Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 207

protokols Nr. 5, 83. punkts

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2,
Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 30.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, kas sastāv no:

- viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 002, ar kopējo platību 89,5 m2 (turpmāk - ēka);

- kopīpašuma 629/1314 domājamām daļām no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 7005 (turpmāk - zemesgabals),

nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000079728 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.6).

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) organizēja četras dzīvokļa īpašuma Nr.6 izsoles, pēdējās izsoles sākumcena, kas apstiprināta ar Domes 2015.gada 3.decembra lēmumu Nr.517 “Par dzīvokļa īpašumu Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, izsoles organizēšanu”, bija 77 000 EUR apmērā. Noteiktajā termiņā - līdz 2016.gada 26.februārim - nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2016.gada 2.martā plkst.11.00 paredzēto izsoli. Atbilstoši dzīvokļa īpašuma Nr.6 izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – izsole uzskatāma par nenotikušu, ja nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. No potenciālo pircēju puses nebija interese par dzīvokļa īpašuma Nr.6 izsolēm, interesenti norādīja, ka izsoles sākumcena, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā (turpmāk – Atsavināšanas likums) noteiktos cenas samazinājumus ir neadekvāti augsta.

Uz zemesgabala, kura kopējā platība ir 1314 m2, atrodas trīs dzīvojamām mājām ar būves kadastra apzīmējumiem 1300 007 7005 002, 1300 007 7005 003 un 1300 007 7005 004.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumu Nr.20 „Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi” 11.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2002.gada 16.oktobra sēdes protokolu Nr.19 (grozījumi ar 2008.gada 22.decembra protokolu Nr.9) ir veikta nekustamā īpašuma Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 7005, sadale dzīvokļu īpašumos.

Dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 003 ir sadalīta četros dzīvokļu īpašumos – Nr.1, Nr.2, Nr.3 un Nr.4, kas privatizācijas rezultātā pārdoti četrām fiziskām personām. Dzīvojamā mājā ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 004 ir viens dzīvokļa īpašums - Nr.5, kas privatizēts uz nomaksu fiziskai personai. Šobrīd minētajā nekustamajā īpašumā Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā ir tikai dzīvokļa īpašums Nr.6.

2014.gada 7.augustā starp Jūrmalas pilsētas pašvaldību un dzīvokļu īpašniekiem Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, parakstīts zemesgabala kopīpašuma lietošanas līgums Nr.1.2-16/1057.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februārī lēmumu Nr.115 „Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18” dzīvojamai mājai ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 002 ir noteikta adrese Jasmīnu iela 18 k-2-6, Jūrmalā.

Zemesgabals saskaņā ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.17,55.punkts) apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu, atrodas Jauktā dzīvojamās apbūves teritorijā (6JDz) un aizsargjoslā, aizsardzības zonā ap kultūras pieminekli, kurā atļautā izmantošana ir jauktā dzīvojamā apbūve. Zemesgabalam noteiktie apgrūtinājumi: zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā; ievērot aizsargjoslas aizsardzības zonu ap kultūras pieminekli; ievērot ķīmiskās aizsardzības noteikumus; ievērot Jasmīnu ielas un Rīgas ielas sarkanās līnijas (Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 23.septembra izziņa Nr.14-2/254).

2008.gada 21.jūlijā sagatavots sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Infinitum”, vienotais reģistrācijas Nr.40003588608, sertificēta būvinženiera Jāņa Blumberga, LBS būvprakses sertifikāti Nr.20-4935 un Nr.20-5227, dzīvokļa īpašuma Nr.6 tehniskās stāvokļa novērtējums. Saskaņā ar tehniskā stāvokļa novērtējumu dzīvokļa īpašuma Nr.6 tehniskais stāvoklis - apmierinošs, bez kritiska noturības zuduma apdraudējuma. Pēc konstruktīvā sastāva būve izmantojama pastāvīgai dzīvošanai tikai vasaras periodā. Pēc konstrukciju bojājumu un deformāciju pazīmēm, būves fiziskais (tehniskais) nolietojums, raksturo būves renovācijas nepieciešamību. Renovācijas nepieciešama attiecināma gan uz būves mehāniskajām īpašībām, gan uz ugunsdrošības, higiēnisko prasību, enerģijas ekonomijas un siltuma izolācijas nodrošinājumu, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm” un LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” noteiktajām prasībās.

Dzīvokļa īpašums Nr.6 nav izīrēts.

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derīgai un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām. Domes Īpašuma pārvalde uzskata, ka nebūtu pamatoti dzīvokļa īpašumu Nr.6 piedāvāt personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, jo dzīvokļa īpašums Nr.6 ir izmantojams tikai vasaras periodā, savukārt palīdzība personām dzīvokļa jautājumu risināšanā parasti ir sniedzama ilgstošākā periodā.

Ņemot vērā sertificēta būvinženiera slēdzienu, ka dzīvoklis ir sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī to, ka tas nav piemērots dzīvošanai ziemas mēnešos, konkrētajā situācijā Domei nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā neizīrēto dzīvokļa īpašumus Nr.6.

Dzīvokļa īpašums Nr.6 nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, jo ar Domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.131 “Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai” (Domes lēmuma 1.pielikums, 1.kārta 9.punkts) iekļauts atsavināmo īpašumu sarakstā.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, īpašums atsavināms izsolē. Minētais nozīmē, ka dzīvokļa īpašums Nr.6 pārdodams izsolē.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem 2016.gada 1.janvārī zemesgabala kadastrālā vērtība ir noteikta 28 505 EUR, ēkas kadastrālā vērtība 17 880 EUR, kopējā vērtība: 46 385 EUR. Saskaņā ar Domes Centralizētās grāmatvedības datiem zemesgabala atlikusī bilances vērtība uz 2016.gada 1.janvāri noteikta – 15 449 EUR apmērā, ēkas atlikusī bilances vērtība – 7031,32 EUR apmērā. Kopējā vērtība: 22 480,32 EUR. Dzīvokļa īpašuma Nr.6 apsaimniekošanas maksa mēnesī 72,67 EUR.

Ievērojot to, ka Dome bija izmantojusi visas Atsavināšanas likumā noteiktās izsoles sākumcenas samazināšanas iespējas, Dome pasūtīja jaunu Dzīvokļa īpašuma Nr.6 novērtējumu. Saskaņā ar jauno sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS” novērtējumu Dzīvokļa īpašuma Nr.6 tirgus vērtība 2016.gada 10.martā noteikta 59 023 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši divdesmit trīs euro) apmērā, tai skaitā zemesgabala tirgus vērtība noteikta 56 963 EUR apmērā.

Atsavināšanas likuma 36.panta trešā daļa nosaka, ka pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Šos nosacījumus iekļaujot pirkuma līgumā.

Ievērojot to, ka dzīvokļa īpašums Nr.6 netika atsavināts iepriekš izsludinātās izsolēs, lai piesaistītu potenciālos pircējus, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija (turpmāk – komisija) 2016.gada 7.aprīļa sēdē (protokola Nr.8.2-58/4) nolēma ieteikt dzīvokļa īpašuma Nr.6 izsoles noteikumos noteikt, ka pircējam ir izvēles iespējas dzīvokļa īpašumu Nr.6 pirkt ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu, nomaksas termiņu paredzot ne lielāku par 5 gadiem.

Komisija 2016.gada 7.aprīļa sēdē (protokola Nr.8.2-58/4) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.6 pirmās izsoles organizēšanu un izsoles sākumcenas noteikšanu un ieteica noteikt pirmās izsoles sākumcenu 59 023 EUR apmērā, izsoles soli – 4132 EUR un izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10.pantu, 36.panta trešo daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu Nr.5 (protokola Nr.8.2-58/4) un, ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 13.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 002, ar kopējo platību 89,5 m2, kopīpašuma 629/1314 domājamām daļām no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 7005, 2016.gada 2.marta plkst.11.00 izsoli.

2. Turpināt atsavināšanu, pārdodot pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 002, ar kopējo platību 89,5 m2 un kopīpašuma 629/1314 domājamām daļām no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 7005 un apstiprināt:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 59 023 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši divdesmit trīs euro) apmērā;

2.2. izsoles soli – 4132 EUR apmērā;

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR apmērā.

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, pārdošanu izsolē.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai pēc šī lēmuma 4.punktā minētās publikācijas rīkot dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, izsoli.

6. Gadījumā, ja izsludinātajā termiņā nepiesakās neviens izsoles dalībnieks, tiek rīkota otrā (vai trešā) dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, izsole saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātiem izsoles noteikumiem, apstiprinot dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

7. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens izsoles dalībnieks.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.aprīļa lēmumam Nr.207

(protokols Nr.5, 83.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības

nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā,

IZSOLES NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.  Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 002, ar kopējo platību 89,5 m2, kopīpašuma 629/1314 domājamām daļām no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 7005, izsoles noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 002, ar kopējo platību 89,5 m2, kopīpašuma 629/1314 domājamām daļām no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 7005 (turpmāk – Objekts) izsoli ar augšupejošu soli pircēja noteikšanai saskaņā ar Civillikumu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.

1.2.  Ziņas par Objektu:

1.2.1. adrese – Jasmīnu ielā 18, k-2, dz.Nr.6, Jūrmalā;

1.2.2. kadastra numurs – 1300 007 7005;

1.2.3. Objekts sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 1300 007 7005 002, ar kopējo platību 89,5 m2 un kopīpašuma 629/1314 domājamām daļām no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7005;

1.2.4. īpašuma tiesības uz Objektu 2006.gada 8.decembrī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000079728;

1.2.5. saskaņā ar 2014.gada 7.augustā starp Jūrmalas pilsētas pašvaldību un zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 7005, kopīpašniekiem noslēgto kopīpašuma lietošanas līgumu Nr.1.2-16/1057, Objektam funkcionāli piesaistīta kopīpašuma 629/1314 domājamās daļas no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 300 007 7005, ar kopējo platību 1314 m2;

1.2.6. zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 7005,

apgrūtinājumi:

1.2.6.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

1.2.6.2.ievērot aizsargjoslas aizsardzības zonu ap kultūras pieminekli;

1.2.6.3.ievērot ķīmiskās aizsardzības noteikumus;

1.2.6.4.ievērot Jasmīnu ielas un Rīgas ielas sarkanās līnijas.

1.3. Objekta pirmās izsoles sākumcena (turpmāk – Sākumcena) ir 59 023 EUR apmērā.

1.4. Objekta pirmās izsoles reģistrācijas maksa ir 140 EUR apmērā.

1.5. Objekta atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar tūlītēju samaksu vai nomaksu (nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem), par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

1.6. Objekta pārdošanu izsolē organizē Jūrmalas pilsētas dome. Pēc Noteikumu apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē ne vēlāk kā četras nedēļas pirms izsoles dienas publicē sludinājumu par izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievieto sludinājumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē: www.jurmala.lv .

1.7. Pretendentu pieteikšanās termiņš uz Objekta izsoli noteikts sludinājumā, kas publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

2. Objekta izsoles sagatavošanas kārtība

2.1. Ja Noteikumu 1.7.apakšpunktā noteiktajā termiņā piesakās vismaz viens izsoles dalībnieks, Objekta izsole notiks Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015.

2.2. Ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, Objekts tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par Sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu soli saskaņā ar Noteikumu 4.13.apakšpunktu.

2.3. Izsoli atbilstoši Noteikumu 4.nodaļā minētajiem nosacījumiem rīko Jūrmalas pilsētas pašvaldības izveidota Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija (turpmāk – Komisija).

3. Izsoles dalībnieki, to reģistrācijas kārtība

3.1. Pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” pretendentam personīgi vai ar pilnvarotas personas starpniecību sludinājumā noteiktajā termiņā Jūrmalas pilsētas domē jāiesniedz pieteikums ar apliecinājumu par piedalīšanos izsolē saskaņā ar Noteikumiem.

3.2. Par izsoles pretendentu var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem iegūt Latvijas Republikā nekustamo īpašumu.

3.3. Pretendentiem, kuri vēlas reģistrēties uz izsoli ir jāiesniedz šādi dokumenti:

3.3.1. Latvijā reģistrētām juridiskām personām un ārvalstu juridiskām personām, kā arī personālsabiedrībām:

3.3.1.1. Jūrmalas pilsētas domei adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu pirkt Objektu saskaņā ar Noteikumiem, norādot, vai vēlas Objektu iegādāties uz nomaksu vai ar tūlītēju samaksu. Ja pretendents vēls iegādāties Objektu uz nomaksu, tad pretendentam jānorāda vēlamais nomaksas termiņš, kas nedrīkst būt lielāks par 5 gadiem;

3.3.1.2. attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par Objekta iegādi;

3.3.1.3. spēkā esošu statūtu (dibināšanas līguma) apliecināta kopija vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;

3.3.1.4. saskaņā ar Noteikumu 3.9.apakšpunktu Objekta nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;

3.3.1.5. izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

3.3.1.6. pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments un tās pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

3.3.1.7. ja pretendents plāno pirkt Objektu uz nomaksu, tad Latvijā reģistrēta juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība iesniedz dokumentu par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus, bet ārvalstu juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība — to apkalpojošās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību.

3.3.2. Fiziskām personām:

3.3.2.1. Jūrmalas pilsētas domei adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu pirkt Objektu saskaņā ar Noteikumiem, norādot, vai vēlas Objektu iegādāties uz nomaksu vai ar tūlītēju samaksu. Ja pretendents vēls iegādāties Objektu uz nomaksu, tad pretendentam jānorāda vēlamais nomaksas termiņš, kas nedrīkst būt lielāks par 5 gadiem;

3.3.2.2. saskaņā ar Noteikumu 3.9.apakšpunktu Objekta nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;

3.3.2.3. izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

3.3.2.4. pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

3.3.2.5. pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments un tās pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

3.4. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu noteikumiem.

3.5. Izsoles pretendents netiek reģistrēts, ja:

3.5.1. beidzies pieteikšanās termiņš uz izsoli;

3.5.2. nav iesniegti visi Noteikumu 3.3.apakšpunktā minētie dokumenti.

3.6. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

3.7. Izsoles pretendents ir atbildīgs par iesniegto dokumentu un tajos uzrādīto ziņu patiesumu, Jūrmalas pilsētas dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Jūrmalas pilsētas domē iesniegtie dokumenti izsoles pretendentiem atpakaļ netiek izsniegti.

3.8. Jebkuras prasības mainīt Noteikumu nosacījumus no izsoles pretendenta puses tiek uzskatītas par atteikumu pirkt Objektu saskaņā ar Noteikumiem.

3.9. Izsoles pretendentiem līdz sludinājumā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajam termiņam jāsamaksā Jūrmalas pilsētas domes, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000056357, norēķinu kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”, šādus maksājumus:

3.9.1. Objekta nodrošinājumu par piedalīšanos izsolē 10% apmērā no izsoles Sākumcenas, tas ir 5902,30 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti divi euro un 30 centi) apmērā, norādot maksājuma mērķi „Dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, izsoles nodrošinājums”,

3.9.2. izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā norādot maksājuma mērķi „Dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, izsoles reģistrācijas maksa”.

3.10. Noteikumu 3.9.apakšpunktā noteiktā izsoles reģistrācijas maksa un noteiktais Objekta nodrošinājums uzskatāms par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Noteikumu 3.9.apakšpunktā norādītajā bankas norēķinu kontā līdz sludinājumā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajam pieteikšanās termiņam.

3.11. Komisija apstiprina to personu sarakstu, kuras ir izpildījušas izsoles priekšnoteikumus, proti, tās ir iesniegušas Noteikumu 3.3.apakšpunktā minētos dokumentus sludinājumā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” norādītajā termiņā, pārskaitījušas Noteikumu 3.9.apakšpunktā noteikto izsoles reģistrācijas maksu un noteikto Objekta nodrošinājumu, (turpmāk – Dalībnieki).

3.12. Izsoles dalībnieku sarakstu (turpmāk – Dalībnieku saraksts) sastāda Komisija. Dalībnieku sarakstā ieraksta katra Dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, norāda ziņas par pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikumu, ja tāds saņemts, kā arī Dalībnieka pārstāvja vārdu un uzvārdu.

3.13. Izsoles Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ieraksta šādas ziņas:

3.13.1. Dalībnieka reģistrācijas numuru;

3.13.2. Dalībnieka vārdu, uzvārdu vai juridiskas personas vai personālsabiedrības pilnu nosaukumu;

3.13.3. pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.13.4. juridiskas personas vai personālsabiedrības pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.13.5. iemaksātās izsoles reģistrācijas maksas un Objekta nodrošinājuma apmēru;

3.13.6. izsolāmā Objekta nosaukumu;

3.13.7. izsoles vietu un laiku;

3.13.8. Dalībnieka reģistrācijas apliecības izdošanas vietu un datumu;

un to paraksta izsoles vadītājs, norādot savu amatu un vārdu un uzvārdu.

3.14. Komisija līdz izsoles dienai sagatavo Dalībnieku reģistrācijas žurnālu, norādot šādas ziņas par Dalībnieku, kas ir ieradies uz izsoli:

3.14.1. izsolāmo Objektu;

3.14.2. Dalībnieka kārtas reģistrācijas numuru un datumu;

3.14.3. Dalībnieka – juridiskas personas vai personālsabiedrības pilnu nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru;

3.14.4. Dalībnieka – fiziskas personas - vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.14.5. Dalībnieka pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.14.6. Dalībnieka juridiskas personas vai personālsabiedrības pārstāvja - vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.14.7. Dalībnieka adresi.

3.15. Dalībniekiem reģistrācijas apliecību numurus piešķir tādā kārtas secībā, kādā Dalībnieki Jūrmalas pilsētas domē iesnieguši rakstisku pieteikumu par Objekta pirkšanu.

3.16. Komisija, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu ir klāt Objekta pārdošanā izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt pircēji, kā arī nedrīkst pirkt citu uzdevumā.

3.17. Jūrmalas pilsētas dome un Komisija līdz izsoles sākumam nedrīkst izpaust Dalībnieku skaitu un jebkādas ziņas par Dalībniekiem.

3.18. Visiem Dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar Objekta dokumentiem, kuri raksturo Objektu, un ir Jūrmalas pilsētas domes rīcībā, kā arī saņemt nepieciešamo informāciju par Objektu.

4. Izsoles norise

4.1. Izsole notiek, ja ir reģistrējies vismaz viens izsoles pretendents un tās norisē piedalās vairāk kā puse no Komisijas sastāva. Izsoli vada Komisijas vadītājs.

4.2. Pirms izsoles atklāšanas Dalībnieks uzrāda Dalībnieka reģistrācijas apliecību.

4.3. Dalībnieka, tā pārstāvja vai tā pilnvarotās personas personību pārbauda pēc personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas, pēc tam tiek izsniegta Dalībnieka solīšanas karte ar numuru. Solīšanas karšu numura secība atbilst Dalībnieku reģistrācijas apliecību numuru secībai.

4.4. Izsoles laikā filmēt un fotografēt bez Komisijas atļaujas ir aizliegts.

4.5. Starp izsoles Dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles gaitu un rezultātus.

4.6. Dalībnieki pirms izsoles paraksta Noteikumus.

4.7. Izsoles gaita tiek protokolēta.

4.8. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, pārliecinās par Dalībnieku ierašanos pēc Dalībnieku saraksta un, ja konstatē, ka uz izsoli ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki, tiek uzsākta solīšana.

4.9. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli nav ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki, tad izsoles vadītājs pārtrauc izsoli uz vienu stundu un paziņo par to klātesošajiem Dalībniekiem, kā arī izdara atbilstošu atzīmi izsoles protokolā.

4.10. Pēc vienas stundas izsoles vadītājs izsoles norisi atjauno neatkarīgi no tā, vai ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki. Uzskatāms, ka Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē.

4.11. Ja neviens reģistrētais Dalībnieks neizdara solījumu, tad izsole atzīstama par nenotikušu.

4.12. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu un uzvārdu un katra Komisijas locekļa vārdu un uzvārdu, nosauc pārdodamā Objekta adresi un īpašuma sastāvu, paziņo tā Sākumcenu, kā arī summu, par kādu cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu (turpmāk – Izsoles solis).

4.13. Izsoles solis noteikts – 4132 EUR (četri tūkstoši viens simts trīsdesmit divi euro) apmērā.  Solīšana notiek tikai pa vienam Izsoles solim. Izsoles vadītājam nav tiesības koriģēt cenas paaugstinājumu.

4.14. Izdarot solījumu, Dalībnieks solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru, apstiprinot, ka viņš palielina solīto cenu par Noteikumu 4.13.apakšpunktā noteikto Izsoles soli. Katrs šāds solījums Dalībniekam līdz Objekta īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam ir saistošs apliecinājums pirkt Objektu par nosolīto cenu.

4.15. Dalībnieku solītās cenas izsoles vadītājs paziņo mutvārdos un tās tiek ierakstītas izsoles protokolā, kamēr vien turpinās pārsolīšana.

4.16. Katrs izsoles Dalībnieks apstiprina ar parakstu Dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu, atsakoties no turpmākās solīšanas. Ja kāds Dalībnieks atsakās parakstīties izsoles protokolā par to tiek izdarīta atzīme.

4.17. Ja vairāki Dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, Izsoles vadītājs turpina izsoli paaugstinot pēdējo solīto cenu par Izsoles soli. Gadījumā, ja pēc izsoles cenas palielinājuma neviens no Dalībniekiem nepiedāvā solīt, tad ar izlozi izšķir, kuram no šiem Dalībniekiem tiek ieskaitīts priekšpēdējais solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo Dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar savu parakstu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar parakstu, uzskatāms par pirmo solītāju.

4.18. Kad neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku cenu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, katru reizi to fiksējot ar āmura piesitienu. Pēc trešā āmura piesitiena Objekts ir pārdots Dalībniekam, kas solījis augstāko cenu (turpmāk – Izsoles uzvarētājs).

4.19. Izsoles vadītājs uzaicina Izsoles uzvarētāju nekavējoties ar savu parakstu izsoles protokolā apliecināt tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

4.20. Ja Izsoles uzvarētājs neparakstās protokolā, uzskatāms, ka viņš atteicies pirkt Objektu par nosolīto cenu.

4.21. Ja iestājas Noteikumu 4.20.apakšpunktā minētie apstākļi, izsoles vadītājs par Izsoles uzvarētāju pasludina to Dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu.

4.22. Izsoles protokolu paraksta Komisija un visi izsoles Dalībnieki. Pēc protokola parakstīšanas izsoles vadītājs pasludina izsoli par slēgtu. Ja kāds Dalībnieks atsakās parakstīties izsoles protokolā par to tiek izdarīta atzīme.

4.23. Izsoles uzvarētājs pēc izsoles saņem izrakstu no izsoles protokola, kurā norādīta Objekta nosolītās cenas un Noteikumu 3.9.apakšpunktā samaksātā Objekta nodrošinājuma starpība, un tās apmaksas termiņš. Izrakstu no protokola apliecina Komisija.

4.24. Ja iestājas tādi apstākļi, kas padara izsoles turpmāko norisi par neiespējamu, tad izsoles vadītājs pēc saviem ieskatiem var pieņemt lēmumu par izsoles norises apturēšanu. Šādā gadījumā izsoles gaitu atjauno ne vēlāk kā pēc septiņām darba dienām Jūrmalas pilsētas domes noteiktā laikā, kas tiek rakstiski paziņots Dalībniekiem vismaz trīs darba dienas pirms izsoles norises atjaunošanas dienas. Solīšana atsākas no pēdējās nosolītās cenas, Dalībniekiem paliekot saistītiem ar nosolītajām cenām līdz izsoles apturēšanai.

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

5.1. Jūrmalas pilsētas dome Objekta izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Noteikumu 6.1.vai 6.3.apakšpunktā noteikto maksājumu saņemšanas.

5.2. Objekta izsoles rezultātu apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli, pieļauta atkāpe no Noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai atklājas, ka Izsoles uzvarētājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē.

5.3. Sūdzības par Komisijas darbībām Dalībnieki var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam rakstveidā ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Objekta izsoles.

5.4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa septiņu darba dienu laikā pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma pieņemšanas par Objekta izsoles rezultātu apstiprināšanas uzaicina Izsoles uzvarētāju noslēgt Objekta pirkuma līgumu vai Objekta nomaksas pirkuma līgumu.

5.5. Objekta pirkuma līgums vai Objekta nomaksas pirkuma līgums Izsoles uzvarētājam ir jāparaksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē.

5.6. Ja Izsoles uzvarētājs Noteikumu 6.1. vai 6.3.apakšpunktā noteiktajā apmērā un termiņā nav samaksājis nosolīto cenu, uzskatāms, ka Izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Objektu. Jūrmalas pilsētas dome par to informē Dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un uzaicina viņu pirkt Objektu par paša nosolīto augstāko cenu.

5.7. Dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot Jūrmalas pilsētas domei par Objekta pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.

5.8. Ja Dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, noteiktajā termiņā paziņo Jūrmalas pilsētas domei par Objekta pirkšanu un ir veicis Noteikumu 6.1. vai 6.3.apakšpunktā noteikto pirkuma maksājumu, Jūrmalas pilsētas dome atzīst par izsoles uzvarētāju jauno izsoles uzvarētāju (turpmāk – Jaunais izsoles uzvarētājs) un uzaicina viņu noslēgt Objekta pirkuma līgumu.

5.9. Objekta pirkuma līgums Jaunajam izsoles uzvarētājam jāparaksta septiņu dienu laikā pēc Jūrmalas pilsētas domes uzaicinājuma saņemšanas noslēgt pirkuma līgumu.

5.10. Ja Jaunais izsoles uzvarētājs neveic maksājumus Noteikumu 6.1. vai 6.3.apakšpunktā noteiktajā apmērā, kārtībā un termiņos vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu Noteikumu 5.5.apakšpunktā paredzētajā termiņā, uzskatāms, ka Jaunais izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Objektu. Šajā gadījumā izsole uzskatāma par nenotikušu un Jūrmalas pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.

5.11. Pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par Objekta izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas tiek sagatavots parakstīšanai Objekta pirkuma līgums ar tūlītēju samaksu vai nomaksas pirkumu (1.pielikums vai 2.pielikums).

6. Maksājumu veikšana

6.1. Dalībniekam, kurš atzīts par Izsoles uzvarētāju Objekta pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāiemaksā viena mēneša laikā no Objekta izsoles dienas (Jaunajam izsoles uzvarētājam (Noteikumu 5.6.punkts) viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas) Jūrmalas pilsētas domes, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.90000056357, norēķinu kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka” ar mērķi „Dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, pirkuma maksa”. Objekta nodrošinājums tiek ieskaitīts Objekta pirkuma maksā.

6.2. Izsoles uzvarētājam jāpaziņo Jūrmalas pilsētas domei par Noteikumu 6.1.apakšpunktā veiktās Objekta pirkuma maksas samaksu divu darba dienu laikā no Objekta pirkuma maksas samaksas veikšanas dienas.

6.3. Pērkot nosolīto Objektu uz nomaksu, Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā par nosolīto Objektu jāmaksā avanss 10 (desmit) procentu apmērā no viņa piedāvātās augstākās summas uz Noteikumu 6.1.punktā norādīto kontu ar mērķi „Dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, pirkuma avansa maksa”. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā.

6.4. Par Objekta pirkuma maksas samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Noteikumu 6.1.apakšpunktā norādītajā kontā ir saņemts Objekta pirkuma maksas maksājums.

6.5. Noslēdzot pirkuma līgumu, kurā piemērots atliktais maksājums, maksa par atlikto maksājumu ir 6 (seši) procenti gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

6.6. Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs, nokavējot Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteikto Objekta pirkuma maksas samaksas termiņu vai Noteikumu 5.5. un 5.9. apakšpunktā noteikto Objekta pirkuma līguma parakstīšanas termiņu, zaudē iemaksāto Objekta nodrošinājumu, kā arī Objekta pirkšanas tiesības saskaņā ar Noteikumiem.

6.7. Izsoles Dalībniekiem, kuri nav atzīti par Izsoles uzvarētāju vai Jauno izsoles uzvarētāju, Objekta nodrošinājumu atmaksā divu nedēļu laikā no Objekta izsoles dienas, pamatojoties uz Dalībnieka iesniegumu, izņemot Noteikumos noteiktajos gadījumos.

6.8. Izsoles reģistrācijas maksu Dalībniekiem neatmaksā.

7. Nenotikusi vai spēkā neesoša izsole

7.1. Objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1. ja tās norisē piedalās mazāk kā puse no Komisijas sastāva;

7.1.2. nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles Dalībniekiem;

7.1.3. neviens izsoles Dalībnieks nav pārsolījis izsoles Sākumcenu;

7.1.4. izsoles Dalībnieks, kurš atzīts par Izsoles uzvarētāju vai Jauno izsoles uzvarētāju, neveic Objekta pirkuma maksas samaksu Noteikumu 6.1.apakšpunktā vai 6.3.apakšpunktā noteiktajā termiņā, kārtībā un apmērā;

7.1.5. Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs neparaksta Objekta pirkuma līgumu saskaņā ar Noteikumu 5.5. un 5.9. apakšpunktu.

7.2. Objekta izsole atzīstama par spēkā neesošu, ja:

7.1.1. izsole bijusi izziņota, pārkāpjot spēkā esošos normatīvos aktus, vai šos Noteikumus;

7.1.2. tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda Dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds solījums;

7.1.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās izsolē;

7.1.4. izsolē starp izsoles Dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi Objekta izsoles rezultātus vai gaitu;

7.1.5. par izsoles Dalībnieku atzīta persona vai Objektu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē;

7.1.6. Dalībnieku reģistrācija vai izsole notiek citā vietā un laikā, nekā norādīts izsoles sludinājumā (paziņojumā);

7.1.7. Jūrmalas pilsētas dome nav apstiprinājusi Objekta izsoles rezultātus;

7.1.8. izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu.

7.2. Pretenzijas par 7.2.apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem (izņemot Noteikumu 7.2.7. un 7.2.8.apakšpunktu) Dalībnieki ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc izsoles iesniedz Komisijai, pievienojot attiecīgus rakstiskus pierādījumus. Komisija četru nedēļu laikā pēc Objekta izsoles, ja ir saņemtas šajā punktā minētās pretenzijas, pieņem lēmumu par Objekta izsoles rezultātu atzīšanu par spēkā neesošiem vai noraida pretenziju.

7.3. Konstatējot Noteikumu 7.2.apakšpunktā minētos pārkāpumus, Komisija pēc savas iniciatīvas var ierosināt Jūrmalas pilsētas domei atzīt izsoli par spēkā neesošu.

7.4. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Jūrmalas pilsētas dome un vienas nedēļas laikā paziņo par to Dalībniekiem. Šajā punktā minēto lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.

7.5. Ja tiek konstatēts, ka ir bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās Objekta izsolē vai starp Dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi Objekta izsoles rezultātus vai Objekta izsoles gaitu, tad attiecīgajiem izsoles Dalībniekiem neatmaksā Objekta nodrošinājumu.

7.6. Ja tiek konstatēts, ka par Dalībnieku atzīta persona vai Objektu nopircis Dalībnieks, kuram nav bijušas tiesības piedalīties Objekta izsolē, Komisija lemj par Objekta nodrošinājuma atmaksāšanu vai neatmaksāšanu.

8. Citi noteikumi

8.1. Īpašuma tiesības uz Objektu Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs iegūst ar pirkuma maksas samaksas brīdi pilnā apmērā. Izsoles uzvarētāja vai Jaunā izsoles uzvarētāja pienākums ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Objekta pirkuma maksas samaksas pilnā apmērā brīža iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā. Visus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, sedz Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs.

8.2. Jūrmalas pilsētas dome nenes atbildību par attiesājumu, ja iestājas kāds no Civillikuma 1603.pantā noteiktajiem gadījumiem. Izsoles uzvarētāja vai Jaunā izsoles uzvarētāja pienākums ir pašam uzņemties visus riskus, tai skaitā izdevumus, kas varētu rasties attiesājuma gadījumā. Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no Jūrmalas pilsētas domes.

Pielikumā:

1. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma projekts ar tūlītēju samaksu uz 4 lpp.;

2. Nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līguma projekts uz 4 lpp.


1.pielikums Jūrmalas pilsētas pašvaldības

Nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6

Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā

izsoles noteikumiem

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

ar tūlītēju samaksu

Jūrmalā, 2016.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar un likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

_____________, _____________, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo nekustamā īpašuma pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS noslēgts, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada _____________ lēmumu Nr.____ “Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” saskaņā ar kuru tiek pārdots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 002, ar kopējo platību 89,5 m2 un kopīpašuma 629/1314 domājamām daļām no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 7005 (turpmāk – OBJEKTS) un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada ______ lēmumu Nr._____ “____________________”, ar kuru apstiprināti OBJEKTA izsoles rezultāti un ______________________________ atzīts par PIRCĒJU;

1.2. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas 2002.gada 30.septembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000079728;

1.3. PIRCĒJA pieteikums par piedalīšanos OBJEKTA izsolē saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada _________ ar reģistrācijas Nr.___________

  1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTUdzīvokļa īpašumu Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 002, ar kopējo platību 89,5 m2, kopīpašuma 629/1314 domājamām daļām no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 7005.

  1. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA pirkuma cena ir _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz LĪGUMA noslēgšanai.

3.2. PIRCĒJS līdz LĪGUMA noslēgšanai ir veicis šādus maksājumus:

3.2.1. OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10% apmērā no sākumcenas, tas ir, _______ EUR (_____________ euro un ___ centi) Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 201__.gada _______, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr.___;

3.2.2. OBJEKTA pirkuma maksu _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 201_.gada ______________, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr._____.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS pēc LĪGUMA noslēgšanas maksā visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus .

4.2. a r LĪGUMA parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kuras saistītas ar OBJEKTU.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.3.2. no LĪGUMA noslēgšanas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.3.3. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.3.4. viena mēneša laikā pēc pirkuma maksas par OBJEKTU samaksu pilnā apmērā nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības uz OBJEKTU zemesgrāmatā.

4.4. PircējAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1. Ar LĪGUMA un nodošanas - pieņemšanas akta (pielikumā) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākumi.

5.2. PircējS īpašuma tiesības uz OBJEKTU iegūst ar OBJEKTA nostiprināšanu zemesgrāmatā.

5.3. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

5.4. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.5. Ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. CITI NOTEIKUMI

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.3. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

7.4. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.5. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

7.6. LĪGUMS ir sagatavots uz __ (_______) lapām, ar vienu pielikumu nodošanas – pieņemšanas aktu uz _____(1) lapas , 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam , viens – PĀRDEVĒJAM.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Konta Nr.______________________

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22X

Tālr.: _________; fakss _________

__________________________

____________

PIRCĒJS

____________

____________,

deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________;

____________________

____________


Pielikums

2016.gada _____________

Nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma

Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā,

Pirkuma līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada ____________ lēmumu Nr.____ “____________” un starp Jūrmalas pilsētas domi un ____________, personas kods ____________, 2016.gada __ __________ noslēgto Nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 002, ar kopējo platību 89,5 m2, kopīpašuma 629/1314 domājamām daļām no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 7005, pirkuma līgumu Nr. __________.

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod un

_______________________ pieņem

 savā valdījumā un īpašumā nekustamo īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 002, ar kopējo platību 89,5 m2, kopīpašuma 629/1314 domājamām daļām no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 7005.

No šī akta parakstīšanas brīža _________________ ir atbildīgs par zemesgabala apsaimniekošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Parakstot šo aktu, __________________ apliecina, ka tam ir zināma dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 002, ar kopējo platību 89,5 m2, kopīpašuma 629/1314 domājamām daļām no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 7005, atrašanās vieta un tehniskais stāvoklis un par to pretenziju nav.

NODOD

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

____________

(paraksts)

PIEŅEM

____________

adrese: ____________

____________

(paraksts)


2. pielikums Jūrmalas pilsētas pašvaldības

Nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6

Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā

izsoles noteikumiem

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

NOMAKSAS PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2016.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar un likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

_____________, _____________, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo nekustamā īpašuma pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS noslēgts, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada _____________ lēmumu Nr.____ “Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” saskaņā ar kuru tiek pārdots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 002, ar kopējo platību 89,5 m2 un kopīpašuma 629/1314 domājamām daļām no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 7005 (turpmāk – OBJEKTS) un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada ______ lēmumu Nr._____ “____________________”, ar kuru apstiprināti OBJEKTA izsoles rezultāti un ______________________________ atzīts par PIRCĒJU;

1.1. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas 2002.gada 30.septembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000079728;

1.2. PIRCĒJA pieteikums par piedalīšanos OBJEKTA izsolē saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada _________ ar reģistrācijas Nr.___________

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTUdzīvokļa īpašumu Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 002, ar kopējo platību 89,5 m2, kopīpašuma 629/1314 domājamām daļām no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 7005.

3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA pirkuma cena ir _______ EUR (_____________ euro un ___ centi) (turpmāk – pirkuma cena).

3.2. OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10% apmērā no sākumcenas, kas tiek ieskaitīta avansā, tas ir, _______ EUR (_____________ euro un ___ centi) Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 201__.gada _______, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr.___;

3.3. Pirkuma cenai tiek piemērots atliktais maksājums (nomaksa) ar nomaksas termiņu pieci gadi, kuru PIRCĒJS maksā ___ vienādos maksājumos, veicot kārtējo maksājumu līdz mēneša ________.datumam, atbilstoši grafikam, pamatojoties uz PĀRDEVĒJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV36PARX0002484571022.

3.4. Par atlikto maksājumu (nomaksu)PIRCĒJS maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma cenas daļas.

3.5. Par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem, PIRCĒJS maksā nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

3.6. Ja PIRCĒJAM ir maksājumu parāds, tad PIRCĒJA kārtējo maksājumu, saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu, PĀRDEVĒJS bez īpaša paziņojuma vispirms ieskaita nokavējuma procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo pirkuma cenas parādu (pirkuma cenas pamatsumma un procenti par atlikto maksājumu).

3.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad PĀRDEVĒJS ir saņēmis maksājumu LĪGUMĀ norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. a r LĪGUMA un nodošanas - pieņemšanas akta (pielikumā) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

4.2. Pircējs apņemas:

4.2.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.2.2. maksāt visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus;

4.2.3. veikt maksājumus atbilstoši LĪGUMA noteikumiem;

4.2.4. no LĪGUMA parakstīšanas brīža lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.2.5. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.2.6. viena mēneša laikā pēc PIRKUMA CENAS maksas pilnā apmērā nostiprināt īpašuma tiesības uz OBJEKTU zemesgrāmatā.

4.3. PircējAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1. OBJEKTA īpašuma tiesības pāriet PIRCĒJAM pēc PIRKUMA CENAS samaksas pilnā apmērā.

5.2. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda pēc PIRKUMA CENAS samaksas pilnā apmērā.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS, pēc šī LĪGUMA 5.1.punktā minēto saistību izpildes, iesniedz Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

6. PĀRDEVĒJA A tkāpšanās tiesība pirkuma cenas nesamaksas dēļ

6.1. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties un bez tiesas atcelt LĪGUMU, rakstiski paziņojot par to PIRCĒJAM vienu mēnesi iepriekš, un PIRCĒJAM ir pienākums noslēgt atcēlēju līgumu, ja:

6.1.1. nav samaksāta visa OBJEKTA pirkuma cena un tiesa pasludina PIRCĒJA maksātnespējas procesu;

6.1.2. LĪGUMĀ noteiktie maksājumi netiek izdarīti divu maksājamo termiņu laikā no maksāšanas termiņa iestāšanās dienas.

6.2. Ja LĪGUMS tiek atcelts vai atzīts par spēkā neesošu, PIRCĒJS ______ darba dienu laikā no atcēlēju līguma noslēgšanas dienas nodod PĀRDEVĒJAM OBJEKTU parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu līdz ar tā pieaugumiem un ienākumiem;

6.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJA veiktie maksājumi par OBJEKTA pirkumu pēc atcēlēju līguma noslēgšanas vai LĪGUMA atzīšanas par spēkā neesošu dienas tiek uzskatīti kā samaksa par OBJEKTA lietošanu, kura netiek atmaksāta Pircējam.

6.4. Ja 6.3.punktā noteiktie PĀRDEVĒJAM pienākošies maksājumi ir mazāki par PIRCĒJA samaksāto OBJEKTA pirkuma cenu, PĀRDEVĒJS pēc tam, kad PIRCĒJS ir izpildījis Līguma 6.2.punktā minēto pienākumu, atmaksā atlikumu (starpību).

6.5. Ja LĪGUMS tiek atcelts pēc PIRCĒJA maksātnespējas procesa pasludināšanas, saskaņā ar administratora vienpusēju prasību, administrators veic visus maksājumus, kas noteikti šī LĪGUMA 6.3.punktā.

7. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

7.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

7.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

7.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

8. CITI NOTEIKUMI

8.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

8.3. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

8.4. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

8.5. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

8.6. LĪGUMS ir sastādīts latviešu valodā uz __ (_______) lapām, ar vienu pielikumu nodošanas – pieņemšanas aktu uz ___(______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam , viens – PĀRDEVĒJAM.

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Konta Nr.______________________

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22X

Tālr.: _________; fakss _________

__________________________

____________

PIRCĒJS

____________

____________,

deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________;

____________________

____________


Pielikums

2016.gada _____________

Nekustmā īpašuma - dzīvokļa pašuma Nr.6

Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā

 Nomaksas pirkuma līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada ____________ lēmumu Nr.____ “____________” un starp Jūrmalas pilsētas domi un ____________, personas kods ____________, 2016.gada __ __________ noslēgto Dzīvokļa īpašuma nomaksas pirkuma līgumu Nr. __________.

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod un

_______________________ pieņem

 savā valdījumā nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 002, ar kopējo platību 89,5 m2, kopīpašuma 629/1314 domājamām daļām no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 7005.

No šī akta parakstīšanas brīža _________________ ir atbildīgs par dzīvokļa īpašuma apsaimniekošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Parakstot šo aktu, __________________ apliecina, ka tam ir zināma dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 002, ar kopējo platību 89,5 m2, kopīpašuma 629/1314 domājamām daļām no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 7005, atrašanās vieta un tehniskais stāvoklis un par to pretenziju nav.

NODOD

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

____________

(paraksts)

PIEŅEM

____________

adrese: ____________

____________

(paraksts)


Lejupielāde: DOC un PDF