Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 200

protokols Nr. 5, 76. punkts

Par pludmales nogabala no 10.līnijas līdz 9.līnijai, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.111 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” (turpmāk – Lēmums) Jūrmalas pilsētas dome nolēma iznomāt pludmales nogabalu no 10.līnijas līdz 9.līnijai, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000040101 1199 m2 platībā (turpmāk – Pludmales nogabals), organizējot pludmales nogabala nomas tiesību izsoli.

Pieteikšanās uz Pludmales nogabala nomas izsoli tika izsludināta līdz 2016.gada 24.martam. Informācija par Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli izvietota Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv , kā arī 2016.gada 10.marta Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā Nr.03. Līdz noteiktajam termiņam uz Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli tika saņemts viens pieteikums no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SSM Grupa” (reģ. Nr.40103761298).

Pludmales nogabala nomas maksa gadā saskaņā ar Lēmuma 1.pielikumu “Pludmales nogabalu saraksts” ir noteikta 559,94 EUR (pieci simti piecdesmit deviņi eiro un deviņdesmit četri centi) apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Vienīgais izsoles dalībnieks saskaņā ar Lēmuma 2.pielikuma “Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” (turpmāk – Lēmuma 2.pielikums) 1.10.apakšpunktu samaksājis drošības naudu 50% apmērā no Pludmales nogabala izsoles sākumcenas, tas ir, 280,00 EUR (divi simti astoņdesmit eiro).

Lēmuma 2.pielikuma 2.1.apakšpunkts nosaka, ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, izsole nenotiek un Pludmales nogabals tiek iznomāts vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par Sākumcenu. Atbilstoši Lēmuma 2.pielikuma 5.1.apakšpunktam, pēc izsoles protokola parakstīšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa izskatīšanai tuvākajā Jūrmalas pilsētas domes sēdē sagatavo Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par Pludmales nogabalu iznomāšanu nomas tiesību izsoļu uzvarētājiem, nosakot, ka nomas maksa par pirmo nomas gadu - periodu līdz 2016.gada 31.decembrim un aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis samaksājams līdz Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanai, bet ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no domes lēmuma par izsoļu uzvarētāju apstiprināšanu pieņemšanas dienas. Iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta izsolē nosolītajā nomas maksā.

Ņemot vērā minēto, Pludmales nogabals iznomājams vienīgajam izsoles dalībniekam Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SSM Grupa” par izsoles sākumcenu 559,94 EUR (pieci simti piecdesmit deviņi eiro un deviņdesmit četri centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 19.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmuma Nr.111 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” 2.pielikuma “Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” 2.1. un 5.1. apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 31.marta sēdes lēmumu Nr.8 (protokols Nr.8-2-4/14) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 13.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SSM Grupa” pludmales nogabalu no 10.līnijas līdz 9.līnijas, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000040101 1199 m2 platībā (saskaņā ar šī lēmuma pielikumā pievienoto plānu) uz termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim par nomas maksu –559,94 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, noslēdzot pludmales nogabala nomas līgumu (apstiprināts ar 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.111 “Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu”).

2. Noteikt, ka trīs nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SSM Grupa” jāsamaksā atlikusī Pludmales nogabala nomas maksas daļa par pirmo nomas gadu, 279,94 EUR (divi simti septiņdesmit deviņi eiro un deviņdesmit četri centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, kas aprēķināms no pilnas gada nomas maksas, iemaksājot to Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā.

3. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ieskaitīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SSM Grupa”, iemaksāto drošības naudu 280,00 EUR (divi simti astoņdesmit eiro) apmērā Pludmales nogabala nomas maksā par 2016.gadu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai septiņu darba dienu laikā pēc šī lēmuma 2.punktā minētā maksājuma veikšanas organizēt šī lēmuma 1.punktā minētā Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu.

5. Ja pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF