Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 182

protokols Nr. 5, 58. punkts

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Kāpu ielā 149, Jūrmalā,
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 15.oktobra lēmumu Nr.420 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 149, Jūrmalā” uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde. Detālplānojuma grozījumu izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.628) 126.punkts. Detālplānojuma izstrāde zemesgabalam bija nepieciešama dēļ zemesgabala atrašanās Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54.2.apakšpunktu . Patlaban detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.42) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 457. punkts un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas karte „Detalizētas plānošanas teritorijas”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt grozījumus ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 7.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.60 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 149 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajā detālplānojumā, nosakot papildus iebrauktuvi zemesgabalā un atmežojamās meža zemes platības zem piebraucamajiem ceļiem un inženierkomunikācijām.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2016.gada 7.aprīlī ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma grozījumu projekts.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāja Ilze Karjuse 2016.gada 11.aprīlī ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma grozījumu redakcijas turpmāko virzību, kurā norādīts, ka detālplānojuma grozījumi izstrādāti, ievērojot apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma grozījumu izstrādei, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Saistošajiem noteikumiem Nr.42, noteiktās prasības un saņemtos institūciju nosacījumus, tāpēc ir pamats nodot iesniegto detālplānojuma grozījumu redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.apakšpunktu, 111.punktu un 114.punktu un 2016.gada 13.aprīļa Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojuma grozījumu projektu zemesgabalam Kāpu ielā 149, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 017 1504.

2. Noteikt, ka ar detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Kāpu ielā 149, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 017 1504, paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma grozījumu redakciju un tam pievienoto dokumentāciju papīra formā var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

3. Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Kāpu ielā 149, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 017 1504, publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

4. Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Kāpu ielā 149, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 017 1504, publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

5. Noteikt, ka detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Kāpu ielā 149, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 017 1504, publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Kāpu ielā 149, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 017 1504, publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar detālplānojuma grozījumu projekta saturu atbilstoši šī lēmumā 2.punktā noteiktajam.

7. Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Kāpu ielā 149, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 017 1504, publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

8. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti detālplānojuma grozījumu projektam zemesgabalam Kāpu ielā 149, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 017 1504, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF