
Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi Vārds Uzvārds , personas kods, 2016.gada 16.februāra iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada 22.februārī ar Nr.8.1-12.13/132) ar lūgumu pagarināt dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3, dzīvoklis 12, Jūrmalā, īres līguma termiņu. Izskatot minēto iesniegumu un lietas faktiskos apstākļus, Jūrmalas pilsētas dome konstatē turpmāko.

Starp SIA ,,Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas Nr.40003426429; līdz 2014.gada 23.decembrim – privatizējamā sabiedrība ar ierobežotu atbilstību ,,Jūrmalas namsaimnieks”) kā izīrētāju un Vārds Uzvārds kā īrnieku 2013.gada 16.maijā noslēgts Dienesta dzīvojamās telpas īres līgums Nr.85 (turpmāk – Līgums) par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63/3, dzīvoklis 12, Jūrmalā, (vienistabas dzīvoklis ar dzīvojamo platību 17,40 m2 un kopējo platību 26,30 m2) īri, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.207 ,,Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu”. Saskaņā ar Līguma 1.5.apakšpunktu Līgums ir spēkā līdz 2016.gada 18.aprīlim, bet ne ilgāk kā līdz darba attiecību izbeigšanos; ja darba attiecības turpinās pēc Līguma termiņa izbeigšanās, īrniekam ir pirmtiesības uz Līguma pagarināšanu.

Uz šī lēmuma sagatavošanas brīdi Vārds Uzvārds amats turpina darba tiesiskās attiecības ar Jūrmalas pilsētas domi.

Likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 26.panta piektā daļa noteic, ka, ja darba attiecības turpinās, pašvaldības dienesta dzīvokļa īrniekam pēc dienesta dzīvokļa īres līguma termiņa izbeigšanās ir pirmtiesības uz dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.

Ņemot vērā, ka 2016.gada 18.aprīlī stājušies spēkā grozījumi likumā ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 21.1panta otrā daļa noteic, ka pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem nosaka, kurās darbības nozarēs vai kādu pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešami speciālisti. Kā arī saskaņā ar minētā likuma 21.2panta otro daļu kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam, nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 23.pantu, 26.panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta pirmo daļu, 21.3 panta otro daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” 14.1.apakšpunktu, ievērojot Vārds Uzvārds 2016.gada 16.februāra iesniegumu, Līguma 1.5.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 13.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/4) un darba grupas, kas izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.augusta rīkojumu Nr.1.1-14/255 ,,Par darba grupas izveidošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības amatu klasificēšanai un amatam atbilstošo mēnešalgu grupu noteikšanai un amatpersonu statusa noteikšanu” 2016.gada 19.aprīļa atzinumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt ar Vārds Uzvārds noslēgto Līgumu uz darba attiecību laiku Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, bet ne ilgāk kā uz 1 (vienu) gadu, tas ir, uz laiku no 2016.gada 19.aprīļa līdz 2017.gada 18.aprīlim.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā minēto vienošanos par Līguma pagarināšanu.

3. Ja viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas vienošanās netiek noslēgta, šis lēmums zaudē spēku.

4. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF