Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 209

protokols Nr. 5, 85. punkts

Par zemes vienību izslēgšanu no rezerves zemes fonda

Saeima 2014.gada 30.oktobrī ir pieņēmusi Zemes pārvaldības likumu (turpmāk – Likums), kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgu zemes izmantošanu un aizsardzību. Vietējās pašvaldības atbilstoši savai kompetencei nodrošina zemes pārraudzību savā administratīvajā teritorijā un rezerves zemes fonda pārvaldību.

Likuma 14.panta otrā daļa noteic, ka vietējā pašvaldība izstrādā un ar domes lēmumu apstiprina tās īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu.

Likuma 17.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Likuma 17.panta ceturtajā daļā noteikts, kamēr Ministru kabinets nav izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai novada pašvaldības teritoriālajā vienībā, vietējās pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemes gabala piederību vai piekritību valstij, ja rezerves zemes fondā ieskaitītais zemes gabals ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”.

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta sniegtajiem datiem, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa ir sagatavojusi rezerves zemes fondā ieskaitīto 63 zemes vienību sarakstu, apkopojot pieejamo informāciju par šīm zemes vienībām, savukārt Pilsētplānošanas nodaļa, Attīstības pārvalde un Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa ir papildinājusi sagatavoto sarakstu ar priekšlikumiem par zemes vienību turpmākās izmantošanas iespējām. Apkopotie priekšlikumi par 28 zemes vienībām tika iesniegti izskatīšanai ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.janvāra rīkojumu Nr.1.1-14/4 izveidotajai darba grupai pašvaldības funkcijas noteikšanai apbūvētajos un neapbūvētajos zemesgabalos (turpmāk – Darba grupa). Darba grupas sēdē 2016.gada 30.martā tika nolemts, ka 13 rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ir nepieciešamas pašvaldības funkciju pildīšanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta normām.

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. Šā likuma 4.¹ panta otrās daļas 5.punktā ir noteikts, ka zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju pildīšanai.

Lai nodrošinātu efektīvu dabas resursu pārvaldību un ilgtspējīgu attīstību, ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 14.panta otro daļu un 17.pantu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu un 4. ¹ panta otrās daļas 5.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Darba grupas pašvaldības funkcijas noteikšanai apbūvētajos un neapbūvētajos zemesgabalos 2016.gada 30.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-15/1), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 13.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās rezerves zemes fondā ieskaitītās 13 (trīspadsmit) zemes vienības, kas uzskaitītas šī lēmuma pielikumā, ir piekrītošas pašvaldībai un nepieciešamas pašvaldības funkciju pildīšanai.

2. Izslēgt šī lēmuma 1.punktā norādītās zemes vienības no rezerves zemes fonda .

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamos pasākumus to ierakstīšanai zemesgrāmatā.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS


Lejupielāde: DOC un PDF