Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2017.gada 12.janvāra 15.lēmumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 16.decembra 651.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2016.gada 21.aprīlīNr. 171

protokols Nr. 5, 47. punkts

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. “Kvalificēts un sociāli iekļaujošs
reģions” projekta „Sniegt iespēju bērniem/Empower Kids” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam, apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.340 (protokola Nr.12., 12.punkts), 2.3. stratēģiskā virziena 2.3.1., 2.3.2. un 2.4. mērķiem, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, ievērojot Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam nosacījumus un 2016.gada 29.janvārī Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam mājaslapā publicēto informāciju (http://centralbaltic.eu/content/new-projects-approved-steering-committee) par projekta īstenošanu kā partnerim, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. “Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projektu „Sniegt iespēju bērniem” (“Health education and social advice for low-income families with young children/ Empower Kids”) (turpmāk – Projekts), noslēdzot līgumu ar projekta vadošo partneri Baltijas Reģiona Veselīgo pilsētu asociāciju (Somija).

2. Noteikt Projekta mērķus:

2.1. apzināt kāda informācija par veselības veicināšanas jautājumiem un sociālie ieteikumi ir nepieciešami sociāli mazāk aizsargātām ģimenēm ar maziem bērniem Somijas, Igaunijas un Latvijas pašvaldībās;

2.2. nodrošināt interaktīvas nodarbības par veselību veicinošām tēmām bērniem no sociāli mazāk aizsargātām ģimenēm;

2.3. izglītot sociālos darbiniekus par veselību veicinošām tēmām, strādājot ar bērniem no sociāli mazāk aizsargātām ģimenēm;

2.4. uzlabot veselības veicināšanas un sociālā darba kvalitāti;

2.5. veicināt jaunus instrumentus un metodes, strādājot ar bērniem no sociāli mazāk aizsargātām ģimenēm;

2.6. uzlabot bērnu no sociāli mazāk aizsargātām ģimenēm sociālo iekļaušanos.

3. Noteikt Projekta īstenošanas laiku no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 31.martam.

4. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes kā Projekta partnera Projekta kopējās izmaksas 57 674,00 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit četri euro un 00 centi) saskaņā ar pielikumu, no kurām:

4.1. attiecināmās izmaksas ir 57 616,00 (piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti sešpadsmit euro un 00 centi), tai skaitā:

4.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% apmērā jeb ne vairāk kā 48 973,60 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs euro un 60 centi);

4.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10% apmērā jeb ne vairāk kā 5 761,60 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro un 60 centi);

4.1.3. Valsts budžeta līdzfinansējums ir 5% apmērā jeb ne vairāk kā 2880,80 EUR (divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit eiro 80 centi).

4.2. neattiecināmās izmaksas, kas ir noteiktas kā pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi ir 58 EUR (piecdesmit astoņi eiro).

Grozīts ar domes 2017.gada 12.janvāra 15.lēmumu

5. Pieņemt zināšanai, ka 2016.gadā Projekta priekšfinansējums, kas tika segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, sastādīja 8 087 EUR (astoņi tūkstoši astoņdesmit septiņi eiro). Projekta priekšfinansējumu līdz 23 449 EUR (divdesmit trīs tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi eiro) segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta. Grozīts ar domes 2017.gada 12.janvāra 15.lēmumu

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts 4.punktā norādītā finansējuma apjoms.

7. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei.

8. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai pārraudzīt Projekta norises gaitu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLSX Grozīts ar domes 2017.gada 12.janvāra 15.lēmumu