Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 211

protokols Nr. 5, 87. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042
„Par zemes lietošanas mērķu maiņu” un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu zemesgabalam Vikingu ielā 12, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielupes sporta un atpūtas centrs”, reģistrācijas numurs Nr.40003258348, (turpmāk – Iesniedzējs) 2016.gada 20.janvāra iesniegumu ar lūgumu noteikt aktuālo zemes lietošanas mērķi zemesgabalam Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, 51% platībā - komercdarbības objektu apbūve (kods 0801), 49% platībā – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702) un Vikingu ielā 12, Jūrmalā, - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501), Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) konstatē sekojošo:

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 30.decembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Vikingu iela 12, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 7901, ar kopējo platību 2004 m2, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4141.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - Dome) 1994.gada 1.decembra lēmumu Nr.566 „Par zemes nomas tiesību piešķiršanu Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16”, 1996.gada 11.janvāra lēmumu Nr.16 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 1.decembra lēmumā Nr.566” un 2000.gada 19.oktobra lēmumu Nr.927 „Par zemes nomas līguma izmaiņām” starp Domi un Iesniedzēju 2000.gada 4.decembrī noslēgts Zemes nomas līgums Nr.718/1-3 par zemesgabalu Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un Vikingu ielā 12, Jūrmalā, nomu līdz 2044.gada 1.decembrim.

Pamatojoties uz Iesniedzēja ierosinājumu, Dome ir pieņēmusi 2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.231 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16 un pieguļošajai krasta un ūdens teritorijai”, ar kuru tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.479 „Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un pieguļošajai krasta un ūdens teritorijai, apstiprināšanu” ir apstiprināts detālplānojuma projekts zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un pieguļošajai krasta un ūdens teritorijai.

Zemesgabals Vikingu ielā 12, Jūrmalā, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 254.punktu atrodas apstādījumu un atpūtas teritorijā (3D3).

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 17.4.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina vietējās pašvaldības zemei – nomnieks.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis zemesgabalam Vikingu ielā 12, Jūrmalā, - komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) - neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai izmantošanai. Līdz ar to zemesgabalam Vikingu ielā 12, Jūrmalā, ar kopējo platību 2004 m2, ir nosakāms lietošanas mērķis - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).

Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.4.apakšpunktu, 18.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 254.punktu un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 13.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Svītrot Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmuma Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu” 36.punktu.

2. Zemesgabalam Vikingu ielā 12, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 7901, ar kopējo platību 2004 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).

3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF