Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 178

protokols Nr. 5, 54. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 61, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.711) 34.1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2007.gada 12.jūlijā izdoto saistošo noteikumu Nr.19 “Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (būvnoteikumu) 2.7.apakšnodaļu, saskaņā ar Domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.684 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 61” (turpmāk – Lēmums Nr.684) tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Jūras ielā 61, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1805.

Dome 2012.gada 11.oktobrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.42).

Pamatojoties uz zemesgabala nomnieka iesniegumu, lai detālplānojumu varētu turpināt izstrādāt saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr.42, Dome 2014.gada 10.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.198 “Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 61” (turpmāk – Lēmums Nr.198), apstiprinot precizēto darba uzdevumu un nosakot, ka tā derīguma termiņš ir divi gadi.

Domē 2016.gada 21.martā ir saņemts detālplānojuma ierosinātāja un zemesgabala nomnieka SIA “Jūras priede” (reģistrācijas Nr.50003762301), kuru pārstāv tās valdes locekle Viktorija Frolova, iesniegums ar lūgumu pagarināt darba uzdevuma derīguma termiņu, paskaidrojot, ka detālplānojuma izstrāde ir ieilgusi dēļ detālplānojuma risinājumu saskaņošanas ar zemesgabala Jūras ielā 61, Jūrmalā, pārvaldītāju valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi”.

Zemesgabals nodots valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr.40003294758 (turpmāk - VNĪ) pārvaldīšanā pamatojoties uz 2013.gada 18.septembrī starp Latvijas Republikas Finanšu ministriju un VNĪ noslēgto vienošanos Nr.7-1-13-40/1619 “Vienošanās par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un savstarpējo sadarbību valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas izstrādē un īstenošanā”.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.628) 103.punktu, detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi. Ja nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, pašvaldība var pieņemt lēmumu par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu. Saskaņā ar minēto Noteikumu 144.punktu, uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā.

Konkrētajā gadījumā nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tika apstiprināts precizētais darba uzdevums detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūras ielā 61, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1805.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 103.punktu, un saskaņā ar 2016.gada 13.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt precizētā darba uzdevuma termiņu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūras ielā 61, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1805, kas tika apstiprināts ar Lēmumu Nr.198, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2017.gada 4.aprīlim.

2. Prasības precizētajā darba uzdevumā detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūras ielā 61, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1805, kuras izriet no Noteikumiem Nr.711, aizstāt ar Noteikumu Nr.628 regulējumu.

3. Papildināt precizētā darba uzdevuma detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūras ielā 61, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1805, Jūrmalā, 7.sadaļu “Detālplānojuma izskatīšana” ar prasību “ Projekta materiāli publiskajai apspriešanai digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam izvērtēt nepieciešamību saņemt jaunus institūciju nosacījumus detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūras ielā 61, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1805.

5. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanas detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūras ielā 61, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1805, spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

6. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 61, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1805, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

7. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF