Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 173

protokols Nr. 5, 49. punkts

Par adreses maiņu zemes vienībai Aveņu ielā 2/2A, Jūrmalā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” (turpmāk - Adresācijas noteikumi) 9. punktu, pašvaldības domei bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām”. Savukārt Adresācijas noteikumu 12.punktā, noteikts, ka: “Ja apbūvei paredzētai zemes vienībai adrese ir piešķirta pirmajai ēkai, kas tiek būvēta vai ir uzbūvēta uz apbūvei paredzētas zemes vienības, un ar to funkcionāli saistītajām ēkām saglabā zemes vienībai piešķirto adresi”.

Pilsētplānošanas nodaļa, apsekojot nekustamo īpašumu, konstatēja, ka zemes vienības adrese Aveņu ielā 2/2A, Jūrmalā, nesakrīt ne ar vienu no namīpašuma adresēm, kur pēc Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1998.gada 3.jūlija lēmuma Nr.1178 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un nodošanu nomā Jūrmalā, Aveņu ielā 2/2A”, dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 015 1810 001 ir piešķirta adrese Aveņu iela 2, Jūrmalā, un dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 015 1810 003 ir piešķirta adrese Aveņu iela 2A, Jūrmalā.

Līdz ar to ir nepieciešamība mainīt adresi zemes vienībai Aveņu ielā 2/2A, Jūrmalā, ieviešot atbilstību Adresācijas noteikumu 12.un 34.punktiem, jo apbūvei paredzētai zemes vienībai jāpiešķir numurs, nevis dubultnumurs.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, Aveņu ielā 2/2A, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 6027 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, personas kods un Vārds Uzvārds, personas kods un tas sastāv no zemes vienības 3838 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 015 1810, dzīvojamās mājas ar adresi Aveņu iela 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 1810 001 un dzīvojamās mājas ar adresi Aveņu iela 2A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 1810 003.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9., 9., 12., 14., 30. un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu un 2016.gada 13.aprīļa Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Zemes vienībai Aveņu ielā 2/2A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 1810, mainīt adresi uz Aveņu iela 2, Jūrmala

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF