Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 179

protokols Nr. 5, 55. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmuma Nr.82
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Upes ielā 2” atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2006.gada 2.februārī pieņēma lēmumu Nr.82 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 2” un apstiprināja darba uzdevumu.

2006.gada 15.maijā starp Domi un detālplānojuma izstrādes ierosinātājiem Vārds Uzvārds , personas kods, un Vārds Uzvārds , personas kods, tika noslēgts līgums Nr.1.1-16.9/506 par detālplānojuma izstrādi.

Darba uzdevuma detālplānojuma izstrādei, 6.3.punktā noteiktajā termiņā netika iesniegta detālplānojuma pirmā redakcija. Saskaņā ar zemesgrāmatu nodalījums norakstu Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds īpašuma tiesības ir izbeigušās.

2012.gada 11.oktobrī tika pieņemti saistošie noteikumi Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kas noteica jaunus teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus.

2014.gada 14.oktobrī tika pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kur 5.3.apakšnodaļā ir noteikta jauna detālplānojuma izstrādes kārtība un prasības detālplānojuma izstrādes darba uzdevumam.

2016.gada 11.martā Domes Pilsētplānošanas nodaļā ir saņemts zemesgabala Upes ielā 2, Jūrmalā, līdzīpašnieka Vārds Uzvārds (personas kods), kuru pamatojoties uz 2015.gada 18.decembra Pilnvarojuma aktu (iereģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.18889) pārstāv Vārds Uzvārds (personas kods), iesniegums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu atbilstoši 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Ņemot vērā iepriekš minētās izmaiņas normatīvajos aktos, un izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 13.aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Domes 2006.gada 2.februāra lēmumu Nr.82 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 2” un 2006.gada 15.maija līgumu Nr.1.1-16.9/506 par detālplānojuma izstrādi.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un šo lēmumu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF