Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 174

protokols Nr. 5, 50. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 15.aprīļa lēmumā Nr.369
„Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 22”

Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods, 2016.gada 9.februāra iesniegumu, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes Zemes komisijā ar Nr. 14-3/3574, Nr. 8.2-16/2-K un, kurā viņš lūdz veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 15.aprīļa lēmumā Nr.369 “Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 22” (turpmāk – Lēmums Nr.369) 2.punktā dzēšot noteikto apbūves blīvumu savrupmāju apbūvei, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka lēmumā Nr.369 lemjošās daļas 2.punktā tika noteikts, ka zemesgabalam Dzintaru ielā 22, Jūrmalā, apbūves blīvums savrupmāju dzīvojamai apbūvei ir 15%, maksimālā teritorija 70%.

Šobrīd spēkā ir 2012.gada 11.oktobrī izdotie Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Apbūves noteikumi).

Saskaņā ar Apbūves noteikumu 168., 169.apakšpunktiem nekustamais īpašums atrodas Jauktā dzīvojamās apbūves teritorijā (6JDz). Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums - 30%, zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte uz augstumu 12m (2,5st.) - 78%, zemes vienības minimālā brīvā zaļā teritorija – 40%, savrupmājām – 45%.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 65.panta ceturto daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 70.panta pirmo daļu, 71.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 168., 169.apakšpunktiem un 2016.gada 13.aprīļa Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 15.aprīļa lēmumā Nr.369 “Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 22” šādus grozījumus:

1.1. Svītrot 2.punkta trešo teikumu.

1.2. Svītrot 3.punkta trešo teikumu.

2. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF