Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 169

protokols Nr. 5, 44. punkts

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 57A-71, Jūrmalā,
īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Starp Namu pārvaldi ,,Kauguri” (Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmums ,,Namu pārvalde ,,Kauguri”” nodibināts ar Jūrmalas pilsētas valdes 1992.gada 23.janvāra lēmumu Nr.20/6”, reorganizēts ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 9.februāra lēmumu Nr.112 ,,Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma ,,Namu pārvalde ,,Kauguri”” dibināšanu”, reģistrācijas Nr.000325295, un reorganizēts atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 10.decembra lēmumam Nr.1224 ,,Par bezpeļņas organizācijas Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Jūrmalas namsaimnieks” statūtiem”) un Alisi Žvirsku, personas kods 010547-11516, 1994.gada 29.decembrī noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.23271 par dzīvojamās telpas Skolas ielā 57A-71, Jūrmalā, īri bez termiņa, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 1.decembra lēmumu Nr.554 ,,Par dzīvokļu jautājumiem”.

Jūrmalas pilsētas dome saņēmusi Vārds Uzvārds , personas kods – Alises Žvirskas radinieces, 2016.gada 3.marta iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē ar Nr.8.1-12.20/163) ar lūgumu pārslēgt dzīvojamās telpas Slokas ielā 57A-71, Jūrmalā, īres līgumu sakarā ar radinieces nāvi.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datu bāzē iekļautajām ziņām Alise Žvirska mirusi 2016.gada 18.februārī. Uz šī lēmuma sagatavošanas brīdi adresē: Skolas iela 57A-71, Jūrmala, dzīvesvieta deklarēta Vārds Uzvārds , viņas radiniecei Vārds Uzvārds , personas kods, ar radinieku Vārds Uzvārds , personas kods.

Pilngadīgais ģimenes loceklis Vārds Uzvārds piekrīt dzīvojamās telpas Skolas ielā 57A-71, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanai ar Vārds Uzvārds.

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtā daļa noteic, ka īrnieka nāves gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 14.panta ceturto daļu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 13.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar Vārds Uzvārds līgumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 57A-71, Jūrmalā, īri uz nenoteiktu laiku.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā noteikto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts, šis lēmums zaudē spēku.

4. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF