Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 172

protokols Nr. 5, 48. punkts

Par adreses maiņu zemes vienībai 14.līnija 1, Jūrmalā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” (turpmāk - Adresācijas noteikumi) 9.punktu, pašvaldības domei bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. Savukārt Adresācijas noteikumu 17.1.apakšpunktā noteikts, ka pilsētās apbūvei paredzētu zemes vienību numurus ielās piešķir no ielas sākuma augošā secībā virzienā no apdzīvotās vietas centra uz nomali ielas kreisajā pusē piešķir nepāra numurus, labajā pusē – pāra numurus”.

Pilsētplānošanas nodaļa, apsekojot nekustamo īpašumu 14.līnija 1, Jūrmalā, konstatēja, ka zemes vienības adrese 14.līnija 1, Jūrmalā, neatbilst Adresācijas noteikumu 17.1.apakšpunktam, proti, ielas labajā pusē jābūt pāra numuram. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, 14.līnija 1, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000532771 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods un tas sastāv no zemes vienības 2545 m2 platībā (kadastra apzīmējums 1300 004 0134).

Lai zemes vienībai 14.līnija 1, Jūrmalā, adrese atbilstu Adresācijas noteikumu 17.1.apakšpunktam, ievērojot Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 13.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Zemes vienībai 14.līnija 1, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 0134, mainīt adresi uz 14.līnija 2, Jūrmala.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF