Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 168

protokols Nr. 5, 43. punkts

Par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 – 30,
Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi Vārds Uzvārds, personas kods, 2016.gada 26.februāra iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada 26.februārī ar Nr.8.1-12.13/147) ar lūgumu pagarināt dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3, dzīvoklis 30, Jūrmalā, īres līgumu.

Izskatot minēto iesniegumu un lietas faktiskos apstākļus, Jūrmalas pilsētas dome konstatē turpmāko.

Starp SIA ,,Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas Nr.40003426429; līdz 2014.gada 23.decembrim – privatizējamā SIA ,,Jūrmalas namsaimnieks”) kā izīrētāju un Vārds Uzvārds kā īrnieku 2013.gada 4.aprīlī noslēgts Dienesta dzīvojamās telpas īres līgums Nr.54 (turpmāk – Līgums) par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63/3, dzīvoklis 30, Jūrmalā, (vienistabas dzīvoklis ar dzīvojamo platību 17,40 m2 un kopējo platību 25,80 m2) īri, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumu Nr.130 ,,Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu”. Saskaņā ar Līguma 1.2.apakšpunktu dzīvojamās telpas tiek nodotas uz darba attiecību laiku; Līguma slēgšanas brīdi īrnieks strādā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirknī. Līguma 1.5.apakšpunkts noteic, ka Līgums ir spēkā līdz 2016.gada 3.aprīlim, bet ne ilgāk kā līdz darba attiecību izbeigšanos; ja darba attiecības turpinās pēc Līguma termiņa izbeigšanās, īrniekam ir pirmtiesības uz Līguma pagarināšanu.

Saskaņā ar Valsts policijas Personāla pārvaldes 2016.gada 11.februāra izziņu Nr.20/42-4229 Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa amats Vārds Uzvārds dien Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs.

Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi Valsts policijas 2016.gada 20.aprīļa vēstuli Nr.20/11367, kurā norādīts, ka Valsts policija kā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa amats Vārds Uzvārds darba devējs piekrīt līguma pagarināšanai par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 – 30, Jūrmalā, īri.

Likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 26.panta piektā daļa noteic, ka, ja darba attiecības turpinās, pašvaldības dienesta dzīvokļa īrniekam pēc dienesta dzīvokļa īres līguma termiņa izbeigšanās ir pirmtiesības uz dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.

Ņemot vērā, ka 2016.gada 18.aprīlī stājušies spēkā grozījumi likumā ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 21.1panta otrā daļa noteic, ka pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem nosaka, kurās darbības nozarēs vai kādu pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešami speciālisti. Kā arī saskaņā ar minētā likuma 21.2panta otro daļu kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam, nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmumam a href="/docs/j15/l/j150518.htm">Nr.518 ,,Par aktualizētās Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” viens no Jūrmalas pilsētas attīstības vidēja termiņa mērķiem ir sociālā infrastruktūra ar prioritāti – droša dzīves vide, un rīcības virzienu – sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 23.pantu, 26.panta otro, trešo, ceturto un piekto daļu, likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” 14.2.apakšpunktu, ievērojot Vārds Uzvārds 2016.gada 26.februāra iesniegumu, Līguma 1.5.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 13.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt ar Vārds Uzvārds noslēgto Līgumu uz dienesta laiku Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirknī, bet ne ilgāk kā uz 1 (vienu) gadu, tas ir, uz laiku no 2016.gada 4.aprīļa līdz 2017.gada 3.aprīlim.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā minēto vienošanos par Līguma pagarināšanu.

3. Ja viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas vienošanās netiek noslēgta, šis lēmums zaudē spēku.

4. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF