Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 170

protokols Nr. 5, 45. punkts

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 35-35, Jūrmalā,
īres līguma noslēgšanu

Vārds Uzvārds, personas kods, reģistrēts Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 1.reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 3.4.8.apakšpunktu – persona, kuras ienākumi viena cilvēka ģimenē nepārsniedz divas minimālās algas un kura dzīvo likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojusi dzīvojamo telpu līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, ja šī persona tiek izlikta no dzīvojamās telpas likumīgajam īpašniekam atdotā mājā likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 28.2panta pirmajā daļā paredzētajā gadījumā un ja tās lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas.

Palīdzības saņemšanas reģistrācijas grupas ietvaros dzīvojamā telpa tiek piedāvāta īrei personu reģistrācijas secībā. Rindas kārtība mainās, ja iepriekš reģistrētai personai ir zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu palīdzības saņemšanai, persona ir atteikusies no attiecīgās dzīvojamās telpas īres vai nav sniegusi atbildi uz saņemto piedāvājumu.

Vārds Uzvārds ir piekritis dzīvojamās telpas Skolas ielā 35-35, Jūrmalā, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa, ar kopējo platību 32,80 m2 un dzīvojamo platību 12,70 m2, īrei.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes 2016.gada 10.marta vēstulē Nr.1.1-8/1363 ,,Par ienākumu izvērtēšanu” norādītajam Vārds Uzvārds viena cilvēka mājsaimniecībā vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz divas minimālās algas.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. un 19.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 3., 34. un 45.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 1.marta atzinumu (protokols Nr.8.1-1/4) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 13.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt Vārds Uzvārds dzīvojamo telpu Skolas ielā 35-35, Jūrmalā.

2. Noslēgt ar Vārds Uzvārds līgumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 35-35, Jūrmalā, īri uz 3 (trīs) gadiem no līguma noslēgšanas dienas.

3. Izslēgt Vārds Uzvārds no Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 1.reģistra.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot šī lēmuma 2.punktā noteikto īres līgumu.

5. Ja viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts, šis lēmums zaudē spēku.

6. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF