Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 176

protokols Nr. 5, 52. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu
Slokas ielā 73, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība), 2016.gada 25.janvāra iesniegumu Nr. 1, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr. 14-3/275, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Slokas ielā 73, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 010 3805, (turpmāk – zemesgabals) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Slokas ielā 73, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5173 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, dzimis datumā un Vārds Uzvārds, dzimis datumā. Nekustamais īpašums Slokas ielā 73, Jūrmalā, sastāv no zemesgabala 9630 m2 platībā, kadastra numurs 1300 010 3805 un divām noliktavas ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 010 3805 004, 1300 010 3805 008.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības kopīpašnieces Vārds Uzvārds 2012.gada 23.marta iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemesgabalam.

Zemesgabala sadale izstrādāta pēc zemes vienības kopīpašnieces Vārds Uzvārds priekšlikuma, saskaņā ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk - Apbūves noteikumi) nodaļas Zemes vienības veidošana 2.5.14., 2.5.15., 2.5.20.apakšpunktiem un Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 15.februāra lēmumu Nr. 148 "Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Slokas ielā 73, Jūrmalā”. Projekta mērķis ir zemesgabala sadalīšana izveidojot divas 7057 m2 un 2573 m2 lielas zemes vienības.

Nekustamais īpašums Slokas ielā 73, Jūrmalā, nav apgrūtināta ar kredītsaistībām. Par zemes vienības īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Jūrmalas pilsētas tiesa saskaņā ar 2014.gada 16.oktobra spriedumu, kas stājies spēkā 2015.gada 16.aprīlī civillietā Nr. C17171012, apstiprināja sabiedrības 2012.gada 5.jūnijā izstrādāto zemes ierīcības projektu un izbeidza kopīpašumu ar Vārds Uzvārds, sadalot nekustamos īpašumu Slokas ielā 73, Jūrmalā, divos atsevišķos nekustamajos īpašumos 7057 m2 un 2573 m2 platībā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 19.janvāra Atzinumu Nr. 18 par būves pārbaudi tika konstatēts, ka atbilstoši 2015.gada 18.augusta izdotai būvatļaujai Nr.1644 būves – noliktava (bijušais kadastra apzīmējums 1300 010 3805 002) un metināšanas cehs (bijušais kadastra apzīmējums 1300 010 3805 003) Slokas ielā 73, Jūrmalā, ir nojaukti.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmo un otrās daļas 2.punktu, 19.pantu, Jūrmalas pilsētas tiesas 2014.gada 16.oktobra spriedumu civillietā Nr. C17171012, kas stājās spēkā 2015.gada 16.aprīli, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 14. un 18.1punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Apbūves noteikumu 14., 15., 19.apakšpunktiem un 2016.gada 13.aprīļa Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemesgabala Slokas ielā 73, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 010 3805, ar kopējo platību 9630 m2, zemes ierīcības projektu un sadali, atdalot zemesgabala daļu 7057 m2 platībā un piešķirot adresi Slokas iela 73C, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Slokas ielā 73, Jūrmalā, platība pēc zemesgabala daļas atdalīšanas ir 2573 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

1.1. noteikt, ka zemes vienībai Slokas ielā 73, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods: 1001);

1.2. zemes vienībai Slokas ielā 73, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 5173 III.daļas 1.iedaļā Nr. 2.1., 3.1., 5.1., III.daļas 2.iedaļā Nr. 2.1. un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

1.2.2. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (kods: 7311090900);

1.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods: 7312050201);

1.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (kods: 7312080101).

1.3. likvidēt adresi Slokas iela 73, Jūrmala, noliktavai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3805 002 un metināšanas ceham ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3805 003.

1.4. Uzdot zemes vienības Slokas ielā 73, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Izveidot zemes vienību Slokas iela 73C, Jūrmalā, ar kopējo platību 7057 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2.1. noteikt, ka zemes vienības Slokas ielā 73C, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods: 1001);

2.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Slokas ielā 73C, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

2.2.2. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (kods: 7311090900);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods: 7312050201);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (kods: 7312080101).

2.3. Uzdot zemes vienības Slokas ielā 73C, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF