Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 189

protokols Nr. 5, 65. punkts

Par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, daļas nomu

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) dibināta un padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Iestāde organizē savu darbību nekustamajā īpašumā Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, kas sastāv no zemesgabala 8676 m2 platībā, kadastra numurs 1300 004 6703, un ēku (būvju) īpašuma, kadastra numurs 1300 504 6701.

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai nostiprinātas īpašuma tiesības uz ēkām un būvēm Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, proti, uz būvi ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6703 001, būvi ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6703 002, saimniecības ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6703 003, kā arī 4 (četrām) nojumēm ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6703 008, 1300 004 6703 009, 1300 004 6703 010, 1300 004 6703 011 (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000439940).

Iepriekš minētās ēkas un būves saistītas ar zemesgabalu Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 6703 (turpmāk – Zemesgabals). Zemesgabala īpašnieki ir Vārds Uzvārds (personas kods) un Jūrmalas pilsētas pašvaldība (nodokļu maksātāja kods 90000056357).

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28 Jūrmalā, 18/100 domājamām daļām (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.3145).

2016.gada 22.februārī īpašuma tiesības uz zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28 Jūrmalā, 82/100 domājamām daļām (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.3145) nostiprinātas Vārds Uzvārds, jo 2015.gada 19.maijā Edvins Felikss Gredzens ir miris.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2014.gada 18.decembra lēmumu Nr.564 “Par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, 82/100 domājamo daļu 2009.gada 20.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.1.1-16.31/280 pagarināšanu” starp Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi “Saulīte” un Zemesgabala bijušo īpašnieku Edvinu Feliksu Gredzenu (personas kods 150130-13006) 2015.gada 20.janvārī noslēgta Vienošanās Nr.1.2-16.3.1/139 pie Zemesgabala nomas līguma, pagarinot nomas līgumu līdz 2020.gada 31.decembrim. Saskaņā ar Līgumu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” pilnā apmērā ir veikusi zemes nomas maksājumus un kompensējusi zemes nodokli par 2015.gadu.

Dome 2016.gada 9.martā ir saņēmusi Edvina Feliksa Gredzena mantinieces Vārds Uzvārds pilnvarotās personas Vārds Uzvārds iesniegumu (reģistrēts domē ar lietas Nr.1.1.-39/1167-M) ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu ar Zemesgabala pašreizējo īpašnieci Vārds Uzvārds, kuras īpašuma tiesības nostiprinātas, pamatojoties uz 2016.gada 12.februāra mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma).

Ņemot vērā, ka Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” savu funkciju īstenošanai ir nepieciešams izmantot visu Zemesgabalu kas nozīmē, ka kopīpašumā esošo Zemesgabalu nav pamata sadalīt reālās daļās un Zemesgabala 82/100 domājamo daļu īpašniece Vārds Uzvārds praktiski nevar Zemesgabalu izmantot savām vajadzībām, būtu pamatoti, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldība, kas ir uz Zemesgabala esošo ēku un būvju īpašniece, kā arī Zemesgabala 18/100 domājamo daļu īpašniece, nodrošina samaksu otram kopīpašniekam par lietošanā esošā zemesgabala daļu proporcionāli īpašuma tiesību apjomam.

Pamatojoties uz Civillikuma 1868. un 1869.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 2009.gada 20.aprīlī noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/286 4.2.punktu, Vārds Uzvārds pilnvarotās personas Vārds Uzvārds iesniegumu, kā arī ņemot vērā domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 13.aprīļa sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt pārjaunojuma līgumu ar Vārds Uzvārds par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, daļas 6691,2 m2 platībā nomu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” darba nodrošināšanai.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 1.punktā minētā pārjaunojuma līguma noslēgšanu starp Vārds Uzvārds un Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi “Saulīte” saskaņā ar lēmuma pielikumā pievienoto paraugu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.aprīļa lēmumam Nr.189

(protokols Nr.5, 65.punkts)

2009.GADA 20.APRĪĻA ZEMES NOMAS LĪGUMA NR.1.1-16.3.1/280 PĀRJAUNOJUMA LĪGUMS NR._____________

Jūrmalā 2016.gada ___.__________

Vārds Uzvārds, personas kods, kā Edvina Feliksa Gredzena (turpmāk – bijušais IZNOMĀTĀJS) mantiniece un tiesību un saistību pārņēmēja (turpmāk - IZNOMĀTĀJS), kuras vārdā uz Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Antas Maldupes – Krūmiņas palīdzes Lindas Vilkas notāres prombūtnes laikā 2015.gada 30.decembrī apstiprinātas pilnvaras pamata rīkojas Vārds Uzvārds, personas kods, no vienas puses, un

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” , reģistrācijas numurs 90009249206 (turpmāk – NOMNIEKS), tās vadītājas Malvīnes Maiborodas personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumu Nr.5 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikums”, no otras puses,

pamatojoties uz 2009.gada 28.aprīļa Zemes nomas līgumu Nr. 1.1-16.3.1/286 (turpmāk – Līgums) 4.2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada ____________ lēmumu Nr.___ „ Par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, daļas nomu ” (1.pielikums) , savā starpā vienojas:

1. Ar šī pārjaunojuma līguma spēkā stāšanās dienu bijušā IZNOMĀTĀJA vietā iestājas IZNOMĀTĀJS, pārņemot visas Līgumā minētās IZOMĀTĀJA tiesības un saistības pret NOMNIEKU.

2. Līdzēji vienojas, ka NOMNIEKS maksā Līgumā noteiktos maksājumus, samaksu izdarot ar pārskaitījumu IZNOMĀTĀJA bankas kontā: Akciju sabiedrība SEB banka, konta Nr.LV68UNLA0050023740183 zemes nomas maksājumus veicot Līguma 3.2.punktā noteiktajā kārtībā.

3. Pārjaunojuma līgums stājas spēkā pēc līdzēju abpusējas parakstīšanas.

4. Līdzēju strīdi tiek izskatīti līdzējiem savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Parakstītais pilnvarojuma līgums pilnībā apliecina līdzēju vienošanos.

6. Pārjaunojuma līgums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa sagatavota uz 2 (divām) lapām 3 (trīs) vienādos eksemplāros, viens – IZNOMĀTĀJAM, viens – NOMNIEKAM, viens – Jūrmalas pilsētas domei. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

7. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

nomnieks

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”, reģ. Nr.90009249206.

Rēzeknes pulka iela 28, Jūrmala, LV 2010.

_____________________________

M.Maiboroda

IZNOMĀTĀJS

Vārds Uzvārds , personas kods

Adrese

Pilnvarotā persona:

Vārds Uzvārds , personas kods.

Adrese

_____________________

V.Uzvārds


Lejupielāde: DOC un PDF