Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 210

protokols Nr. 5, 86. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemesgabalam Emīlijas ielā 16, Jūrmalā

Izskatot Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi”, vienotais reģistrācijas numurs Nr.40003294758, (turpmāk – Iesniedzējs) 2016.gada 14.marta iesniegumu (reģistrēts lietvedības sistēmā 2016.gada 16.martā ar Nr.1.1-25/3468) ar lūgumu mainīt apbūvētam zemesgabalam Emīlijas iela 16, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 008 6420 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702), Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) konstatē zemāk minēto:

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Emīlijas ielā 16, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 6420, ar kopējo platību 1966 m2, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3705 Latvijas valstij Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā uz 3/10 domājamām daļām un Vārds Uzvārds uz 7/10 domājamām daļām.

Zemes vienībai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) reģistrētais lietošanas mērķis ir vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701). Uz zemesgabala atrodas dzīvojamā ēka (ekspluatācijā uzsākšanas gads – 1974), kurai NĪVKIS reģistrētais galvenais lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122) un būves tips ir daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas (kods 11220103). Dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un īpašuma tiesības zemesgrāmatā ir nostiprinātas uz dzīvokļu īpašnieku vārda.

Zemesgabals Emīlijas ielā 16, Jūrmalā, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.42) atrodas jauktā dzīvojamās apbūves teritorijā (5JDz), kur atļautā izmantošana ir savrupmāja, rindu māja, mazstāvu daudzdzīvokļu māja, pakalpojumu objekts, pārvaldes objekts, zinātnes un pētniecības objekts. Saistošo noteikumu Nr.42 8.4.apakšpunkts paredz, ka teritorijas neatbilstoša izmantošana ir izmantošana, kas neatbilst Teritorijas plānojumā noteiktai atļautajai izmantošanai, bet ir likumīgi uzsākta līdz Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim, tas ir, zemes vienībā atrodas ekspluatācijā nodotas būves. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.42 9.punktam Nekustamā īpašuma īpašnieks ir tiesīgs turpināt neatbilstošu izmantošanu, bet jebkuru jaunu būvniecību un cita veida izmantošanu veic tā, lai nepalielinātu neatbilstību šo saistošo noteikumu prasībām.

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis neatbilst NĪVKIS aktualizētajam ēkas galvenajam lietošanas veidam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Atbilstoši Noteikumu Nr.496 17.7.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs. Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.7.apakšpunktu un 18.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 13.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/6 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemesgabalam Emīlijas ielā 16, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 6420, ar zemesgabala kopējo platību 1966 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701) uz trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF