Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 199

protokols Nr. 5, 75. punkts

Par pludmales nogabala 100m aiz Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.111 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” (turpmāk – Lēmums) Jūrmalas pilsētas dome nolēma iznomāt pludmales nogabalu 100 m aiz Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000190101 850 m2 platībā (turpmāk – Pludmales nogabals), organizējot pludmales nogabala nomas tiesību izsoli.

Pieteikšanās uz Pludmales nogabala nomas izsoli tika izsludināta līdz 2016.gada 24.martam. Informācija par Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli izvietota Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv , kā arī 2016.gada 10.marta Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā Nr.03. Līdz noteiktajam termiņam uz Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli tika saņemti divi pieteikumi:

Dalībnieks Nr.1 – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MB Stils” (reģ. Nr.40103878365);

Dalībnieks Nr.2 – SIA “KAMEXS 55” (reģ. Nr.40103938132).

Pludmales nogabala nomas maksa gadā saskaņā ar Lēmuma 1.pielikumu “Pludmales nogabalu saraksts” ir noteikta 83,46 EUR (astoņdesmit trīs eiro un četrdesmit seši centi) apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Šajā lēmumā minētie divi izsoles dalībnieki saskaņā ar Lēmuma 2.pielikuma “Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” (turpmāk – Lēmuma 2.pielikums) 1.10.apakšpunktu samaksājuši drošības naudu 50% apmērā no Pludmales nogabala izsoles sākumcenas, tas ir, 42,00 EUR (četrdesmit divi eiro) katrs.

2016.gada 31.martā notika Pludmales nogabala nomas tiesību izsole, uz kuru reģistrējās un kurā piedalījās šajā lēmumā minētie divi izsoles dalībnieki. Izsoles rezultātā augstāko nomas maksu - 92,46 EUR (deviņdesmit divi eiro un četrdesmit seši centi) nosolīja SIA “KAMEXS 55” .

Atbilstoši Lēmuma 2.pielikuma 5.1.apakšpunktam, pēc izsoles protokola parakstīšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa izskatīšanai tuvākajā Jūrmalas pilsētas domes sēdē sagatavo Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par Pludmales nogabalu iznomāšanu nomas tiesību izsoļu uzvarētājiem, nosakot, ka nomas maksa par pirmo nomas gadu - periodu līdz 2016.gada 31.decembrim un aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis samaksājams līdz Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanai, bet ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no domes lēmuma par izsoļu uzvarētāju apstiprināšanu pieņemšanas dienas. Iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta izsolē nosolītajā nomas maksā.

Ņemot vērā minēto, Pludmales nogabals iznomājams izsoles dalībniekam SIA “KAMEXS 55” par augstāko nosolīto nomas maksu –92,46 EUR (deviņdesmit divi eiro un četrdesmit seši centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Saskaņā ar Lēmuma 2.pielikuma 5.7.apakšpunktu, ja dalībnieks, kurš nosolīja augstāko nomas maksu, atsakās slēgt pludmales nogabala nomas līgumu, Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt pludmales nogabala nomas līgumu slēgt tam izsoles dalībniekam, kurš nosola nākamo augstāko nomas maksu. Saskaņā ar Lēmuma 2.pielikuma 5.9.apakšpunktu, ja Pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts Izsoles uzvarētāja vainas dēļ, viņa iemaksāto drošības naudu neatmaksā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 19.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmuma Nr.111 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” 2.pielikuma “Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” 5.1. un 5.7.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 31.marta sēdes lēmumu Nr.7 (protokols Nr.8-2-4/14) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 13.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt šādas izsoles dalībnieku augstākās nosolītās pludmales nogabala 100m aiz Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000190101 850 m2 platībā nomas maksas par kalendāro gadu, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli:

1.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MB Stils” –83,46 EUR (astoņdesmit trīs eiro un četrdesmit seši centi);

1.2. SIA “KAMEXS 55” –92,46 EUR (deviņdesmit divi eiro un četrdesmit seši centi).

2. Iznomāt SIA “KAMEXS 55” pludmales nogabalu 100 m aiz Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000190101 850 m2 platībā (saskaņā ar šī lēmuma pielikumā pievienoto plānu) uz termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim par nosolīto gada nomas maksu – 92,46 EUR, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, noslēdzot pludmales nogabala nomas līgumu (apstiprināts ar 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.111 “Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu”).

3. Noteikt, ka trīs nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas SIA “KAMEXS 55” jāsamaksā atlikusī Pludmales nogabala nomas maksas daļa par pirmo nomas gadu, 50,46 EUR (piecdesmit eiro un četrdesmit seši centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, kas aprēķināms no pilnas gada nomas maksas, iemaksājot to Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā.

4. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ieskaitīt izsoles uzvarētāja, SIA “KAMEXS 55” iemaksāto drošības naudu 42,00 EUR (četrdesmit divi eiro) apmērā Pludmales nogabala nomas maksā par 2016.gadu.

5. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai septiņu darba dienu laikā pēc šī lēmuma 3.punktā minētā maksājuma veikšanas organizēt šī lēmuma 2.punktā minētā Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar izsoles uzvarētāju.

6. Ja Pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts izsoles uzvarētāja, SIA “KAMEXS 55” vainas dēļ, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu par nosolīto cenu izsoles dalībniekam, kurš saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu nosolījis nākamo augstāko Pludmales nogabala nomas maksu, par to informējot Jūrmalas pilsētas domes Centralizēto grāmatvedību.

7. Šī lēmuma 6.punktā minētā izsoles dalībnieka piekrišanas gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldību īpašumu nodaļai septiņu darba dienu laikā pēc Pludmales nogabala nomas maksas par 2016.gadu, kas atbilst dalībnieka augstākās nosolītās kalendārā gada nomas maksas un pievienotās vērtības nodokļa summai, iemaksas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā, organizēt Pludmales nogabala nomas līguma (apstiprināts ar 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.111 “Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu”) noslēgšanu ar šo dalībnieku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF