Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 191

protokols Nr.5, 67. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra lēmuma Nr.691
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Jūrmalas televīzijas sabiedrība”
kapitāla daļu izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmuma Nr.528 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu pārdošanu” 2.punktu un ar Jūrmalas pilsētas 2013.gada 20.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/65 izveidotās darba grupas 2013.gada 14.marta apspriedes lēmumu, ievērojot Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 18.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.240 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu”.

2013.gada 15.maijā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” valdei tika nosūtīts paziņojums Nr.1.1-34/2680 par otra kapitālsabiedrības dalībnieka tiesībām izmantot pirmpirkuma tiesības un pirkt pašvaldībai piederošās kapitāla daļas. Noteiktajā termiņā atbilde par pirmpirkuma tiesību izmantošanu netika saņemta.

Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 28.novembrī pieņēma lēmumu Nr.691 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu izsoles noteikumu apstiprināšanu” ar kuru tika nolemts pārdot izsolē Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās 5 (piecas) kapitāla daļas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība”. Kapitāla daļu izsole nav noorganizēta, kas bija jārīko darba grupai, jo mainoties Jūrmalas pilsētas domes darbinieku darba tiesiskajām attiecībām, nav nodrošināts darba grupas sastāvs minētās darba grupas darba nodrošināšanai.

2015.gada 16.oktobrī saņemts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2015.gada 27.marta lēmums Nr.6-12/55769 par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas televīzijas sabiedrība”, vienotais reģistrācijas Nr.40003246423, juridiskā adrese Jāņa Pliekšāna iela 3, Jūrmalā, darbības izbeigšanu. Atbilstoši Komerclikuma 314.1 panta pirmajai daļai, sabiedrības darbību var izbeigt, pamatojoties uz komercreģistra iestādes lēmumu, ja sabiedrības valdei ilgāk par trim mēnešiem nav pārstāvības tiesību un sabiedrība triju mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi norādīto trūkumu.

Ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2016.gada 23.februāra lēmumu Nr.6-12/31984 sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas televīzijas sabiedrība”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003246423, juridiskā adrese Jāņa Pliekšāna iela 3, Jūrmalā, 2016.gada 23.februārī likvidēta un izslēgta no komercreģistra.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.691 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF